Технически университет – Габрово

Категория: Университети


Населено място: Габрово


Адрес: Габрово 5300, ул. "Хаджи Димитър" №4


Телефон: 066 827 543


Мобилен: 0898 969 995


Факс: 066 801 155


Имейл: info@tugab.bg


Web: http://www.tugab.bg

ИнформацияГалерияЗапитване

Информация

Наследник и духовен продължител на идеите на народните будители, създали в Габрово първото светско училище, днес Технически университет - Габрово успешно съчетава традициите на миналото с възможностите на настоящето в областта на образованието и науката. Той е престижен образователен и научен център, който предлага качествено обучение в съответствие с нуждите на пазара на труда по модерни широкопрофилни бакалавърски и съвременни магистърски и докторски специалности в областта на техниката и технологиите, стопанските и социални науки. Гаранция за това е дадената от Националната агенция за оценяване и акредитация институционална акредитация на университета и програмна акредитация на специалностите по професионални направления за бакалавър и магистър и на научните специалности за образователната и научна степен доктор. Системата за управление на качеството на обучението, научните изследвания и академичния състав на университета е сертифицирана по ISO 9001:2000 и ISO 9001:2008 от DQS GmbH и IQNet. Технически университет - Габрово е акредитиран от Международното сдружение по инженерна педагогика IGIP и от Европейската професионална асоциация за инженери FEANI. Образователната и научна дейност в университета се осъществява от 240 души висококвалифициран академичен състав. Преподавателите със съвременните методи за обучение, богатата материална база и социалните придобивки създават привлекателни условия за обучение и развитие на студентите. Университетът активно участва в европейските образователни и изследователски програми и осъществява ползотворно и ефективно сътрудничество с български и чуждестранни университети. Технически университет - Габрово е горд със своите десетки хиляди възпитаници, които успешно се реализират в страната и чужбина и допринасят за развитието на съвременното общество.

Специалности

 • Автоматика, информационна и управляваща техника - бакалавър и магистър
 • Електроенергетика и електрообзавеждане - бакалавър и магистър
 • Електроника - бакалавър и магистър
 • Компютърни системи и технологии - бакалавър и магистър
 • Комуникационна техника и технологии - бакалавър и магистър
 • Предотвратяване и контрол на замърсяванията от индустрията - магистър
 • Машиностроене и уредостроене
 • Мехатроника
 • Машиностроителна техника и технологии
 • Текстилна техника и технологии
 • Енергийна техника
 • Материалознание и технология на материалите
 • Техническа механика
 • Машинни елементи и техническо чертане

Мисия

На основата на постиженията и традициите на университета, активното международно сътрудничество, тясното партньорство с бизнеса и интензивната научноизследователска дейност, да подготвя за нуждите на икономиката и обществото пазарно ориентирани висококвалифицирани специалисти, които да генерират прогрес и съобразно образователно-квалификационната си степен да са готови за предизвикателствата на променящия се свят.

История

Идеята за създаване на висше училище в град Габрово, предшественик на днешния Технически университет, датира от 40-те години на ХІХ век. Тя е формулирана от българския просветител и учен Васил Евстатиев Априлов и неговия съратник Никола Стоев (Стефанов) Палаузов, и двамата родом от Габрово. На 30 юли 1964 г. Президиумът на Народното събрание издава Указ №395 за откриване в града на Висш общотехнически задочен институт (ВОТЗИ). Първата учебна 1964/65 г. Института започва с 1327 задочни студенти, приети за обучение във висшите технически учебни заведения в страната. Във ВОТЗИ-Габрово те се обучават през първите 3 години от следването си, а след това продължават и завършват висшето си образование там, където са приети. С Разпореждане № 177 на Министерския съвет през учебната 1965/66 г. на ВОТЗИ-Габрово се предоставя собствена квота за прием и обучение на студенти, които започват и завършват в него своето висше образование и се възлага обучение на студенти задочници по специалностите “Технология на машиностроенето” и “Електрически машини и апарати”. На обучение по тези специалности до завършване на образованието си преминават и студентите-задочници от ІV, V и VІ курс, независимо от това къде първично са приети и записани. С Разпореждане на Министерския съвет № 225 от 18 юли 1967 г. в Габровския висш общотехнически институт се откриват две нови специалности – “Полупроводникова и промишлена електроника” и “Механично уредостроене” с прием на 60 студенти редовно обучение. От 29 септември 1972 г. с Указ на Държавния съвет на Народна република България ВОТЗИ-Габрово се преименува във Висш машинно-електротехнически институт (ВМЕИ). Кадрово Институтът се осигурява с хабилитирани преподаватели предимно от софийските технически висши училища. Предприемат се решителни стъпки за назначаване на млади преподаватели и асистенти на постоянна работа. Голяма част от тях преминават на обучение в аспирантура и придобиват съответни научни степени и звания. В началото на 70-те години на ХХ в. ВМЕИ-Габрово вече разполага със свои хабилитирани преподаватели, чийто брой непрекъснато се увеличава. Междувременно се решава и проблемът за материално-техническата и учебната база.Към средата на 70-те години на ХХ век ВМЕИ-Габрово разполага с 4 удобни и просторни учебни корпуса, с добре обзаведени аудиторни зали, лаборатории, работилници и други помещения. Построяват се и четири студентски общежития, появяват се още два учебни корпуса. Създава се университетската библиотека, за която в момента е построена модерна и функционална сграда. Налице е и добре обзаведена полиграфична база и собствено издателство “Васил Априлов”. От ул.”Свищовска” до “Варовник” в квартал “Баждар” се очертава университетската зона на съвременния модерен, с европейски облик Технически университет-Габрово С решение на НС на Република България от м.юли 1995 г. ВМЕИ-Габрово придобива статут на Технически университет. Националната агенция за оценяване и акредитация даде една от първите в страната институционални акредитации на Технически университет - Габрово както и програмна акредитация по специалностите, по които се обучават бакалаври и магистри и 31 научни специалности за обучение на докторанти. През м. септември 2001 г. ТУ-Габрово е акредитиран от Международното сдружение по “Инженерна педагогика” за обучение на инженери за придобиване на квалификация “Европейски инженер-педагози”, която се признава от Европейския съюз и от UNESCO. В началото на 2004 г. Университетът получи сертификат за съответствие на системата за управление на качеството със стандарта ISO 9001:2000 при обучение за придобиване на висше образование, следдипломна квалификация и научни изследвания, издаден от Германското дружество за сертифициране на системи за управление (DQS GmbH) и Международната сертификационна мрежа IQNet DQS. Обучението в Технически университет - Габрово се осъществява в три факултета с 23 катедри по програми за образователно-квалификационните степени бакалавър и магистър и за образователна и научна степен доктор, както и по програми за квалификация и следдипломна специализация в системата на продължаващото обучение. В Университета се обучават общо 5400 студента в бакалавърска и магистърска степен. От тях 60 са чуждестранни студенти от Украйна, Македония, Турция, Сирия, Албания, Молдова и Бангладеш. Учебният процес се осъществява по учебни планове, адаптирани към европейските образователни стандарти. Ежегодно в Технически университет - Габрово се подготвят докторанти по акредитирани специалности. През 2004/2005 г. в него се обучават общо 72 докторанти: 47 редовни, 15 задочни и 10 докторанти на самостоятелна подготовка. https://www.youtube.com/watch?v=T-t1Ybmdszc

Вашето съобщение