ОУ „Христо Смирненски”- Дулово

Категория: Основни училища


Населено място: Дулово


Адрес: ул. Васил Левски 17


Телефон: 08642520


Имейл: ou_smirnenski.dulovo@abv.bg


Web: http://smirnenski.bg/

За насУчилищни документиЗапитване

ОУ Христо Смирненски - Дулово

ОУ „Хр.Смирненски” е общинско, неспециализирано основно средищно училище.

Основното образование в училище се осъществява на два етапа – начален и прогимназиален.

През учебната 2016/2017 година в училище се обучават 567 ученици, разпределени в 25 паралелки – 13 в начален етап и 12 в прогимназиален етап под ръководството на 48 учители.

СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО, ПОДЧИНЕНИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА 2016/2017 г.:

 • СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА /2015 – 2020/
 • НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА (2014 – 2020) ЧЕТЕНЕТО – КЛЮЧЪТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА НА НАЦИЯТА
 • СТРАТЕГИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО ПРИЛАГАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2014-2020г.)
 • СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА (2013 – 2020)
 • НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ
  • осигуряване на равен достъп и качествено образование на учениците за достигане на европейските стандарти;
  • насърчаване и повишаване на грамотността;
  • подобряване на мотивацията за учене, участието на учениците в урочната работа и поставяне на ученика в центъра на образователните ситуации;
  • провеждане на извънкласни дейности, занимания по интереси за организиран отдих и спорт, съчетани с традициите на отделните етнически групи;
  • ефективно прилагане на ИКТ в образованието на учениците;
  • намаляване до минимум преждевременно напусналите училище ученици;
  • образователна интеграция на ученици от етнически малцинства;
  • утвърждаване на ученическото самоуправление за подобряване на реда и дисциплината в училище;
  • демократизиране взаимоотношенията учител-ученик и поставяне на ученика в центъра на учебно-възпитателна работа, осигуряваща цялостното развитие на учениковата личност;
  • разширяване и обогатяване на дейностите по гражданско, здравно и естетическо образование и възпитание на учениците;
  • обогатяване на училищния живот;
  • развитие на педагогическите кадри;

 ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО:

А – Интерактивно и с практическа приложимост обучение по всеки учебен предмет чрез творческата дейност на учителя и поставяне на учениковата личност в центъра на учебно-възпитателния процес – създаване на портфолио на учителя и ученика.

Б – Усъвършенстване работата по овладяване на българския книжовен език в учебно-възпитателния процес.

В – Развиване и усъвършенстване системата за вътрешно и външно оценяване.

Г – Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно развитие – гражданско, здравно и екологично възпитание  за предотвратяване на агресията.

Д – Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти.

Е – Работа в мултикултурна среда и превенция на отпадащите ученици.

Ж – Приобщаване на учениците със специални образователни потребности.

З – Подобряване на реда и дисциплината в училище чрез делегиране на права и отговорности на учениците и участието им в ученическото самоуправление.

И – Работа по проекти.

Й – Усъвършенстване на контролната дейност.

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

1. Разширяване на автономността на субектите в училище.

2. Хуманизация на процеса на образование.

3. Иновативност и творчество.

4. Толерантност и позитивна етика.

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

1. Чрез средства от бюджета на училището.

2. Чрез средства от благотворителни базари на учениците.

3. Чрез кандидатстване по проекти.

Участие в проекти през 2016/2017 учебна година:

 • НП ”За по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст”, модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и класове в училище и учениците от І-ІV клас”.
 • Европейска схема “Училищен плод” и “Училищно мляко”, финансирана от ДФ Земеделие с подкрепата на ЕС за учениците от начален етап.
 • Проект “За чиста околна среда” ПУДООС – “От учениците за природата, от природата за учениците”, осъществяването на който ще приключи до 31.10.2016 г.
 • Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ – 5 групи за преодоляване на обучителни затруднения; 9 групи за занимания по интереси.
 • Проект BG05M2OP001-3.004 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“ – „Нов шанс за успех“  

Вашето съобщение