12 СДЯ Бебеландия

Категория: Детски градини


Населено място: София


Адрес: ул. Плачковски манастир 11


Телефон: 02/944-40-62


Факс: 02/952-09-63


Имейл: bebelandiq@abv.bg


Web: http://

За насГалерияЗапитване
12 СДЯ Бебеландия помага на родителите при отглеждането и възпитанието на децата до 3-годишна възраст, в нея работят специално подготвени педагози, лекари и медицински сестри, които полагат грижи не само за отглеждането, но и за възпитанието на децата. Неоспоримо предимство на яслата е, че тук децата по-бързо придобиват колективни чувства, по-лесно развиват сръчност и стремеж за самообслужване, придобиват по-трайни здравно-хигиенни и естетични навици и почти никога не се стига до разглезване. Всяко дете е уникално и има свой собствен темп на развитие. Някои четат с лекота на пет годинки, други рисуват, трети пък имат нужда от повече време, за да изявят наклонностите си. Адаптацията и успеха на детето обаче зависи не от това колко езика владее и какво умее, а от вниманието и любовта, които му се дават. Програмите за работа в детската ясла е съобразена с одобрените учебни програми на МОМН и държавните образователни изисквания за предучилищно образование и подготовка и отговарят на съвременните педагогически тенденции и образователните стратегии. Доминираща е идеята за цялостно развитие на личността на детето чрез адаптиране, индивидуализиране и интегриране на неговите активности в средата, в която живее и се развива. Децата в детската градина са разпределени в групи по възрастов признак. Всяка възрастова група има седмична програма с определен брой занимания по различните образователни направления.

Задачата на учителя не е да формира съзнанието на мъничето с готови формули и предварително зададени отговори, а да позволи на детето да откривателства, да твори и да изявява себе си. Изпозлват се основно игрови средства, запознаване с различни фолклорни традиции, има творчески занимания, както и чисто практични – помощ в кухнята, работа в градината и подобни. Физическата активност и развитие също са важен момент. Физиката и духа са свързани и си взаимодействат. Едното трябва да се развива в синхрон с другото. Така че разходките на зелено и игрите са идеалните начини за поддържане на доброто здраве, но също и за запознанство с много природни закони, с растения, животни, с идеята че човек и природа си взаимодействат и детето трябва да се грижи и да има отговорно отношение към заобикалящата го среда.

За новоприети деца, при записване в СДЯ № 12, родителите представят следните документи:

 • Заявление по образец./Разпечатва се в Детската ясла/
 • Удостоверение за раждане на детето – оригинал и копие
 • Лични карти на родителите – оригинал и копие.
 • Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят /настойникът/ работи, който съдържа изх.№, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
 • Копие от трудова книжка на родителя (родителите)/лицата имат право да заличат трудовите си възнаграждения/
 • За самоосигуряващи се родители – копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски.
 • Всички необходими допълнителни документи, заявени в общите, социалните и допълнителните критерии за прием в детската ясла.
 • Лична здравно профилактична карта с нанесени имунизации, подписана и подпечатана от личния лекар на детето.

За новоприети деца, 1 работен ден преди реалното постъпване в СДЯ № 12 СЛЕД 1 СЕПТЕМВРИ , родителитe представят:

 • Нова здравна карта за дете /т. нар. картон/ с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакт, а от личния лекар – данни за имунизационния статус на детето, съгл. Имунизационния календар на Р. България.
 • Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта не се приемат в детската ясла.
 • Деца с трайни противопоказания за имунизирането им, които са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г на МЗ за имунизациите в
 • Република България, могат да се приемат в детската ясла.
 • Здравно профилактична карта, попълнена и подпечатана от личния лекар на детето.
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.
 • Изследвания на кръв и урина на детото, извършени в едномесечен срок преди постъпването му в детската ясла.
 • Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6 месечен срок преди постъпване на детето в яслата.
 • Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето (бележката важи 3 календарни дни).

Вашето съобщение