Увеличават стартовите учителски заплати

Увеличават стартовите учителски заплати

Правителството прие три постановления, които осигуряват финансово изпълнението на мерки за връщане на доверието към българския учител и повишаване привлекателността на учителската професия.

За увеличение на разходните стандарти за функция „Образование“, считано от 1 септември, са предоставени 4 006 068 лв. Средствата са заложени в частта за структурни мерки и програми за развитие на образованието по чл. 1, ал. 5, т. 2 от Закона за държавния бюджет. Те са предназначени за повишаване на доходите на педагогическите специалисти и за разработване на социални пакети за младите учители. Изпълнението на тази политика е делегирана на директорите на съответните учебни заведения. С приемането на постановлението се осигуряват средствата за изпълнението на подписания със социалните партньори Колективен трудов договор за увеличение на стартовите заплати на „младши учител“ и „учител“, както и на отговарящите на тези степени друг педагогически персонал с 30 лв. С по 20 лв. пък ще се увеличат стартовите заплати на останалия ръководен, преподавателски и педагогически персонал.

Бе прието и постановление, според което по бюджетите на общините се предоставят допълнително 2 171 531 лв. за финансово осигуряване на дейности, изпълнявани от общинските училища по национални програми за развитие на средното образование. Парите са за сметка на предвидените в Закона за държавния бюджет средства по бюджета на Министерството на образованието и науката. С тях ще се извърши окончателно плащане по общински проекти/програми за 2013 г. по модулите „Оптимизиране на училищната мрежа” и „Рационализация на мрежата от професионални училища” по Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“, ще се изплатят обезщетения на персонала на общински училища и общежития по същата програма, ще се поемат половината разходи за интернет свързаност на общинските училища, ще се изплатят реално взети учебни часове от учители и възпитатели, които заместват отсъстващи от работа свои колеги, по програмите „ИКТ в училище” и „На училище без отсъствия”.

Други 12 499 956 лв. се превеждат по бюджетите на общини и на министерства, към които има училища. Средствата са за компенсиране на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал и са планирани по централния бюджет за тази година.

Тагове: ,

Източник: Министерство на образованието и науката