Основно училище “Доктор Петър Берон” – Ямбол

Категория: Основни училища


Населено място: Ямбол


Адрес: ул.”Кожух планина” №17


Телефон: 046/666-832, 046/664-416


Факс: 046/666-832


Имейл: ou.petarberon@abv.bg


Web: http://www.ouberon.com/

За насГалерия

История на училището

Основно училище “Доктор Петър Берон” – Ямбол е с близо вековна история. Първите сведения за него датират още от 1921г., като турско училище към джамия, по-късно като смесено, от 1964г. като основно училище, а от 1975г. е професионално. В него се осъществява професионално обучение в рамките на основното образование със специалности: “шивач” и “работник в дървообработването”.

В училището се обучават деца от ромски, турски и български произход – три етноса с различни култури, религии и ценности. Това налага взаимното опознаване на учениците от етническите малцинства, създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство като средство за постигане на ефективност и ефикасност в изпълнението на политиката на образователната интеграция.

Специалности:

Професия “Шивач”, специалност “Шивачество”

През 1975 година ОУ “Д-р Петър Берон” добива статут на основно професионално училище. От 1981 година след VІІІ клас се въвежда двегодишна професионална подготовка, седем години по-късно е открита една паралелка СПТУ. Традициите са живи и днес. Въпреки икономическата обстановка в страната, свиване на пазарите и навлизане на китайските стоки в текстилната промишленост, в ОУ “Д-р Петър Берон” продължават да се изучават двете професии: “Шивач” и “Работник в дървообработването”.
Професията “Шивач”, специалност “Шивачество”, е популярна и привлекателна с това, че дава големи възможности за реализиране в частни фирми и собствен бизнес. Освен това, придобитите умения са полезни в ежедневието и бита на всяко семейство. Професията е търсена от младежите и родителите в региона. Завършилите специалността “Шивачество”, могат да работят в производствени предприятия и фирми за конфекционно производство на облекла, модни къщи и имат възможност да развият собствен бизнес.
Курсът на обучение е 3-годишен след завършен шести клас. Завършилите девети клас придобиват удостоверение за завършен девети клас и след полагане на квалификационни изпити получават Първа степен на професионална квалификация.
Нашето усилие е чрез професионалното обучение да се изгражда потребност от трудови навици у децата още от най-ранна възраст. За ползата от труда трябва да се говори на децата непрекъснато, от малки да се приучват да извършват полезна трудова дейност, като влагат старание и любов. Учениците придобиват качествата съзнателност, отговорност, хигиена на труда, безопасност при работа с машини и електроуреди.
ОУ “Д-р Петър Берон” – Ямбол разполага с необходимата база и квалифицирани кадри за осъществяване на обучението. Шивашката работилница е оборудвана с професионални машини и инструменти, триконечен оверлог, зиг-заг машина и гладачна техника. Знанията, получени в часовете по теория се прилагат в часовете по практика. Училището партнира с фирми и предприятия в града, които всяка година предоставят възможността, учениците от 9 клас да провеждат производствената си практика в реални условия.
Традиция е съвместната дейност на базовите учители специалисти и студентите от Технически колеж-Ямбол. Студентите провеждат педагогическата си практика и държавните изпити, като с това допринасят за авторитета на училището.

“Работник в дървообработването”
Професия “Работник в дървообработването”, специалност “Производство на тапицирани изделия”

През 1975 година ОУ “Д-р Петър Берон” добива статут на основно професионално училище. От 1981 година след VІІІ клас се въвежда двегодишна професионална подготовка, седем години по-късно е открита една паралелка СПТУ. Традициите са живи и днес. Въпреки икономическата обстановка в страната, свиване на пазарите и навлизане на китайските стоки в текстилната промишленост, в ОУ “Д-р Петър Берон” продължават да се изучават двете професии: “Шивач” и “Работник в дървообработването”.
Професията “Работник в дървообработването”, специалност “Производство на врати и прозорци”, е актуална и търсена във връзка със засиления интерес към селския туризъм и реставрирането на стари жилища. Към тази професия проявяват интерес младежи с етническа принадлежност. В региона действат фирми за производство на мебели, врати и прозорци, където се реализират завършилите ученици.
Нашето усилие е чрез професионалното обучение да се изгражда потребност от трудови навици у децата още от най-ранна възраст. За ползата от труда трябва да се говори на децата непрекъснато, от малки да се приучват да извършват полезна трудова дейност, като влагат старание и любов. Учениците придобиват качествата съзнателност, отговорност, хигиена на труда, безопасност при работа с машини и електроуреди.
ОУ “Д-р Петър Берон” – Ямбол разполага с необходимата база и квалифицирани кадри за осъществяване на обучението. Знанията, получени в часовете по теория се прилагат в часовете по практика. Училището партнира с фирми и предприятия в града, които всяка година предоставят възможността, учениците от 9 клас да провеждат производствената си практика в реални условия.
Традиция е съвместната дейност на базовите учители специалисти и студентите от Технически колеж-Ямбол. Студентите провеждат педагогическата си практика и държавните изпити, като с това допринасят за авторитета на училището.

