Ето как ще се насърчава и повишава грамотността

Ето как ще се насърчава и повишава грамотността

Очаква се приемането на Национален план за действие за периода 2015-2016 г.

Проект на Национален план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2015-2016 г. е публикуван на сайта на МОН. Целите на плана са създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността; повишаване на равнището на грамотност и увеличаване на участието в приобщаването.

Мярка 1 включва привличане на общественото внимание към значението на грамотността и популяризиране на четенето. Предвижда се организиране на Национален маратон на четенето, провеждане на регионални срещи чрез мрежата от читалища; инициативи за подаряване и размяна на детски и юношески книги, честване на Международния ден на грамотността (8 септември) и др.

Втората мярка включва дейности за подпомагане на родителите за усъвършенстване на техните умения да увличат и да насърчават децата си към четене и към развитие на езиковите умения – организиране на тематични информационни родителски срещи и разработване на училищни проекти за осъществяване на квалифицирани съвети и на помощ на родителите.

Предвижда се осигуряване на лесен достъп до книги и до други четива – обогатяване на училищни библиотеки, на библиотеките в класните стаи и в стаите за занимания по интереси.

В проекта на плана са предвидени още:

  • Диагностициране на езиковото развитие на децата в края на I клас.
  • Провеждане на регионални външни оценявания на четивната грамотност на учениците в V, VI и IX клас.
  • Национално външно оценяване на четивната грамотност на учениците в V клас.
  • Участие в международни изследвания на грамотността (PIRLS, PISA), както и провеждане на национални изследвания.
  • Изготвяне на портфолио на учениците от прогимназиалните и гимназиалните класове във връзка с равнището на грамотност.

Бележки, становища и предложения по проекта на Национален план за действие могат да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ до 21.05.2015 г. (включително).

Тагове:

Източник: МОН