ОДЗ Детска вселена – Враца

ОДЗ Детска вселена - Враца

Категория: Детски градини


Населено място: Враца


Адрес: ж.к. Металург, ул. "Дико Илиев" №17


Телефон: 092 66 12 75


Мобилен: 0884 308 247


Имейл: cdg14@abv.bg


ИнформацияГалерияЗапитване
В ОДЗ Детска вселена се обучават, възпитават и отглеждат деца от 3 до 7 години, съобразно образователните програми за предучилищна подготовка и образование, одобрени от МОН. Децата имат възможност за обучение по английски език, карате и народни танци и да участват в детски изложби, конкурси, карнавали, спортни празници и фестивали. Детската градина има филиали в с. Чирен и с. Голямо Пещене. Хиляди малчугани са преминали през обучението на високо квалифицираните учители и помощник-възпитатели в ОДЗ Детска вселена. Педагогическият екип обучава и възпитава малките палавници, полагайки неуморни усилия, познания, професионализъм и творчески труд, с готовност за новости и с увереност пред всяко предизвикателство.

Учебна база и персонал

Детското заведение разполага със съвременна материална база, отговаряща на потребностите на всяко дете. Създаден е уют и комфорт на децата по време на престоя им и с това ОДЗ Детска вселена се нарежда в съвременната визия и възможности на детска градина в гр. Враца. ОДЗ Детска вселена функционира с шест броя възрастови групи, в които са разпределени 138 деца. Кадровото осигуряване е обезпечено с квалифициран персонал по вид длъжности, с определена численост от Община Враца – 22,5 щата, от които 12 педагогически специалисти и 10,5 непедагогически персонал. Има изграден опит по разработване и кандидатстване с проекти по Национални и Европейски програми.

Мисия

Осигуряване на необходимите условия за успешно реализиране на държавната политика в областта на предучилищното възпитание и подготовка качествено предучилищно образование. Изграждане и поддържане на разнообразна, привлекателна, мобилна и вариативна образователна среда, съчетаваща традициите и достиженията на модерното предучилищно възпитание. Обхват на децата и реализиране на задължителна предучилищна подготовка една и две година преди постъпване в първи клас, в условията на ОДЗ Детска Вселена – град Враца. Създаване на адекватни условия за безпроблемна адаптация и изпълнение на ДОИ за подготовка на деца от три години до постъпването им в първи клас.

Цели и задачи

Равен шанс на всички деца до висококачествено предучилищно образование, удовлетвореност на всяко дете и комфорт по време на престоя му в детската градина. Ефективни форми на общуване чрез партньорски отношения с различни фактори на социалната среда. Основни задачи:
  • Изпълнение на ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка
  • Взаимодействие със социалната среда и разработване на проекти
  • Квалификация на работещите в детското заведение

Приоритети на детската градина

  • Осигуряване на условия за успешно реализиране на държавната политика в областта на предучилищното образование
  • Детето в центъра на педагогическия процес. Индивидуализиране и диференциране на педагогическото взаимодействие за равен шанс на детето при постъпване в училище
  • Създаване на условия на привличане и задържане на децата в детското заведение. Пълен обхват на децата, подлежащи на ЗПП. Намаляване броя на отсъстващите деца по различни причини
  • Превръщане на ДЗ в желана територия за децата чрез осигуряване на широк спектър от разнообразни дейности, задоволяващи познавателните потребностите на децата
  • Оптимизиране на квалификационната дейност на учителите
  • Разширяване на взаимодействието и партньорството между ДЗ, училище, родителска общност и социални партньори
  • Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол

Вашето съобщение