ЦДГ №1”Мое детство”

Категория: Детски градини


Населено място: Нови Искър


Адрес: ул.“Варна“ №1


Телефон: +35929917269


Факс: +35929917269


Имейл: ivanova1177@abv.bg


Web: http://cdg1.eu/

За насГалерияЗапитване

Информация:

ЦДГ №1”Мое детство” е открита през 1976 година. Разположена в голям парк /4дка/, силно озеленен с много дървета и цветни лехи. Днес, детската градина разполага с две сгради, строени специално за целта. В ЦДГ№1”Мое детство”” са приети 120 деца, от 3 до 7 години, които са разпределени в 4 групи по възрастов признак. Една от групите осъществява предучилищна подготовка. Средно присъстват 100 деца. За тях се грижат 9 педагози. Носители на V професионална квалификационна степен са 7 учители. В своята дейност учителите са подпомагани от 4 помощник възпитатели, чиято главна задача е подпомагане дейността на учителите и обслужване на децата. В детската градина няма кухня, храната се доставя от ОДЗ№57. За правилното и рационално хранене се грижи екип от трима готвачи и медицинска сестра. В детската градина работят 16 души. От тях: 9-педагогически персонал, 6-помощен персонал и 1-административен. Старанието на екипа ни е насочено към:
 • Детската градина да бъде едно привлекателно и желано място за всяко дете;
 • Непрекъснато повишаване качеството на възпитание и обучение;
 • Подготовка на децата за училище и живота нашата детска градина.
Документи за записване на детето

Полезно:

 • Център за развитие на дарбите, талантите, способностите и уменията на децата;
 • Специфичен възпитателен феномен: търси единство и хармония във физическото, умственото, духовното, нравственото и социалното развитие;
 • Осигурява предучилищно възпитание и подготовка за постъпване в 1 клас;
 • Предоставя условия за разширяване на социалната среда чрез взаимодействие с други деца и възрастни; Първа социална единица на детето извън семейството;
 • Организира собствена дейност по изпълнение на Държавните образователни изисквания;
 • Организира живота на децата чрез здравословен дневен режим съобразен с възрастовите особености на децата, който включва разнообразни активности като се редуват умствена с физическа в различни ситуации – планирани, непланирани, обучаващи, игрови, практически;
 • Образователно-възпитателния процес се осъществява по програми одобрени от МОН;
 • В заниманията децата използват за самостоятелна работа учебни пособия – книжки също одобрени от МОН, в които са включени всички образователни теми от програмите;
 • Знанията и заниманията, които децата получават, са конкретизирани в различни направления, посочени в Държавните образователни изисквания;
 • Всяка възрастова група има седмична програма с определен брой занимания (хорариум) по направления;
 • Организира педагогически услуги за дейности по интереси;
 • Стимулира и управлява нов тип взаимоотношения между детската градина и семейството в интерес и полза на уникалността на всяко дете;
 • Трикратно хранене, следобеден сън, игра на открито във всички сезони съгласно закалителен режим;
 • Приемане и издаване на децата за деня в удобно за родителите време в рамките на работното време на заведението;
 • Облекло на децата – по преценка на родителите – удобно, естетично, здравословно.

Групи:

Децата са разпределени в групи по възрастов признак (от една календарна година).
 • 1 група – 3 годишна възраст
 • 1 група – 4 годишна възраст
 • 1 група – 5 годишна възраст
 • 1 група – 6 годишна възраст (подготвителна)
Работно време: 7,00 – 18,30 ч.

Вашето съобщение