ІV СМЕННО – ВЕЧЕРНА ГИМНАЗИЯ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” – СОФИЯ

Категория: Вечерни училища


Населено място: София


Адрес: ул."Дунав" 30


Телефон: 02/983-37-97


Мобилен: 0886 358 505


Факс: 02/983-15-35


Имейл: ve4erna4@abv.bg


Facebook: 4 Сменно - вечерна гимназия "Отец Паисий"


Web: http://ve4erna.com/

Информация за вечерната гимназия:

Гимназията притежава четири компютърни кабинета и квалифицирани преподаватели, които използват ИКТ в обучението по всички предмети. Училището интегрира различни възрасти и индивидуални особености в атмосфера на уважение, толерантност и зачитане на личното достойнство.

Специфика на гимназията:

ВЕЧЕРНА ГИМНАЗИЯ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” – СОФИЯ е с двусменен режим на учебно време – сутрешна и вечерна смяна, съответно от 8.00-13.00 часа и от 17.30-21.30. Това позволява на учениците да работят и учат и да избират удобна смяна. Обучението в ІV гимназия е от VІІІ клас за ученици, навършили 16 години, до ХІІ клас, без горна граница във възрастта, по програма за средните общообразователни училища – непрофилирана подготовка и избор на предмети чрез ЗИП – задължителноизираема подготовка.

Дипломата за завършено средно образование във вечерно училище дава права, равностойни на всички средни училища в Република България, включително продължаване на образованието във висши училища.

График на учебното време за учебната 2015/2016 година

Учебен план:

VІІІ клас

 • Български език и литература – 5ч.
 • Английски език – 5ч.
 • Математика – 4ч.
 • Информационни технологии – 1ч.
 • История и цивилизация – 1,5ч.
 • География и икономика – 1,5ч.
 • Биология и здравно образование – 2ч.
 • Физика и астрономия – 1,5ч.
 • Химия и опазване на околната среда – 1,5ч.
 • ЗИП – 3 уч. ч. седмично

ІХ клас

 • Български език и литература – 3ч.
 • Английски език – 2ч.
 • Руски език – 2ч.
 • Математика – 2ч.
 • Информатиka – 2ч.
 • История и цивилизация – 2ч.
 • География и икономика – 1ч.
 • Психология и логика – 1,5ч.
 • Биология и здравно образование – 1,5ч.
 • Физика и астрономия – 1,5ч.
 • Химия и опазване на околната среда – 1,5ч.
 • ЗИП – 2 уч. ч. седмично

Х клас

 • Български език и литература – 3ч.
 • Английски език – 2ч.
 • Руски език – 2ч.
 • Математика – 2ч.
 • Информационни технологии – 1ч.
 • История и цивилизация – 2ч.
 • География и икономика – 1ч.
 • Етика и право – 1,5ч.
 • Философия – 0,5ч.
 • Биология и здравно образование – 1,5ч.
 • Физика и астрономия – 1,5ч.
 • Химия и опазване на околната среда – 1,5ч.
 • ЗИП – 4 уч. ч. седмично

ХІІ клас

 • Български език и литература – 2ч.
 • Свят и личност – 2ч.
 • ЗИП – 18 уч. ч. седмично

Учебно-изпитни програми:

 • Български език и литература
 • Английски език
 • Руски език
 • Математика
 • Информатика и Информационни технологии
 • История и цивилизация
 • География и икономика
 • Психология и логика
 • Етика и право
 • Философия
 • Свят и личност
 • Биология и здр. образование
 • Физика и астрономия
 • Химия и опазване на околната среда
 • Материали по история
 • ЕС

Учебно-изпитните програми обхващат основните теми на учебното съдържание от учебниците,
одобрени от МОМН, за полагане на годишен изпит.

Годишните изпити са редовни изпити за годишна оценка – за задочна и самостоятелна форма на обучение и поправителни – за всички форми на обучение – юлска и септемврийска сесия. Годишните изпити са с продължителност – 2 астрономически часа за 7 и 8 клас,
3 астрономически часа – за 9, 10, 11 и 12 клас.

Годишните изпити са писмени и включват:
компонент със затворени въпроси с един верен отговор за проверка на знанията по понятия и факти от учебното съдържание,
компонент с отворени въпроси, свързани с уменията за приложение на знанията в конкретно зададени ситуации
и компонент въпрос, чийто отговор изисква съставянето на самостоятелен текст с основна цел да се установи способността на учениците да :

 • формулират твърдения
 • организират и структурират изложението си;
 • привеждат аргументи в подкрепа на формулираните твърдения;

По чужди езици освен писмен се провежда и устен изпит, а по информатика и информационни технологии – изпълнение на практическа задача.
Сменно-Вечерна Гимназия “Отец Паисий” 9а Клас: