Частен професионален колеж „Източен европейски образователен център” – Пловдив

Категория: Колежи


Населено място: Пловдив


Адрес: ул."Фредерик Жолио Кюри" 9


Телефон: 032 / 622 118; 032 / 966 840;


Мобилен: 0878 160 160; 0878 / 150 150


Факс: 032 / 622 118


Имейл: pkieoc@abv.bg


Facebook: pkieoc


Web: http://www.pkieoc.com/

За насГалерияЗапитване
Частен професионален колеж „Източен европейски образователен център” е едно от най-младите учебни заведения в Пловдив, създадено съобразно нормативната уредба на ЕС в сферата на образованието като авторски проект на фондация „Помогни на нуждаещите се” – неправителствена организация в обществена полза с богат опит и позиции в обществото. Колеж „Източен европейски образователен център” е открит с Държавен лиценз № РД-14-102/25.04.2008 г. (обн. ДВ бр. 49) и осъществява обучение след завършено средно образование съгласно Заповед на Министъра на образованието, младежта и науката. Департамент „Oбщество, туризъм, спорт и сигурност” готви специалисти поОРГАНИЗАЦИЯ НА ОХРАНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ в съответствие с Директивата на Съвета на Европа за охрана на обектите от критичната инфраструктура. Учебният план и учебните програми за специалността са разработени в съответствие с държавните образователни изисквания, определени с Наредба 9/04.12.2006 г. на Министерство на образованието, младежта и науката. В рамките на обучението колежаните преминават и спецкурс „Освобождаване на похитени лица” по специална програма. В департамента се готвят специалисти и по специалностите ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ В ТУРИЗМА и ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ В СПОРТА. От 2009 година със Заповед №РД-14-103/7.7.2009г. (обн. в ДВ бр. 57/24.7.2009г.) стартира и програмата със спортен профил за подготовка на професионални кадри -ТРЕНЬОР ПО ФУТБОЛ, ТРЕНЬОР ПО ВОДНИ СПОРТОВЕ – АКАДЕМИЧНО ГРЕБАНЕ И КАНУ-КАЯК, ТРЕНЬОР ПО АВТОМОБИЛИЗЪМ И МОТОЦИКЛЕТИЗЪМ, както и ТРЕНЬОРИ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА. Успешно завършилите курса на обучение получават диплома за правоспособност – ТРЕНЬОР ПО СЪОТВЕТНИЯ ВИД СПОРТ. Департамент „Аудио-визуални изкуства и медийни продукти” готви професионалисти по ТЕЛЕВИЗИОННА И ФИЛМОВА РЕЖИСУРА, ОПЕРАТОРСКО МАЙСТОРСТВО, РЕЖИСЬОРИ НА ПУЛТ, както и РЕПОРТЕРИ И ВОДЕЩИ НА ТЕЛЕВИЗИОННИ И РАДИОПРЕДАВАНИЯ. Към Колежа е създаден и Департамент „Обучение в екстремна обстановка” за лица от пенитенциарните заведения. Обучението във всички специалности се осъществява по утвърдени от образователното министерство учебни планове и програми, даващи възможност за продължаване на обучението за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър”.

НЕКА ПОЕМЕМ ЗАЕДНО ПО ПЪТЯ НА ЗНАНИЕТО И УСПЕХА!

НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАС!

              Доброто образование е основата за високо качество на живота. То се осигурява от високи образователни и научни стандарти на обучаващите институции. Колежът е с добри стандарти. Очевидно е, че професионалното обучение след средно образование води не само до преки икономически ползи. Спестеното календарно време дава възможност да заемете социална позиция в решаване на жилищни и семейни въпроси, напредък в професионалната и бизнес кариера. Това е съвременният модел за ефективна реализация при възможно най-малък разход на метериални и времеви ресурси в етапа на придобиване на професия по призвание. ПРИЕМ ПО ДОКУМЕНТИ: 1.       Диплома за завършено средно образование 2.       Лична карта 3.       4 бр. снимки Колежът разполага със собствена учебна база – два учебни корпуса, където се намират лекционните и семинарни зали, компютърният център „Джон Атанасов”, библиотеката и учебното ТВ студио.Практическите занятия се провеждат по договор в специализирани бази.

Вашето съобщение