Общо представяне на проектите на учебни програми по общообразователните учебни предмети за І и за V клас

Общо представяне на проектите на учебни програми по общообразователните учебни предмети за І и за V клас

Във връзка с разпоредбата на § 24. (1) от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), според която учениците, които през учебната 2016 – 2017 г. ще постъпят в І и в V клас, ще се обучават по училищни учебни планове и по учебни програми, утвърдени при условията и по реда на цитирания закон, и във връзка с осигуряването на обучението на тези ученици през следващата учебна година с учебници и с учебни комплекти са разработени проекти на учебни програми по всеки общообразователен учебен предмет за І и за V клас.

Предвид гореизложеното и предвид срока, заложен в § 58 (1) от ЗПУО – 7 месеца за внасяне на проектите на учебници и учебни комплекти за І и за V клас, на електронната страница на МОН представяме за обществено обсъждане в едномесечен срок проекти на учебни програми по общообразователните учебни предмети за І и за V клас.

В изготвянето на проектите на учебни програми са включени учители и представители на научната общност.

Проектите на учебни програми за І и за V клас са разработени въз основа на проекта на държавния образователен стандарт (ДОС) за общообразователна подготовка, на проекта на държавния образователен стандарт за учебния план и въз основа на следните параметри:

– 60% теми за нови знания и 40% теми за упражнения, за практическо прилагане на знанията и за обобщение;

– превес на очаквани резултати, които са предпоставка за придобиване на умения за учене през целия живот;

– съобразяване с ключовите компетентности, заложени в чл. 77 от ЗПУО;

– олекотяване и осъвременяване на учебното съдържание.

Проектите на учебни програми следват нов формат със следните основни раздели:

– кратко представяне на учебната програма;

– очаквани резултати от обучението, конкретизиращи знанията, уменията и отношенията според ДОС за общообразователната подготовка, които следва ученикът да е постигнал в края на съответния клас;

– представяне на учебното съдържание по теми, очаквани резултати и нови понятия;

– препоръчително процентно разпределение на задължителните учебни часове за нови знания, упражнения, обобщение, практически дейности, контрол и самоконтрол и работа по проекти;

– оценяване на резултатите от обучението;

– изведени междупредметни връзки и примерни дейности, които могат да се реализират в класната стая или в лаборатория, както и такива, които се осъществяват извън училище.

Проектите на учебни програми по общообразователните учебни предмети за І клас са разработени, като водещ принцип в подбора на учебното съдържание е повишаването на неговите формиращи функции и намаляване на информиращите функции при запазване на положителните традиции в началния етап на основното образование.

Осъвременена и преструктурирана е учебната програма по български език и литература по посока олекотяване на използваната научна терминология. Дава се възможност за методическа свобода в избора на метод на ограмотяване и на психолингвистично становище за реда на буквите. Запазва се тенденцията за подбор на автори и творби при осъществяване на целите на литературното обучение и разчитаме, че емблематични текстове на класическата българска литература за деца, като стихотворението на Иван Вазов „Аз съм българче“, ще съхранят своето традиционно място в обучението на учениците от І клас.

Учебният предмет технологии и предриемачество заменя предмета домашен бит и техника в действащия учебен план. В проекта на учебна програма по технологии и предприемачество са изведени на преден план теми, свързани с конструиране и моделиране, с изработване на модели по образец и по собствена идея, като тези дейности са среда за изява на гражданските умения, за формиране на умения за работата, за възпитаване на инициативност, предприемчивост и отговорност.

Проектите на учебни програми по общообразователните учебни предмети за V клас са оптимизирани и усъвършенствани, следвайки синхронизирането им с развитието на науките и технологиите. Съобразени са със съвременните тенденции в методиката на обучение по съответните учебни предмети. Заложено е и преструктуриране на учебно съдържание с цел олекотяване и даване на възможност за повече практически занимания, за упражнения и обобщения, за работа по проекти.

Проектите на учебни програми по двата компонента на учебния предмет български език и литература предлагат по-балансирано съотношение между предвидените за усвояване теоретични знания и практически умения.

По компонента български език учебното съдържание е преструктурирано, като са съкратени теми, за които е установено, че са абстрактни или трудно усвоими за ученици от прогимназиалния етап – напр. за граматично значение на думата, за видове прости изречения по състав, за приложението като част на изречението. Някои от видовете местоимения и от видовете неизменяеми части на речта са разпределени за по-плавно изучаване в класовете от целия прогимназиален етап. Новите понятия са сведени до базисни езиковедски понятия, без които не би могло да се осъществява успешно обучението по български език.

По компонента литература водеща за оптимизирането на учебната програма е идеята учениците да израстват като самостоятелни читатели с култивиран естетически вкус и с повишена четивна грамотност. Преосмислени са тематичните модули, съкратени са фолклорни и авторски текстове, илюстриращи фолклорния/традиционния календар. Запазен е мултикултурният акцент в обучението по литература в този клас.

Очакваните резултати в областта на комуникативните компетентности акцентират на уменията за езиково посредничество, на интерактивните умения на ученика за културно изразяване и творчество, на социалните и гражданските компетентности и създават условия за учене през целия живот.

Учебната програма по история и цивилизации в V клас е преструктурирана, като учебното съдържание обхваща епохите Праистория и Античност. Създадени са условия за осъществяване на връзки между учебното съдържание по история и цивилизации и по литература. В този клас учениците се запознават с появата и достиженията на първите човешки цивилизации, като важно място заема и историята на днешните български земи през разглежданите две епохи. В процеса на обучение се поставя началото на формиране на умения за овладяване и прилагане на специфични техники на историческото познание.

В учебната програма по география и икономика в V клас се запазва традицията за изучаването на Земята като планета, на природата, обществото и стопанството на глобално и регионално ниво. Преструктурирано е учебното съдържание, като с континента Африка се поставя началото на системното изучаване на континентите и страните.

Учебните програми по чужд език за V клас поставят началото на обучение за постигане на равнище А2 на Общата европейска езикова рамка в края на прогимназиалния етап на основното образование.

Тагове: , , ,

Източник: МОН