ДГ “Първи юни” – с. Окорш

Детска градина Първи юни - с. Окорш

Категория: Детски градини


Населено място: с. Окорш


Адрес: ул. “Никола Петков” №57


Телефон: 08642/201


Мобилен: 0892270133


Web: http://www.dgokorsh.com/

За насПлан за работа с родителиЗапитване

 Детска градина „Първи юни” -с. Окорш е образователна институция с общ брой деца 100/ сто /.Обхвата на децата е 100%.За тях полагат ежедневни, неуморни грижи 1 директор, 12 учители и 14 души помощен персонал. Всички те работят така, че ДГ да е обичано и желано място за децата. Има добра пълняемост на групите и средна месечна посещаемост.

Предучилищното образование в ДГ се организира в разновъзрастови групи. Децата са разпределени в групите по възрастов показател и според желанието на родителите – 3-4, 4-5 годишните във ІІ разновъзрастова група и 5-6, 6-7 годишните във разновъзрастова подготвителна група.

Затрудняващи моменти

В ДГ функционират 6 шест разновъзрастови групи, от които едната е маломерна група в с.Овен – ІІ гр. Там децата по списъчен състав са 10 – под минимума според Наредба:№ 7 на МОН. Има вероятност през учебната година групата да бъде закрита, поради ниска средна месечна посещаемост.

Специфичен проблем при нас е билингвизма – двуезичната среда, който произхожда от условията и средата на живот.

Билингвизмът е явление характерно за общностите, в които едновременно се говорят два езика в ежедневното общуване.

Затова приоритетна задача №1 в нашата образователно- възпитателна работа е овладяването на българският език в условията на билингвизъм. Много малко деца разбират БЕ при постъпването им в ДГ. Ние като образователна институция ще изпълним своята мисия, ако отговорим адекватно на потребностите на децата – това са деца недостатъчно владеещи БЕ, това са деца със СОП. Необходимо е да се полагат специални грижи, с оглед тяхното пълноценно участие в ВОП.

Равният достъп до образование не означава еднаква грижа спрямо всички деца, а диференциране на грижите спрямо техните различни потребности. Също така от особено значение за нашите деца е поставянето им в интегрираща образователна среда – недопускаща разделение по езиков, етнокултурен или друг признак.

Това поражда използването на отделни педагогически технологии, съобразно спецификата на ДГ и средата в която се развиват нашите деца – прилагане на специфична програмна система на обучение и стремеж за въвеждане на подходящи педагогически технологии.

Финансиране

ДГ”Първи юни” не е на делегиран бюджет. Финансирането на ДГ е общинско. Първостепенен разпоредител на бюджетните средсва е община Дулово.

Съществуват и други алтернативи, допускани от ЗПУО за финансиране от дарения, спонсорство и проекти.

П Л А Н

за работа с родителското настоятелство при  ДГ „Първи юни” с.Окорш

през учебната 2016/ 2017 година.

ЦЕЛ : Многостранно използване мнението и влиянието на родителите във всички дейности на ДГ за постигане на общата цел на ПУО.

ЗАДАЧИ:

Търсене и прилагане на разнообразни форми на работа между ДГ и семейството за повишаване на педагогическата култура на родителите.

Участие на РН при определяне насоките на развитие на ДГ –дневен режим, сформиране на групите, Правилника за дейността на ДГ, стратегията и др.

Родителското настоятелство да оказва помощ на ръководството на ДГ за обогатяване на МТБ, финансови и материални затруднения /спонсорства

РН да подпомага решаването на текущи задачи и проблеми свързани с ВОП в ДГ.

МЕРОПРИЯТИЯ:

Даване гласност сред родителите за дейността на ДГ чрез беседи,лекции, изнасяни от учителките по време на родителски срещи.

Оказване на компетентна педагогическа помощ на родителите с цел създаване на единна педагогическа среда за развитие на децата – консултации, беседи на тема:

„Съвместната работа на ДГ и семейството за възпитаване на културно-хигиенни и здравни навици у децата”

„Съвместната работа на ДГ и семейството за овладяване на БЕ от децата”

Разглеждане и запознаване на родителите с Правилника с правилника за вътрешен ред в ДГ, режима в ДГ, програмната система на ДГ”Първи юни” както и помагалата по издателство „Изкуства”/ за детето и за родителя/.

Избор на родителско настоятелство.

Съвместна работа на ДГ и родителите за осъществяване на задачите по овладяване на българският език от децата.

Председателя на родителското настоятелство на ДГ да участва в заседанията на ПС.

ПС и РН да набележат мерки и да приемат план за осъществяване на задачите по овладяване на бълг.език от децата – м.ноември

Привличане на родителите в съвместни трудови мероприятия и спонсорства, организиране на бригади за освежаване на двора и сградата на ДГ.

РН да съдейства на учителките и ръководството на ДГ при организирането и провеждането на общи тържества и празници в ДГ.

На родителски срещи по групи да се приемат планове за работа с родителите и общо отпразнуване на празниците :”Дядо Коледа”, „Осми март”, „Изпращане на децата в І клас.

Да се информират родителите по актуални въпроси в ДГ чрез родителско табло.

Периодично пред родителите да се отчитат дарения, спонсорства, и др.финансови помощи на ДГ чрез касови бележки и Протоколи на комисията за приемане на дарения в ДГ „Първи юни” с.Окорш.

Вашето съобщение