Учители:

Лиляна Тодорова Славова – Директор
Галя Иванова Иванова – ПДУД
Слава Дочева Йорданова – ПДУД
Дошка Иванова Ченкова – ПДУД
Георги Кръстев Милицов – ПДАСД
Нубар Бохос Пилибосян – Педагогически съветник
Ваня Иванова Ганева-Апостолова – Педагогически съветник
Вяра Георгиева Димитрова – Български език и литература
Ваня Влаева Танчева – Български език и литература
Красимира Симеонова Арнаудова – Български език и литература и Немски език
Петя Денчева Данкинова – Български език и литература
Ралица Стоянова Стоянова – Български език и литература и История и цивилизация
Нина Иванова Пенева – Английски и Немски език
Асенка Тодорова Енева – Английски и Руски език
Живка Минчева Козарева – Немски език
Ненка Вълкова Георгиева – Математика
Росица Иванова Карагьозова – Математика
Светлана Славова Ашикова – Математика и Физика и астрономия
Петко Иванов Петков – Информационни технологии
Антоанета Трендафилова Иванова – Информационни технологии и Математика
Спаска Георгиева Петкова – Информационни технологии и Математика
Севдалина Илиева Аджамова – История и цивилизация
Камен Делчев Делчев – История и цивилизация
Руска Жекова Бимбалова – География и икономика и Изобразително изкуство
Димитър Петков Хаджииванов – География и икономика
Красимира Ангелова Атанасова – Биология и здравно образование
Лиляна Георгиева Топалова – Човекът и природата и Физика и астрономия
Венета Христова Емануилова-Петрова – Физика и астрономия и Химия и опазване на околната среда
Недялка Йорданова Дараджанова – Музика
Диян Драгиев Драгиев – Музика
Стоян Георгиев Георгиев – Изобразително изкуство
Еленка Иванова Димова – Домашна техника и икономика и Технологии
Станка Енчева Иванова – Професионално образование специалност “Шивачество”
Пеньо Георгиев Добрев – Професионално образование специалност “Производство на тапицирани изделия”
Цанка Тодорова Тахчиева – Физическо възпитание и спорт
Маргарита Петрова Моллова – Физическо възпитание и спорт
Ивелина Петкова Герганова – Физическо възпитание и спорт
Филка Павлова Йовчева – Предучилищна педагогика
Калинка Атанасова Анастасова – Предучилищна педагогика
Галина Николова Сергева – Предучилищна педагогика
Тонка Димитрова Христова – Предучилищна педагогика
Тонка Димитрова Ангелкова – Предучилищна педагогика
Красимира Енева Станева – Предучилищна педагогика
Петя Стоянова Джиновска – Предучилищна педагогика
Галина Димитрова Калева-Маринова – Предучилищна педагогика
Златка Радева Георгиева – Начален учител
Живка Димитрова Иванова – Начален учител
Радка Шидерова Дочева – Начален учител
Надя Димова Желязкова – Начален учител
Мима Гоергиева Колева – Начален учител
Мария Кръстева Петрова – Начален учител
Диана Желязкова Недкова – Начален учител
Павлина Кирова Христова – Начален учител
Златка Петрова Димитрова – Начален учител
Божанка Косева Козарева – Начален учител
Дафина Димитрова Ташкова – Начален учител
Митка Георгиева Иванова – Начален учител
Теодора Атанасова Илиева-Иванова – Начален учител
Димитринка Иванова Савова – Начален учител
Таня Иванова Алтънова – Начален учител
Петя Гочева Йорданова – Начален учител
Димитринка Стоянова Ганева – Начален учител
Любка Иванова Георгиева – Начален учител
Стоянка Иванова Иванова – Начален учител
Саша Петрова Болсуранова – Начален учител
Елена Георгиева Пехливанова – Начален учител
Евгения Петрова Жекова – Начален учител
Мария Пенчева Кръстева – Начален учител
Татяна Станчева Вълчева – Английски език в начален етап
Георги Кръстев Василев – Английски език в начален етап
Красимира Стефанова Янакиева – Немски език в начален етап
Иванка Йорданова Желева – Възпитател начален етап
Димитринка Петрова Апостолова – Възпитател начален етап
Ваня Вълкова Димитрова – Възпитател начален етап
Румяна Иванова Емануилова – Възпитател начален етап

[/su_tabs]