НУ „Архимандрит Зиновий“ – Радомир

Категория: Средни училища


Населено място: Радомир


Адрес: ул.Батенберг №51


Телефон: 0875159988


Мобилен: 0879530174


Имейл: arh.zinovii@abv.bg


Web: http://www.arhimandritzinovii.eu

За училището:

НУ “ Архимандрит Зиновий “ е част от историята на образователното дело в Радомирско. То е наследник на първото училище в града – вече 147 години.

Началното училище е единственото в България, носещо името на изтъкнатия възрожденец, родолюбец и революционер Архимандрит Зиновий поп Петров. Той е създател на първото класно училище в града и пръв негов директор.

Днес НУ „Архимандрит Зиновий” се утвърждава като конкурентноспособно училище, с непрекъснато обновяване на материалната база и модернизиране на учебно – възпитателния процес, прилагане на нови технологии и интерактивни методи на преподаване.

От 1992 – 1993 учебна година, училището работи по утвърден от МОН учебен план с разширено изучаване на музика, хореография и изобразително изкуство.

204 ученици от І – ІV клас, организирани в 9 паралелки, развиват своите способности и дарби, доближават се до магията на народното творчество, навлизат в света на изкуството, където самите те стават участници.

21 учители с отлична методическа подготовка, залагащи на новаторството и пълноценното общуване с ученици и родители, работят с много отговорност и безкрайна любов към децата.

Учителската колегия работи по няколко нови проекти, както за повишаване квалификацията на учителите, така и за разнообразяване и обогатяване на извънкласните и училищните дейности.

Богатата по съдържание училищна дейност прави учениците по – смели и уверени в своите възможности, създава у тях необходимост и потребност да доказват наученото пред своите връстници от други училища, селища, пред своите родители и обществеността.

Прием:

 Прием за първи клас 2017/2018 учебна година- 3 паралелки

I„а” клас – паралелка с разширено изучаване на общообразователна подготовка – музика

I „б” клас – паралелка с разширено изучаване на общообразователна подготовка – хореография

I„в” клас – паралелка с разширено изучаване на общообразователна подготовка – изобразително изкуство

                                                       Отлагане от първи клас

Във връзка с организиране на дейностите по чл.143 от Наредбата за приобщаващото образование за отлагането по обективни причини от задължителното обучение в първи клас на деца със СОП, които следва да постъпят в първи клас през учебната 2017-2018г. трябва да подадат заявление и документи, посочени в чл.143, ал.2 от Наредбата за приобщаващото образование в РЦПППО-Перник, преди 10.05.2017г.

Приемът на учениците в първи клас ще се осъществи в съответствие с разработената Система  за прием – първи клас от община Радомир.

Родителите подават заявление по образец и получават Вх.№ на място в училище.