ЦДГ ПРОЛЕТ – с. Межден

ЦДГ Пролет - Межден

Категория: Детски градини


Населено място: с. Межден


Адрес: ул. “Страцин” 2


Телефон: 08645 264


Facebook: Цдг Пролет Межден


Web: http://www.dgprolet.com/

ДГ Пролет – с. Межден  е целодневна детска градина с общинско финансиране.

Село Межден (област Силистра) е разположено в Северен Централен планов регион на България. То е част от община Дулово.

Педагогическата, административно-стопанската и възпитателно-образователната дейност в детското заведение се осъществяват в съответствие с основните нормативни норми за средното образование:

  1. Закона за предучилищното и училищното образование
  2. Правилник за приложение на ЗПУО
  3. Държавни образователни стандарти
  4. Кодекс на труда
  5. Конвекция за защите на децата
  6. Система за финансово управление и контрол