Ресурсен център Силистра

Категория: Ресурсни центрове


Населено място: Силистра


Адрес: ул."Хр.Смирненски"№5


Мобилен: 08682 36 12


Имейл: r_centerss@abv.bg


Web: http://resursencentar-silistra.dir.bg/

За насГалерияЗапитване

Със заповед на Министъра на МОМН през 2005 г. в град Силистра е разкрит РЦПИОВДУСОП. Ресурсен център гр. Силистра е държавно обслужващо звено – извънучилищно педагогическо учреждение в системата на народната просвета. Подпомага успешното интегриране на децата и учениците със СОП в общообразователна среда.

Осъществява дейността си чрез екип от висококвалифицирани специалисти, в който се включват ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатор на зрително затруднени деца и ученици, които подпомагат обучението и възпитанието на учениците със СОП интегрирани в общообразователните училища и детски градини на територията на област Силистра.

Организационна структура

Специалисти:

  1. Психолози
  2. Логопеди
  3. Специалист зрителни увреждания
  4. Ресурсни учители

Непедагогически персонал:

  1. Счетоводител
  2. ЗАС – касиер
  3. Домакин

Вашето съобщение