ДГ “Мир” гр. Дулово

ДГ "Мир" гр. Дулово

Категория: Детски градини


Населено място: Дулово


Адрес: ул."Арда" №10


Телефон: 086422219


Мобилен: 0892494525


Имейл: leyla.mollova@dbv.bg


Facebook: ДГ "Мир" гр. Дулово


Web: http://www.dgmir-dulovo.com/

За насСпециалностиЗапитване

История на детска градина “Мир” гр. Дулово

На основание заповед № РД – 09 – 181/20.06.86г. на ОНС Силистра за подобряване изпозваемостта на легловия фонд в детските ясли на гр.Дулово и заповед № 375/16.06.86г. на Окръжна хигиенна инспекция от 01.07.1986г. на базата на ЦДЯ №2 гр.Дулово бе разкрита ЦДГ № 5 .

Бяха назначени следните учителки: Лидия Пулева, Лейла Моллова, Анелия Стоянова, Галя Дафинова, Радка Генова, Петранка Михайлова и Уляна Калчева.

За директор бе назначена Гергина Желева Недева.

С решение № 30 от Протокол № 4 на заседанието на ИК на ОНС – Силистра ЦДГ №5 гр.Дулово се наименова на ЦДГ “ МИР”. За целта се извърши тържествен ритуал в салона на читалище “Н.Й.Вапцаров” на 01.06.1986г. с връчване знаме на градината.Кръстник за даване име на градината беше др.Марин Александров – завеждащ отдел”Народна просвета” при ОбНС гр.Дулово, окр.Силистра.

През м.януари 1987г . се учреди първото УН на ДГ с председател Георги Филчев – активен общественик.

През годините нямаше промяна в основния състав на педагогическия персонал.

От 21.02.1994г. със заповед №21 на ОбСНП гр.дулово бе назначена за директор на ЦДГ “Мир” г-жа Лейла Моллова , поради преместване на г-жа Гергина Недева в СОУ “В.Левски”. През учебната 1997/98год. с решение №129/15.08.1997г. на Общински съвет,ЦДГ “Незабравка”№2 бе преобразувана като филиал към ЦДГ”Мир”.Към постоянния педагогически персонал се присъединиха две учителки от ЦДГ”Незабравка”.От 1997г. детската градина е включена към”Център за екологично възпитание на децата от предучилищна възраст” гр.Силистра.

На основание Решение на ОбС гр.Дулово№ 183 /20.07.2001г.за преобразуване на ЦДГ “Мир” и ДЯ гр.Дулово в ОДЗ “Мир” с капацитет : 2 яслени групи и 5 градински групи. Със заповед № 183 на кмета на Община Дулово за директор на ОДЗ “Мир” е назначена г-жа Лейла Моллова.

Въвеждането на дилигираните бюджети в системата на образование наложи приемането на програма за оптимизация на образованието на национално и и на местно , общинско ниво.

След трансформациите, които преживяхме, като учебно –възпитателно заведение, през 2008г.пред педагогическата и организационна структура на ОДЗ “Мир” ново преобразование –ЦДГ”Слънце” с.Поройно бе присъединена към ОДЗ”Мир”.Детската градина в с.Поройно съществува от 2006 г. и е изградена по проект “UNDP””Урбанизация и развитие на райони с малцинствено население”и обхваща неадаптирани към училищна среда деца главно от ромски произход. С това присъединяване групите на ОДЗ “Мир” гр.Дулово са 8 градински и 2 яслени групи.

Колективът работи много добре и успешно заедно.. В ОДЗ “Мир” се възпитават и обучават 274 деца – в 10 групи от 17 квалифицирани учители , десет от тях са със защитена професионално квалификационна степен в СУ”Св.Климент Охридски” гр.София и 6 медицински специалисти , които се грижат за най-малките възпитаници на учебното заведение.

На основание чл.44, ал.2 отЗМСМА, във връзка с влизането в сила на ЗПУО от 01.08.2016г., на основание чл.24, ал.1, чл.311 ьл.2, т.1 от ЗПУО и заповед № 572 от 01.08.2016г. на кмета на Община Дулово, ОДЗ „Мир“ се преименува в ДГ „Мир“.

3.Работа по проекти

Проект “ОДЗ – школа за интеграция” – през 2006год .детската градина и национален съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси към Общината . Благодарение на отпуснатите средства по проекта бе проведен грандиозен юбилеен концерт на детската градина. / 20 години/.

Проект “Всяко дете е слънце – нека му позволим да свети” на стойност – 25 000 лв.

