ПУ “Паисий Хилендарски” Филиал – Смолян

Категория: Университети


Населено място: Смолян


Адрес: ул. "Дичо Петров" № 32


Телефон: (0301) 6 23 39


Факс: (0301) 6 23 39


Имейл: pufilial_sm@abv.bg


Web: https://smolyan.uni-plovdiv.bg

ИсторияГалерияЗапитване
История Педагогическият факултет към ПУ "Паисий Хилендарски" Филиал - Смолян е открит с официален нормативен акт през 1962 година като Учителски институт за подготовка на детски, начални и прогимназиални учители с тригодишен курс на обучение. Новооткритият Педагогически институт в гр. Смолян става част от голямата система на педагогическото образование в България. Той е наследник и продължител на закрития учителски институт „Тодор Самодумов“ в гр. Пловдив, който е преобразуван във Висш педагогически институт – сега Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Учителският институт е открит с цел задоволяване на потребностите от учители за трудните планински, полупланински и гранични райони, за които е характерен дефицит на детски, начални и прогимназиални кадри и постоянен недостиг на редовни учители. В началото Институтът няма собствена материална база. Преподавателският състав се състои само от 9 редовни и 7 хонорувани преподаватели, които осигуряват обучението на първите 160 студенти.Учителският институт се открива в сградата на промишленото училище на 17 септември 1962 г. От 1962 до 1987 (първите 25 години) са приети 7 338 студенти от 17 окръга: Смолянски – 3105, Пловдивски – 1101, Пазарджишки – 890, Благоевградски – 791, Плевенски – 251, Пернишки – 200, Софийски – 186, Кюстендилски – 169, Видински – 110, Михайловградски – 108, Врачански – 103, Габровски – 65, Хасковски – 64, Кърджалийски и Старозагорски – по 63, Ловешки – 36, Търновски -33. На 14 май 1967 година е открита тържествено новата институтска сграда и общежитие. От 1962 до 1970 г. директор на института е Димитър Чолаков. На 8 декември 1967 година официално е обявено името на института „Дичо Петров“. Създава се и специална студентска клетва. От 1970 до 1988 г. директор на института е Христо Захариев Христов, придобил научното звание „доцент“ през 1987 година. През 1986 г. е построено новото общежитие с 400 легла и студентски стол. От 1987 г. започва атестирането на преподавателите и старши преподавателите и превръщането им във вузовски кадри – асистенти, старши и главни асистенти. От 1988 до 1999 г. гл. ас. Димитър Френкев е директор на Полувисшия педагогически институт, преобразуван в Педагогически факултет в състава на Филиала на Пловдивския университет с постановление МС от 27 януари 1997 година. През 1999 г. проф. д-р Димитър Митев оглавява Филиала за една година. От 2000 г. до 2008 г. ръководството на Филиала е в състав: доц. д-р Атанас Бучков – директор; доц. д-р Елена Николова – зам. директор по учебната работа, и доц. д-р Мария Петрова – зам. директор по научноизследователската работа. С решение на Акредитационния съвет от 15 февруари 2001 г. Националната агенция за оценяване и акредитация дава институционална акредитация на Пловдивския университет и филиалите му в Смолян и Кърджали за максималния срок от 5 години. С Постановление на МС от 16 февруари 2001 г. названието Педагогически факултет отпада и остава само Филиал – Смолян в структурата на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. От 2008 г. до 2012 г. ръководството на Филиала е в състав: доц. д-р Иван Чобанов – директор; зам. директори са доц. д-р Мария Петрава, доц. д-р Димитър Френкев и доц. д-р Антон Илиев. От 2012 г. директор на Филиала е проф. д-р Евгения Иванова. Заместник – директори са: доц. д-р Теодора Стайкова – по учебна, научноизследователска дейност и международно сътрудничество; Сийка Луднева – по управление на финанси. Обучение В Пловдивски университет Паисий Хилендарски – филиал Смолян се обучават бакалаври (след средно образование) и магистри (след бакалавърска степен, изнесена форма на обучение във Филиала по магистърски програми, утвърдени с решение на Академичния съвет на ПУ).Провежданото обучение във Филиала на Пловдивския университет в Смолян напълно съответства не само на неговата мисия, цели и задачи, но и на неговия капацитет – и като материално-техническа база, и като квалифициран научно-преподавателски състав.Обновяването на действащата учебна документация (учебни планове и програми) става ежегодно, като промените се разглеждат и обсъждат в катедрите, на Директорски съвет и се внасят за утвърждаване от Филиалния съвет. При разработването и обновяването на учебната документация се взема предвид мнението на студентите, отразено в провежданите анкети, както и мнението на потребителите – в началото на всяка учебна година се провеждат срещи с директори на базовите училища, с управители на хотели и представители на туристическия бранш, бизнеса и общинската администрация.

Ръководство

 • проф. д-р Евгения Иванова Директор
 • доц. д-р Теодора Стайкова Зам.-директор по учебна, научноизследователска дейност и международно сътрудничество
 • Сийка Луднева Зам.-директор по управление на финансите
Филиалът на Пловдивския университет в град Смолян подготвя специалисти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ (4-годишен срок на обучение) в следните специалности:
 • Туризъм (редовно и задочно обучение)
 • Маркетинг (редовно обучение)
 • Български език и английски език (редовно обучение)
 • Български език и история (редовно обучение)
 • История и география (редовно обучение)
 • Начална училищна педагогика с английски език (редовно обучение)
 • Екология и ООС (редовно обучение)
 • Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт (редовно обучение)
 • Български език и история с културен мениджмънт (редовно обучение)
 • Биология, човешко поведение и здраве (редовно обучение)
 • Консервационна биология и екотуризъм (редовно обучение)
 • Студентско общежитие и стол
Студентското об­ще­жи­ти­е се намира в непосредствена близост до сградата на Филиала на Пловдивски университет Паисий Хилендарски, в центъра на град Смолян. Раз­по­ла­га с голяма леглова база и доб­ре уре­ден сту­ден­т­с­ки стол. Студентите, живущи в него, имат на разположение студентски клуб, оборудван фитнес салон и зала за тенис на маса. Освен от студенти – редовно обучение, Общежитието може да се използва от студенти – задочно обучение, студенти от други ВУЗ-ове и гости на студенти (заплащане на нощувка или настаняване на свободен наем). - Цена на нощувка за един човек – 8.40 лева. Библиотека Библиотеката съществува от създаването на Пловдивски университет Паисий Хилендарски – филиал Смолян. За времето от 1963 г. тя е събрала солидна колекция от над 66300 разнообразни по вид и съдържание библиотечни документи. В отговор на новите информационни и образователни потребности в нея са обособени работни места с компютри в локална мрежа, осигурени с бърз и качествен Интернет. Библиотечните компютри са част от мрежата на Пловдивския университет и това ги прави единствената точка за достъп до научните бази с данни по абонамент.

Вашето съобщение