Основно Училище “Христо Ботев” – Ново Паничарево

Категория: Основни училища


Населено място: с. Ново Паничарево


Адрес: ул.Янтра 20


Телефон: 055048379


Мобилен: 0879919076


Имейл: ouhb.np@abv.bg


За насГалерияЗапитване

І. Педагогически колектив:

Христо Радев - директор, с ОКС-магистър; гимназиален учител по Руски език и литература и Български език и литература; Ирина Христова - главен учител, ОКС-магистър, с ІІ ПКС, с начална училищна педагогика, с английски език в начален курс и изобразително изкуство, класен р-л в начален курс; Господинка Пацекова - старши учител, ОКС-магистър, с предучилищна и начална училищна педагогика с физкултура, преподавател на Подготвителен клас; Георги Киров - старши учител, начална педагогика с музика, с ОКС професионален бакалавър, класен ръководител в начален курс; Руска Радева - старши учител, с ОКС-магистър, гимназиален учител по Руски език и литература и Български език и литература; Надя Пенева - старши учител, с ОКС-магистър, гимназиален учител по Физика и Химия, учител по Труд и техника, Човекът и природата и ИТ в прогимназията; Йорданка Станчева - старши учител, с ОКС-магистър, с ІV ПКС, гимназиален учител по История и География.

ІІ. Информация за:

Мисия на училището:
 • обхващане и прибиране на всички подлежащи на обучение деца до 16 год. възраст от селото и осигуряване на пълноценното им ограмотяване,образоване и възпитание в Основно Училище "Христо Ботев" - Ново Паничарево;
 • развитие на личностните качества, дарбите и талантите на учениците чрез ЗП, ЗИП, СИП и извънкласните форми на работа.
Кредо на училището: знаещите, можещите и находчивите намират по-бързо и лесно мястото си в живота. Визия на училището-училищният екип е изградил и постоянно утвърждава пред обществото на селото образа на училището като:
 • институция, която подготвя бъдещи граждани на населеното място, на общината, на България, давайки им качествено образование, възпитание и култура;
 • институция, която чрез добрия си външен вид, организация и хигиена, да възпитава и служи за пример в обществото;
 • институция, която съвместно с родителите, организациите и обществеността, работи за духовното и физическото израстване на младото поколение.
Цели на училището:
 • поддържане на високо ниво качеството на подготовката на учениците по общообразователните предмети.Особено внимание да се обръща на овладяването на знанията и уменията по Български език и литература, устни и писмени, математика, история, а също и по другите предмети;
 • правилно и качествено професионално ориентиране на учениците от V до VІІІ клас, съвместно с родителите им, за продължаване образованието в средните училища и по-бързото им интегриране в живота;
 • максимален брой от завършилите VІІІ клас ученици да продължат образованието си в средни училища;
 • чрез многообразието на задължителни и извънкласни дейности в училище да се откриват и развиват индивидуалните способности на максимален брой деца. Тук девизът ни е : “Всеки може нещо различно,което трябва да усъвършенства. Това умение ще е от полза за него и за другите в съвместната дейност”.
 • разработване на и участие в Европейски проекти и български програми за развитие на средното образование.
Стратегии на училището:
 • демократизация и хуманизация на дейностите в училище- учениците като обект на обучението и възпитанието са най-важните участници в учебния процес.Учителите следят внимателно тяхното развитие физическо и умствено и се съобразяват с индивидуалните им възможности, и възрастови особености и интереси;
 • специално внимание в работата с децата, от ромско произход, за успешната им интеграция в българското общество: толерантност, съобразяване с културното ниво и социалното им положение, приобщаване към българската култура и странджанските народни традиции;
 • изграждане на културни, толерантни, интелектуално и физически израснали граждани на демократизиращото се българско общество;
 • взаимодействие с родителите, кметството, общината, обществеността на селото, организации и фирми;
 • гражданско възпитание и професионално ориентиране на учениците;
 • осигуряване на условия и подкрепа на учителите, желаещи да повишат квалификацията си;
 • поддържане и популяризиране собствения облик на училището ни, който се обуславя от : близостта на селото до природата, до гората на Странджа ; запазения дух на народни традиции и обичаи ; от спецификата на съвременния живот.
Собственият ни облик се характеризира с:
 • екологично възпитание на учениците за опазване на горските масиви, екосистемите : дивеча, редки животни и растения, водните пространства.В това отношение имаме много добри съвместни традиции и постижения с Държавно лесничейство Ново Паничарево;
 • отразяване на заобикалящите ни природа и бит в творческите работи на учениците.Реализирани са много ученически изложби в училище и читалището. Имаме награди от конкурса „Радост на Брега” 2009 и 2010, гр.Бургас;
 • изучаване и възпроизвеждане от учениците на местните народни традиции, обичаи и странджански песни.В това отношение имаме не малко постижения, в извънкласните си дейности и „ДФФ Паничарче”.
Приоритети в дейността на училището:
 • осигуряване на необходимите условия за пълноценно провеждане на Образователно-Възпитателния Процес /ОВП/ -безопасност по правилника за БУОВТ, хигиена, отопление, осветление и др.;
 • модернизиране и поддръжка МТБ на училището;
 • експлоатация и поддръжка на сградния фонд, инсталациите и уредите в съответствие с държавните и производствени стандарти и изисквания.

Вашето съобщение