Начало на учебната 2009/10г. кандидатствахме по проект към ЦОИДУЕМ/център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства/.Основна цел на проекта:”Провеждане на адаптационни процеси в ОДЗ”Мир” и гарантиран достъп да качествено образование на деца, чиито майчин език не е български, чрез откриване и развитие на уникалността и индивидуалността на всяко дете”. В началото на учебната година 10.09.2010г.в гр.София се подписа договор за работа по спечеления проект.

Проект “С грижа за всеки ученик” – трима учители работиха по спечеления проект. -2014-15год.

Проект “Модернизация на материалната база в училище” на стойност 19934лв. Дообогати се материалната база на учебното заведение.

Проект по Национална кампания на МОСВ и ПУДООС “За чиста околна среда 2015г.” на тема:”Обичам природата – и аз участвам”.

Проект „Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 2012-2013-2014г. Ръководител на програмата е МОН.

Проект за подпомагане на физическата култура и спорт и определяне на диференцирани размери на парични средства –финансира се от МОН всяка финасова година,съгласно ПМС 129. Проектът е за предоставяне на средства за подпомагане физическото възпитание и спорта.

Схема „Училищен плод“ – финансирана от Държавен фонд „Земеделие“ с цел,да се повиши осведомеността на децата от най-ранна детска възраст и на цялото общество,за значението на плодовете и зеленчуците,както и за здравословния начин на живот. Срокът за изпълнение на кампанията е в рамките на една учебна година. Началото на кампанията е 01.12.2010г и понастоящем продължава.

Схема“Училищно мляко“ – 2016г. – финансирана от Държавен фонд „Земеделие“.

Скъпи Родители,
Скоро Вашето дете ще посещава нашата детска градина.
Тук то ще прекарва значителна част от деня, ще трябва да свикне с друг дневен режим и ще се научи да се ориентира в непозната за него среда; ще се запознае с много деца и ще изгради доверие към своите учители. За него това ще бъде едно значимо преживяване.
Нашата цел е то да се чувства уютно и спокойно при нас. Вие знаете, че всяко начало е трудно! В такава ситуация към любопитството и очакването се прибавят вълнение и несигурност, може би дори малко страх ( по обясними причини ). Но когато на това непознато място те посрещнат добре и приятелски, идва чувството на облекчение, че има някой, на който можеш да се довериш.
За децата този период на адаптация е по-труден, защото на тях им липсва опита на възрастните. Те още нямат изградена представа за време и продължителност и не разбират какво означава: „след малко мама и татко ще дойдат…“ !
Ние заедно с Вас можем да помогнем в това трудно начало. Затова, отделете малко време за да ни посетите и дайте възможност на детето си, докато се чувства сигурно във Ваше присъствие, да разгледа детската градина и да се запознае с учителите си. Това ще му помогне да се чувства по-уверено.
Още нещо което трябва да знаете!
При първата среща в детката градина ще получите най важната информация за работното време, хранителния режим и педагогическата дейност. Използвайте тази възможност, за да ни разкажете всички особености на детето, малки подробности за навиците му, които ние ще съблюдаваме , за да се чувства то добре и спокойно. Например компанията на любимата плюшена играчка през първите дни е особено успокояваща.
За градината ще са Ви нужни:
Резервно бельо
Пантофи
Пижама
Първите дни
В началото може би Вие ще сте по-разтревожени от Вашето дете. Опитайте се да прикриете притесненията си, за да може детето да се чувства спокойно, в противен случай то ще забележи безпокойството Ви, което неминуемо ще му повлияе.
Постарайте се раздялата сутрин да е кратка и категорична, след като обясните, че скоро ще се върнете. Можете да бъдете сигурни, че веднага след това то с удоволствие ще позволи на учителите си да го успокои и утеши.
И накрая…

Ако детето Ви е болно или поради друга причина отсъства , уведомете ни навреме или най-късно до 8.30часа. След болест детето Ви ще бъде приемано само с бележка от лекуващия лекар.
Добре е детето да е в детската градина най-късно в 8.30 часа. Ако се налага да закъснее, моля, предупредете учителите.

Осигуряване на всяко дете възможно най-добри условия за неговото развитие. Утвърждаване самоценността на детето и гарантиране на качествено образование на всяко дете.

Визия на детската градина

Утвърждаването на ДГ „Мир” като конкурентноспособна детска градина, гарантира високото качество на подготовката на децата за училище.

Цели

Основни цели на възпитанието:
Децата да развиват любов и уважение към себе си и към другите.
Допълнителни дейности:

Английски език 
Застъпеният в учебниците материал съчетава езиковото забавление и езиковата култура, представени във формата на стихчета, песни, словесни игри, диалози и картинки за оцветяване, тематично композирани.

Вашето съобщение