ОУ “Георги Кирков” – Казанлък

Категория: Основни училища


Населено място: Казанлък


Адрес: ул”Ст. Михайловски”16


Телефон: 0431/ 6-21-56


Факс: 0431/ 6-35-40


Имейл: ougkkk@abv.bg


Facebook: Основно Училище Георги Кирков


Web: http://oukirkov.info/

За насПриемЗапитване

ОУ “Георги Кирков” – Казанлъксе утвърди с висок авторитет, традиции, ред и добри педагогически практики. Институция, която се ползва с доверие. Училище, в което се дава конкурентна подготовка на учениците и се воюва за лидерски позиции. Училище, което уверено върви към Европейската общност.
Мисия на училището: Да формира личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Да работи за приобщаване към общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби на децата.

Визия на училището: Училищният екип се стреми да превърне училището в привлекателен център както за ученици, така и за родители с високото качество на работата и отговорното отношение на училищния колектив, с богата и добре поддържана материална база.

Стратегия на училището:
1. Издигане на качествено ново ниво на подготовката на учениците и ориентиране към
профилирано обучение.
2. Акцентиране върху подготовката по български език и чуждоезиково обучение.
3. Приоритетно обучение по математика и информационни технологии.
4. Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите
на училището, и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните
дейности и подобряване на МТБ.
5. Приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните
проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство (УН) като орган, подпомагащ
цялостната учебно-възпитателна работа.
6. Участие с проекти в национални и европейски програми.
7. Ангажиране на учениците в извънкласни форми на работа и развиване на техните творчески
заложби.
ОУ„Г. Кирков“ е едно съвременно училище с богата материално-техническа база. Разполага с 15
модерно обзаведени кабинета с компютър, мултимедия и размножителна техника, компютърна зала,
детска игротека, фитнес зала и обновен стол за хранене.
Освен задължителната подготовка училището дава възможност и за развитие
на талантливите ученици, участващи в 12 извънкласни форми, включени в ПРОЕКТ BG051PO001-
4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”/Проектът се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана
от Европейския социален фонд на Европейския съюз/: клуб „Архимед“, клуб „Млад журналист“, Клуб
„Театър“, студио „Графичен дизайн“, ателие „Приложни изкуства“, ателие „Пластична живопис“,
ателие „Творчество на боичките“, секция „Хореография – народни танци“, секция „Модерен ритъм“,
секция „Модерни танци“, секция „Шах“ и клуб „ Тенис на корт“.

Дейността на ръководството и учителския колектив се подпомага
от Училищното настоятелство, регистрирано като Сдружение с нестопанска цел
през 2007 година. Под председателството на Моника Динева
то е активен партньор както по отношение на учебно-възпитателната работа,
така и за подобряване на материално-техническата база.

При нас ще откриете:
♦ спокойна атмосфера, която предлага едно европейско училище и която дава възможност за възпитаване в непреходни общочовешки ценности като приятелство, доверие, уважение и хармонични междуличностни отношения;
♦ уютна среда, дължаща се на училищното ръководство и учителите , които системно стимулират и мотивират децата да изразяват свободно мнението си и да придобиват интелектуални умения;
♦ възможност за ефективно оползотворяване на свободното време чрез многообразни извънкласни дейности за развитие на интересите на детето – клуб „Архимед“, клуб „Млад журналист“, Клуб „Театър“, студио „Графичен дизайн“, ателие „Приложни изкуства“, ателие „Пластична живопис“, ателие „Творчество на боичките“,
секция „Хореография – народни танци“, секция „Модерен ритъм“, секция „Модерни танци“, секция „Шах“ и клуб „ Тенис на корт“.
♦ целодневно обучение, в които с подкрепата на учителя ученикът успешно се справя с поставените задачи и изгражда навици за учебен труд чрез самостоятелност, отговорност, прецизност и старание;
♦ целенасочена програма за сплотяване на класа, чрез умения за комуникация, които да преодоляват проявите на агресия и насилие;
♦ разнообразни форми за физическо възпитание и спорт, които допринасят, както за двигателната култура, така и за потребността от градивно съревнование и доказване – футбол, болейбол, тенис на маса, боунинг:
♦ учители и служители с отговорност към духовното и физическото здраве на учениците
♦ действащ Ученически съвет от водещи ученици, който е поле за изява на социалната ангажираност и за популяризиране на училищния живот и проблематиката му;
♦ Училищно настоятелство, на което дължим успешното партньорство между семейството и училището;
Наш приоритет е участието на учениците ни в проекти, в които екипната
работа, чрез взаимодействие и сътрудничество, води до пълноценна изява на творческите им заложби.
♦ столово хранене; централно парно отопление; физкултурен салон,фитнес зала, спортно игрище и зелен двор; целодневна охрана на училището; медицински кабинет;

ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

Уважаеми родители, скъпи деца!
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ГОЛЯМОТО СЕМЕЙСТВО НА ОУ”ГЕОРГИ КИРКОВ”

За осъществяване на плавен преход от детската градина към началното училище с активен подход към социализацията на децата, изграден върху основата на любов и уважение към личността на всяко дете, Ви каним в изградената в ОУ”Георги Кирков” подготвителна група.

НАШИТЕ ЦЕЛИ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:
> да улесним за детето прехода от предучилищно към училищно обучение;
> да подготвим детето – бъдещ ученик за самодисциплина и толериране
на личната автономия;
> да изградим вътрешна мотивация у детето, определяща ценността и
самоинициативата на детето за учене.

КАК ГИ ПОСТИГАМЕ:

> чрез диференциран подход на взаимодействие у децата;
> чрез гъвкава организационна структура на тематичното съдържание на регламентираните и нерегламентираните ситуации;
> чрез стимулиране личния опит на всяко дете;
> чрез оформяне на положително отношение на детето към бъдещата му
социална роля – “ученик”.
Критерии за записване на ученици в подготвитилена група
1. Приемат се деца, които имат брат или сестра, обучаващи се в училището
2. Приемат се 5 и 6 годишни деца от всички райони на град Казанлък, като след запълване на определената бройка, приоритет за прием ще имат живеещи в района на училището,с местожителство в близост до училището (доказано с документ).
3. Приемат се деца на служители от училището.

ПОРЕДНОСТТА НА ВХОДЯЩИЯ НОМЕР НА ЗАЯВЛЕНИЕТО НЕ Е КРИТЕРИЙ ЗА ПРИЕМ

График за дейностите и срокове
1. Подаване на документи за постъпване – от 10.02.2016 г. до 27.05.2016 г. вкл.
при завеждащ административна служба при училището.
2. Изнасяне на списък на подалите документи – 1.06.2016 г. след 16:30 часа.
3. Обявяване на свободните места – 3.06.2016 г. след 16:30 часа.
4. Предварителна родителска среща – на 26.05.2016 г. от 17:30 часа.
5. Родителска среща в началото на учебната година – на 8.09.2016 г. от 17:30 часа

Необходими документи
1. Заявления по образец /за постъпване и за записване/
2. Сведение с данни за детето и родителите /представя се при записване/
2. Копие от удостоверение за раждане /при записване се представя оригинал/.
3. Медицински картон /представя се при записване/ с отразени имунизации и ваксини.
4. Декларация за родителска отговорност /подписва се при записване/.
6. Удостоверение от съда, в случай, че детето се представлява от настойник.
7. Декларация подписана от родителите /настойниците/ на ученика с информация за лицата с право да прибират детето от училище /с и без придружител/

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016 / 2017 г.

Уважаеми родители, скъпи деца!

СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ГОЛЯМОТО СЕМЕЙСТВО НА ОУ ”ГЕОРГИ КИРКОВ”

Високото ниво на подготовка на нашите ученици ги прави предпочитани и
успешни в средните училища в цялата страна.
Учебните занятия са още по-интересни, ефективни и динамични чрез
електронното обучение по всички предмети.
ОУ “Георги Кирков” е училище с традиции и новаторски дух!
Място, където прекрасно се съчетават възрожденски ентусиазъм и модерно
съвременно обучение

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I КЛАС ПРЕДЛАГАМЕ:

5 паралелки по 24 ученици :

с разширено обучение по тенис на корт
с разширено обучение по хореография
с разширено обучение по шахмат
с разширено обучение по информационни технологии
с разширено обучение по английски език

График на дейностите за записване на децата в I клас за учебната 2016/17г.

