ЦДГ „Щастливо детство” гр.Дулово

ЦДГ Щастливо детство- Дулово

Категория: Детски градини


Населено място: Дулово


Адрес: Ул."Александър Стамболийски" 20


Телефон: 0864/2-22-35


Имейл: office@shtastlivodetstvo.info


Facebook: ЦДГ Щастливо Детство - гр. Дулово


Web: http://shtastlivodetstvo.info/

За насПриемЗапитване

ЦДГ „Щастливо детство” е подготвителна институция в системата на народната просвета, в която се отглеждат, възпитават и обучават деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас.  Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с държавните образователни изисквания /ДОИ/ за предучилищно възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за училище.

В ЦДГ „Щастливо детство“ са осигурени необходимите условия за физическото, духовното, нравственото и социалното развитие на детето, гарантират се неговите права, свобода и сигурност, достойнство и уважение, възпитанието в дух на мир и толерантност, приобщаване към българските традиции и културни ценности.

Детската градина е  общинска, с местно значение и утвърден авторитет, финансира се от общинския бюджет и ползва имоти, които са публична общинска собственост. Създадени са условия  за образование и възпитание на децата съобразно държавните образователни изисквания и за развитие на техните интереси и способности. Образованието в детското заведение е светско. Детската градина носи отговорност за  поетите задължения при приемане на децата, създаване на условия за опазване на живота, предпазване от рискове и укрепване здравето на децата,спазване на ДОИ за отглеждане и възпитание на децата, недопускане на прояви или действия, които унижават достойнството или накърняват правата на детето, включително и на физически наказания. Детската градина се ръководи от директор и Педагогически съвет.

Към момента детската градина функционира с четири възрастови групи в централна сграда и три групи във филиалите в с. Черник и с. Водно.

ЦДГ “Щастливо детство“ – гр. Дулово е единствената градина в област Силистра, която участва в проект ,,Вкючващо обучение“ към МОН. През 2015г. екипът разработи проект за участие в конкурса “Аз участвам и обичам природата“ и получи финансиране от МОСВ – ПУДООС в изпълнение на Националната кампания „За чиста околна среда-2015“. От месец май стартира изпълнението на проекта „Детска био градинка–екологично образование чрез  лично преживяване“.

Постъпването на децата в детската градина е целогодишно по желание на родителите и при наличието на свободни места. Подготовката на децата за училище две години преди постъпването им в първи клас е задължителна и се извършва в подготвителни групи – за 5-годишни и за 6-годишни.  Децата от подготвителните групи могат да се преместват в друга подготвителна група към детска градина или подготвителен клас към училище. Преместването се извършва с удостоверение за преместване. В подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини. На децата, завършили подготвителна група или подготвителен клас, се издава удостоверение за училищната им готовност.

Условия за прием

 Родителите подават  ЗАЯВЛЕНИЕ по образец в  община ДУЛОВО – Направление ОБРАЗОВАНИЕ – ЦД с приложено Копие от акта за раждане на детето (оригинал за сверяване) и Документ от ГРАО за настоящ адрес на детето.

При необходимост  се прилагат копие от Решение на ТЕЛК/НЕЛК за дете с тежки хронични заболявания,посочени в списък утвърден от Министъра на здравеопазването, копие от Акт за смърт на майката/бащата, копие от Решение на ТЕЛК/НЕЛК за родител със загуба на работоспособност по-малка или равна на 70 процента,

копия от Актове за раждане на всички деца до 18 годишна възраст при многодетни семейства, Решение на екипа за комлексно педагогическо оценяване към РИО СИЛИСТРА за дете със СОП.

Заявлението се попълва собственоръчно от родителя. Деца със СОП и или хронични заболявания,както и тези със заболявания с решение на ЛКК или ТЕЛК се приемат в детската градина по общия ред.

ОТПИСВАНЕ

Децата от детската градина се отписват:

 • По желание на родителите;
 • При постъпване в първи клас;
 • При незаплащане на такса повече от два месец;
 • При отсъствие повече от един месец без предварителна писмена молба до директора/ за новите групи при неявяване за време от един месец/

ТАКСИ

Родителите на децата заплащат такса, определена с  НАРЕДБА №11 за определянето и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Дулово,  около 10-то число на месеца.

За ползване  услугите на детската градина родителите или настойниците дължат месечни такси в размер на 30,00 лв.
При отсъствие на детето повече от 30 дни при условие, че родителят е уведомил писмено директора се заплаща такса в размер на 10 лева.

Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:

 • Деца с родители или настойници  – трайно безработни
 • Деца сираци или деца с един родител
 • Деца, чиито родители са редовни студенти или отбиват редовната си военна служба.
 • Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски  заведения, таксата за второто се заплаща с 50 на сто намаление.
 • Когато децата в едно семейство са повече от две, 25 лв. се заплаща за първото, с 50% намаление за второто, за трето, четвърто и всяко следващо дете такса не се заплаща. Действието на този текст е в сила, когато всички деца от семейството ползват детската градина или детска ясла.

Необходими документи за плащане на такса с намаление:

 • Документ от Бюрото по труда
 • Копие от акт за раждане на детето или акт за смърт на единия /двамата/ родители
 • Служебна бележка от ВУЗ или от военното поделение, в което служи родителя
 • Копие от акт за раждане на децата и служебна бележка от друга детска градина /ясла/

Не се заплаща такса за  децата, чиито родители са с трайно неработоспособност  (от 71% до 100%),  децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен дълг, децата с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването, близнаци, тризнаци и т.н.

Необходими документи за освобождаване от такса:

 • Копие от документ от ЛКК, копие от акт за раждане, копие от акт за смърт
 • Копие от експертно решение на РЕЛКК
 • Копие от актовете за раждане на всички деца
 • Писмена молба  – декларация до директора на детската градина.

Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от месеца, следващ месеца от подаване на декларацията.

При желание от страна на родителите, удостоверено с писмено заявление, в детската градина се организират извънкласни форми на обучение. Провеждането на педагогическите услуги се извършва от квалифицирани преподаватели, с които детското заведение сключва договори.

Работно време

Детската градина  работи през цялата година на петдневна работна седмица от 7.00 ч. до 18.30ч.  Децата  се приемат от 7.00до 8.00ч. По неотложни причини/без това да е система/ родителите на децата могат да ги водят и вземат от градината в друг удобен за тях час, но по предварителна уговорка или писмена молба /ако детето идва след 9ч./ Заявка за храна се дава до 7.30 ч.  Незаявилите не се приемат.

Вашето съобщение