Тракийски университет проведе обучение по Програма за развитие на селските райони

Тракийски университет проведе обучение по Програма за развитие на селските райони

Тракийски университет проведе обучение по проект: „Професионални обучения за земеделски стопани за надграждане на техните знания и умения, водещи до повишаване конкурентоспособността на техните стопанства“.

Обучението е финансирано по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 и приоритетна ос: Трансфер на знания и действия за осведомяване и е със срок на изпълнение до 15 юни 2023 г. и бюджет на проекта: 992 040 лв.

Основната цел на финансираните обучения за земеделски стопани е да се повишават знанията и подобрят уменията на земеделските стопани и на заетите в техните стопанства лица чрез включването им в курсове и семинари на теми, свързани с ветеринарно-медицинските изисквания при изпълнение на мерките за превенция и ерадикация на заразни заболявания по животните и повишаване биосигурността на животновъдните обекти, като с придобитите знания и умения земеделските стопани ще могат да повишат своята конкурентоспособност и ресурсна ефективност, да подобрят екологичните показатели на стопанствата си, като същевременно допринасят за устойчивата икономика на селските райони.

Проектът цели също чрез разпространението на знания и усъвършенстването на уменията в земеделието да се подобри човешкия потенциал, да се осигури адекватно равнище на техническите и икономически знания и умения в областта на качеството и безопасността на продуктите, биологичното производство и устойчивото управление на природните ресурси. Основните дейности са организиране и провеждане на 37 броя 30-часови курсове и 38 броя 18-часови семинари на теми, свързани с предотвратяване и преодоляване на усложнена епизоотична обстановка, включително и подобряване на биосигурността в стопанството. Дейностите са насочени към 3390 собственици на малки стопанства и заетите в тях лица, както и към млади земеделски стопани от цялата страна, които са одобрени за подпомагане по мерки от Тематичната подпрограма за малки стопанства или по подмярка 6.1, мярка 10 или 11 на ПРСР 2014-2020. Очаква се в резултат на реализираните дейности да бъдат обучени 1110 лица в 30-часови курсове, които да получат удостоверения за допълнително обучение и 2280 лица да преминат 18-часови семинари, които да получат сертификати. Реализацията на дейностите ще допринесе за повишаване на знанията и за подобряване на уменията на земеделските стопани и на заетите в техните стопанства лица във връзка с ветеринарномедицинските изисквания при изпълнение на мерките за превенция и ерадикация на заразни заболявания по животните.

Ще се повиши биосигурността на животновъдните обекти, конкурентоспособността и ресурсната ефективност на стопанствата, ще се подобрят екологичните показатели, като в същото време ще се допринася за развитието на устойчива икономика в селските райони.

Източник: ТУСЗ