Учениците от втори и трети клас няма да имат оценки.

Учениците от втори и трети клас няма да имат оценки.

Това решиха депутатите при гласуване на текстове от Закона за предучилищното и училищното образование.

В момента това правило важи за първокласниците, като те завършват с една годишна качествена оценка, във втори и в трети клас имат количествени и качествени оценки, като учениците сега не повтарят до четвърти клас.

Според зам.-председателката на образователната комисия в парламента Корнелия Маринова образованието ще е по-качествено, ако отпаднат количествените оценки в началния етап на образованието.

Междувременно народните представители одобриха и идеята учениците от първи до трети клас включително, които не са усвоили учебната програма за съответния клас, както и учениците от ІV клас, които имат годишна оценка „слаб (2)” по учебен предмет, да не полагат изпити за промяна на оценката и да не повтарят класа, ако са се обучавали в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна или комбинирана форма.

За тези ученици ще се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището.

При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година.

Учениците от XII клас, които имат годишна оценки “слаб (2)” по един или по няколко учебни предмета, също няма да повтарят, а трябва да се явяват на поправителни изпити, докато изкарат по-висока оценка.

Няма да повтарят и учениците със специални образователни потребности. Ако имат двойка по даден предмет, по преценка на екипа за подкрепа за личностно развитие в следващия клас може да се разработва индивидуална учебна програма за тях. Ако не му бъде разработена такава програма, през следващата учебна година ученикът ще полага поправителен изпит.

Депутатите приеха и разрешиха и въвеждането на комбинирана форма на обучение на деца със специални образователни потребности.

При комбинираната форма децата учат част от предметите с останалите ученици в дневна форма. Други предмети учат по индивидуален учебен план, препоръчана от екипа за комплексно педагогическо оценяване. Екипът ще извършва оценка на образователните потребности на тези деца по специална методика.
Сподели статията

Тагове: , ,

Източник: OFFNEWS