Основно училище “Петко Рачов Славейков” – Ямбол

Категория: Основни училища


Населено място: Ямбол


Адрес: ул. „Янко Сакъзов“ №8


Телефон: 046/663117


Факс: 046/663117


Имейл: school_slaveykov@yahoo.com


Facebook: ОУ "П.Р.Славейков" Ямбол


Web: http://school-slaveykov.org/

За насГалерияЗапитване

История на училището:

През 70-те години на миналия век започва ускорено строителство на съвременни сгради на всички степени учебни заведения. В изпълнение на тази програма започва строителството на сграда на основно училище на терена на бившото начално училище „Проф. Нойков”. В рамките на две календарни години сградата бе построена. Училището започва да функционира от учебната 1976/1977 учебна година, като носи името „Великият октомври”. Официалното откриване на училището е проведено на 28.10.1976г. Материалната база се състои от 26 класни стаи – кабинети по всички предмети, библиотека, физкултурен салон, кинозала.

За директор е назначен Димитър Неделчев Димитров и двама зам. директори Нанка Пасева и Маринка Базукова. С решение на МНП училището е обявено за базово.

В периода 09.1979г. до 09.1981г. Директор на училището е Костадин Георгиев Митев и зам директори Нанка Пасева и Маринка Базукова. През учебната 1980/1981 година експериментално е въведено постъпването на деца 1 клас да става след навършване на 6 години. Училищния двор е асфалтиран и разчертани писти за бягане, волейболни и баскетболни игрища.

От 08.09.1981г. до 09.1985г. директор на училището е Катюша Димитрова Сюлемезова. В този период се модернизира учебно техническата база, разширяване на спортната площадка и монтиране на осветление към нея. Изгражда се школа по изобразително изкуство, от която излизат редица талантливи млади художници. Те участват успешно в асамблеята „Знаме на мира”.

Следващият директор на училището Радко Стоянов, работи в периода септември 1985г. до 05.01.1998г. Училището чества своята 10-годишнина. За тези години то е център за базова работа по внедряването на новото учебно съдържание и творческа лаборатория за експериментиране на нови подходи, методи и форми за изучаване. Централно място в дейността на училището заема квалификацията на педагогическия колектив. Забележителни за успехите, постигнати в извънкласната дейност – златен медал на фестивала в Копривщица, международни награди по изобразително изкуство от участия в Русия, Индия, Япония, Чехословакия и други страни. В този период се обновява библиотеката и нейния фонд, оборудва се кинозалата с нова апаратура.

Настъпи времето на прехода към демокрация. Досегашното име на училището „Великият октомври”, вече не отговаря на духа на времето.На заседание на учителския съвет е предложено то да носи името ва великият български родолюбец Петко Рачов Славейков. На 9 ноември 1990г. училището е преименувано.

От 05.01.1998г. до 08.06.2009г. директор на училището е Веска Пенева Атанасова. В този период училищната политика се съобразява с извършващата се реформа в образованието, насочена към неговат евроинтеграция. Учителският колектив е обучен да използва в пряката си преподавателске работа нови методически технологии, базиращи се на интерактивни методи, работа в екип.

Приоритет на училището е въвеждането на образованието за демократично гражданство; използването на нови интерактивни методически технологии; чуждоезиково обучение и работа с компютри и информационни технологии; работа по проекти.

В изпълнение на Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015) ритуализацията на училищния живот предполага изграждане на система от символи и ритуали. В този дух ОУ ”П.Р.Славейков” разработва идеи за знаме, химн, емблема, герб, традиции за честване на празници, униформа.

От 08.06.2009г. до 09.04.2014г. директор на училището е Илиана Василева Бицова.

От 09.04.2014г. до сега директор на училището е Петя Божидарова Пенева.

Мисия:

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена и себереализация. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; адаптиране на училищния учебен план към изискванията на гражданското общество у нас; адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби и следване естествения темп на развитие на ученика.

Утвърждаване на Основно училище “Петко Рачов Славейков” – Ямбол като конкурентоспособно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

Прием на ученици в 1 клас

Паралелки:

 • 1 клас- общообразователен– ЗИП/3 часа/– Информационни технологии и математика – 1ч; английски език – 1 час; български език – 1 час (22 ученика)
 • 1 клас-общообразователен– ЗИП/3 часа/– Информационни технологии и математика – 1ч; английски език – 1 час; български език – 1 час(22 ученика)
 • 1 клас-общообразователен – ЗИП/3 часа/ – домашен бит и техника – бизнес и предприемачество/ по програмите на Джуниър ачийвмънт – България/ – 1 час; английски език – 1 час; български език – 1 час(22 ученика)
 • 1 клас- общообразователен- ЗИП /3 часа/ – английски език – 2 часа; български език – 1 час(22 ученика)

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016г.

/На основание чл. 25, ал. (2) от ППЗНП, относно правото на училищата да определят начин на прием на ученици в съответствие с нормативните изисквания /

1. На основание чл. 35, ал.(1) от ППЗНП в I клас постъпват деца на 7 години, навършени в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в I клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това.

2.Съгласно чл. 36, ал. (1) децата постъпват в I клас на държавните и общинските училища по молба на родителите или настойниците им и съобразно критериите, приети на заседание на ПС – Протокол № 6 /09.12.2014 г./

2.1. За учебната 2015/2016 г. ПС на ОУ „П. Р. Славейков” – Ямбол /Протокол № 6/09.12.2014 г./ утвърди критерии за прием на ученици в първи клас:

Завършена подготвителна група в ОУ „П. Р. Славейков” или ПГ в ЦДГ.
Постоянен адрес в района на училището.
По-голям брат/сестра ученик в училището.
Деца със СОП, насочени от ЕКПО на РИО-гр. Ямбол.

3. Съгласно чл. 114, ал. (2) от ППЗНП ученици, които постъпват в I клас без удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас, както и за ученици, за които в удостоверението за завършена подготвителна група или подготвителен клас е посочено, че нямат училищна готовност, училището с помощта на регионалния инспекторат по образованието и съвместно с общината, училищното настоятелство и други органи и организации организира и провежда подходящи форми за допълнителна работа през началния етап на основното образование, включително допълнително обучение за усвояване на книжовния български език.
4. Необходимидокументизазаписване:

 • Заявление за записване на първокласник в ОУ „П.Р.Славейков” – Ямбол
 • Личенфайлнаученика
 • Оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група./Ако детето не е посещавало ПГ родителите декларират писмено това./
 • Ксерокопие от акта за раждане.
 • Заявление за участие на детето в целодневна организация на учебния ден
 • Заявление за избор на ЗИП
 • Здравна карта

5. Срок за подаване на документите и записване:
05.01. 2015 г.- 15.06.2015г. от 8:00 до 16:30 в канцеларията на училището.

Вашето съобщение