25 ОДЗ Изворче

Категория: Детски градини


Населено място: Банкя


Адрес: ул.Восток-2, №4


Телефон: 02/9676620


Факс: 02/9977104


Имейл: uliverovaz@mail.bg


Web: http://

За насПрием 2016/2017Запитване
25 ОДЗ Изворче е общинска собственост и функционира в две сгради:
в основна сграда на ул.” Петко Д.Петков ” № 15 и филиал на ул.”Восток-2”№4

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 Г. ВЪВ ФИЛИАЛА НА УЛ.”ВОСТОК-2″№4 ГРУПИТЕ ЩЕ БЪДАТ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ВЪЗРАСТ ,както следва:

1 яслена група -набор 2015 година

2 яслени групи -набор 2014година

1 градинска група – набор 2012 година

25 ОДЗ Изворче разполага с модерно обзаведени кабинети,зала за художествени дейности,физкултурен салон,плувен басейн.Групите са настанени в просторни помещения,отговарящи на изискванията за безопасност,естетика и комфорт. Усилията на целия колектив са насочени към осигуряване на необходимите условия за функциониране на ОДЗ №25 “Изворче” като среда за цялостно развитие на детето чрез адаптиране, индивидуализиране и
интегриране на неговите активности. Многобразието на кътове за игра и занимания по интереси дава възможност за развиване на способности и творческа изява на децата.

За децата се грижат висококвалифицирани учители,педагог,логопед,медицински сестри и помощно-обслужващ персонал.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ- английски език, народни , модерни танци, латино танци, футбол , таекуон-до,които се заплащат от родителите.

Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за училище по програми одобрени от МОН.
Семейството и детската градина са партньори в гражданското образование на децата. Осъществява се реално взаимодействие и участие на родителите във възпитателно- образователния процес. Съвместно с настоятелство”Щастливо детство” се обсъждат и решават въпроси, свързани с цялостната дейност на детското заведение.
За възпитаване на общочовешки ценности, самоизява и проява на творчество съвместно с родителите организираме театрални постановки, празници,
развлечения ,ски училище и летен отдих.
Родителите се запознават с резултатите от възпитателно- образователната ни работа чрез родителски кътове, ден на отворени врати, тематични дни и открита практика.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В ОДЗ№25″ИЗВОРЧЕ” ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г:

ДК1.Детето има брат/сестра/,които са записани в детската градина и не тръгват на училище от м. септември

ДК2.Семейството живее на територията на административния район на детската градина

ДК3.Детето има поне един родител,който работи на трудов договор в общинските училища най-малко 6/шест/месеца преди класиране и не е в период на предизвестие.

ДК4.Детето има поне един родител,чиято работа е в административния район на детската градина

ДК5.Детето има брат /сестра/, които са родени с разлика по – малка от 24 месеца

ПРИ ЗАПИСВАНЕ РОДИТЕЛЯТ/НАСТОЙНИКЪТ/ ПРЕДСТАВЯ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

– Попълнено заявление по образец,задължително се изписват трите имена на детето,ЕГН,постоянен адрес на родителите/настойниците/ и телефон за връзка

-Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите/настойниците/,като ксерокопията остават в детската градина

- Лична карта /за постоянен адрес/ или Удостоверение от съответната общинска администрация/за настоящ адрес/, издадено преди датата на класиране на детето

– За работещ родител по трудово или служебно правоотношение – служебна бележка от работодателя или осигурителя, която съдържа изх.Ν, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя, с приложени копия от трудова, служебна или осигурителна книжка /лицата имат право да заличат трудовите си възнаграждения/

– За самоосигуряващи се родители – копие от платежни документи за внесени осигурителни вноски, преди класиране на детето или данъчна декларация , заверена в НАП

– За работещи родители в страни- членки на Европейския съюз – легаризиран превод на документа, въз основа на който родителите полагат труд

– За родител в отпуск по майчинство – служебна бележка, че родителят е в отпуск по майчинство

– За родител – редовен студент – служебна бележка от акредитиран ВУЗ на територията на Столична община

-Здравно – профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар-оригинал.

-Имунизационен паспорт издаден от личния лекар , съдържащ данни за извършените задължителни имунизации.

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ:

-здравно-профилактична карта на детето,попълнена от личния лекар

-еднократен отрицателен резултат от микробиологично изследване на фекална проба

-еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити,извършени до 15дни преди постъпване на детето

-изследване за васерман/само за ясла/на един от родителите,извършено до 6 месеца преди постъпване

-изследване на кръв и урина,извършени до една седмица преди постъпване

-имунизационен паспорт

-мед.бележка за липса на контакт със заразно болен,издадена от личния лекар на детето

Допълнителни критерии:

  • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември
  • Семейството живее на територията на административния район на детската градина (може да се определи повече от един район за градини на
  • границата между административни райони) (Банкя)
  • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие
  • Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детската градина
  • Детето има брат/сестра, които са родени с разлика по-малка от 24 месеца

Вашето съобщение