РЦПППО – Кърджали

Категория: Ресурсни центрове


Населено място: Кърджали


Адрес: ул. "Кап. Петко войвода" 3 А


Телефон: 0361/8 60 61


Имейл: rc_kj@mail.bg


Facebook: РЦ за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-Кърджали


Web: http://rcpppokj.org/

За насГалерияЗапитване

Подход

“На децата и учениците се предоставя допълнителна подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им.“

ЕКИПЪТ НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР КЪРДЖАЛИ РАЗПОЛАГА СЪС СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ:

 • ресурсни учители
 • логопеди
 • педагог на зрително затруднени деца
 • рехабилитатор на слуха и говора
 • психолози
 • кинезитерапевт

Нашата мисия

 

Като част от системата на предучилищното и училищното образование Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Кърджали търси път за интегрирането на децата с различия към техните съученици и благодарение на уменията, енергията и страстта на хората, работещи в Центъра, това става реалност.

Ние вярваме, че не сме потънали в рутина и административна дейност, че не сме поредният експеримент, а че помагаме , даряваме щастие и любов на децата.

За учителите:

От общообразоватeлното училище,  работещи с деца със СОП:
методическа помощ;

 • консултиране при планирането на необходимите ресурси и материално – техническата база;
 • консултиране при адаптирането на пространството в групата в детската градина или в класната стая в училището, за осигуряване на качествен образователно – възпитателен процес на интегрираните деца и ученици;

Допълнителни дейности:

 • Разработва дидактични материали за подпомагане на обучението и възпитанието на деца и ученици със СОП и материали за популяризиране на приобщаващото образование;
 • Организира и участва в осъществяването на различни форми за повишаване на знанията и уменията на учители , работещи с деца и ученици със СОП;
 • Провеждането на изследвания и разработки по въпросите на обучението и възпитанието на децата и учениците със СОП;
 • Събира и анализира информацията, свързана с процеса на приобщаване на децата и учениците със СОП в областта ;
 • Регионалният център има и още една изключително важна функция – да информира както педагозите и родителите, така и обществото за принципите и целите на приобщаващото образование, за да могат децата със СОП да бъдат приети и да участват пълноценно в обществения живот .

Вашето съобщение

[recaptcha]