1. Подаване на заявление за постъпване в I – ви клас –до 30.05.2016 г. вкл. при завеждащ административна служба при училището.
2. Изнасяне на списък на подалите документи – 03.06.2016 г.в 17:00 часа
3. Родителска среща – на 26.05.2016 г./четвъртък/ от 17:30 часа..
4. Записване с оригинал на удостоверение за завършена ПГ и копие от удостоверение за
раждане /представя се оригинал/.– на 06.06.2016 г. и 07.06.2016 г.
5. Обявяване на свободните места за второ класиране – 8.06.2016 г. след 16:30 часа.
6. Записване с оригинал на удостоверение за завършена ППГ и копие от удостоверение за раждане /представя се оригинал/.– – на 09.06.2016 г. и 10.06.2016 г.
7. Обявяване на свободните места за трето класиране –13.06.2016 г. след 16:30 часа
8. Родителска среща – на 16.06.2016 г. от 17:30 часа.
Критерии и точкова система за записване на ученици в първи клас през учебната 2016/2017 година

1. Деца, завършили подготвителна група в ОУ„Георги Кирков” – 20 точки.
2. Наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището -15 точки.
3. Деца на завършили ОУ „Георги Кирков” членове на семейството(майка, баща, брат, сестра) – 15 точки.
4. Местожителство в близост до училището (доказано с документ) – 12 точки
5. Деца, живеещи в близки населени места – 12 точки.
6. Деца на служители от училището – 8 точки.
7. Деца, чиито родители работят в района на училището – 8 точки.
8. Деца на инвалиди, живеещи в близост до училището – 5 точки.
9. Деца със специални образователни потребности – 5 точки.

*Забележка:
1. На децата от близките населени места Училищното настоятелство осигурява безплатни карти за пътуване.
2. В първи клас постъпват деца, навършили или в календарната година на постъпване навършват 7 години.
3. В първи клас постъпват деца на 6 години след изрично желание на родителите, завършили задължителна подготвителна група.
4. Приемът в първи клас се извършва без изпит за проверка на готовността на детето за училищно обучение.
5. За навършилите 7 години отлагането на обучение в първи клас за учебната година се извършва от екип за комплексно педагогическо оценяване от РИО въз основа на молба на родителите и протокол на ЛКК.
6. Приемат се деца, подлежащи на обучение в първи клас, без удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас, както и за ученици, за които в удостоверението за завършена подготвителна група или подготвителен клас е посочено, че нямат училищна готовност. Училището с помощта на училищното настоятелство провежда подходящи форми за допълнителна работа.

ПОРЕДНОСТТА НА ВХОДЯЩИЯ НОМЕР НА ЗАЯВЛЕНИЕТО НЕ Е КРИТЕРИЙ ЗА ПРИЕМ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ ГОРНИТЕ КРИТЕРИИ:

1. Брат или сестра се доказва с копие от ученическа лична карта.
2. Местоживеене се доказва с копие от личната карта на родителите
3. Членове на семейството, завършили ОУ „Георги Кирков”, се доказва с копие от свидетелство за завършено образование.

Необходими документи

1. Заявления по образец /за постъпване и за записване/
2. Копие от удостоверение за раждане /при записване се представя оригинал/
3. Удостоверение за завършена подготвителна група в ДГ или подготвителен клас в училище – оригинал.
4. Декларация по образец в случай, че детето не е завършило подготвителна група в ДГ или подготвителен клас в училище.
5. Медицински картон /представя се при записване/ с отразени имунизации и ваксини.
6. Декларация за родителска отговорност /подписва се при записване/.
7. Декларация за личните данни-необходима е за попълване на задължителната училищна документация
8. Удостоверение от съда, в случай, че детето се представлява от настойник.
9. Декларация за избрани предмети за ЗИП
10.Декларация за посещение на полуинтернатна група /целодневно обучение/
11.Декларация, подписана от родителите /настойниците/ на ученика с информация за лицата с право да прибират детето от училище /с и без придружител/

Вашето съобщение