РЦПППО Велико Търново

Категория: Ресурсни центрове


Населено място: Велико Търново


Адрес: ул. Мармарлийска 26


Телефон: 062603312


Имейл: resursencentar_vt@abv.bg


Facebook: Ресурсен център Велико Търново


Web: http://regionalencentar-vt.com

За насГалерияЗапитване
Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Велико Търново. Центърът е приемник на Ресурсния център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности. Създаден Е на 17 октомври 2006 година. Трансформацията е свързана с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование. Ресурсното заведение извършва педагогически и методически дейности, свързани с провеждането на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в област Велико Търново. Дейностите в училищата и детските градини в областта, в които участва Регионалният център, се осъществяват от работещите в него педагогически специалисти. Такива са ресурсни учители, педагози на деца с езиково-говорни нарушения, психолози, педагог на зрително затруднени, биофийдбек терапевти и сензорен терапевт. Непедагогическият състав, съдействащ за оптималното функциониране на Центъра, включва главен счетоводител, касиер-домакин, шофьор-снабдител и хигиенист. За повишаването на квалификацията на своите кадри Регионалният център работи с обучители, лекари и университетски преподаватели, специализирали в различни области на медицината, специалната педагогика, психологията. Директор на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Велико Търново е Донка Дончева.

Нашата мисия

Като част от системата на предучилищното и училищното образование Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Велико Търново търси път за интегрирането на децата с различия към техните съученици и връстници и, благодарение на уменията, енергията и страстта на хората, работещи в Центъра, това става реалност. Ние вярваме, че не сме потънали в рутина и административна дейност, че не сме поредния експеримент, а че помагаме и даваме надежда на много обезверени и отчаяни хора, че даряваме щастие и любов на техните деца, че нашата работа е важна не само за нуждаещите се, но и за всички останали ученици и за техните учители. Ние вярваме, че специалният педагог не е обслужващо звено, а фактор в образованието и партньор на своите колеги в училище. Ние вярваме, че толерантността, грижата и търпението са главните ни съмишленици. Ние вярваме, че професионалната и човешката етика са основни фактори в нашата работа и държим на безупречната си репутация. Ние вярваме, че децата със специални образователни потребности скоро ще станат наистина специални, че ще са сред всички други деца, а не някъде там. Ние вярваме, че носим любов, топлина и надежда на тези, които няма на кого да кажат “обичам те”. Ние вярваме, че слънцето ще грее и за очите, които не могат да видят мама, и за ръцете, които не могат да я прегърнат, че музиката на човечността ще звучи дори там, където майчиният глас си остава една безкрайна тишина. Официално ги наричаме деца и ученици със специални образователни потребности, но знаят ли всички кои са те. Те са по-самотни, по-тъжни, по-добри. По-неможещи – но и по-можещи! Понякога по-лошо облечени или по-гладни, но винаги жадни за обич и внимание. Те са голяма част от нашия живот…

Ресурсни учители

Във всички училища и детски градини от област Велико Търново с децата и учениците със специални образователни потребности задължително работят ресурсни учители. Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование учебните заведения назначават ресурсен учител, а при липса на такава възможност, изискват този специалист от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование или от друга институция, лицензирана да предоставя социални услуги на деца. Ресурсният учител помага на своите колеги, като поднася учебното съдържание, адаптирано към индивидуалните възможности на всяко дете с увреждания. За целта се използват както обичайни, така и нетипични за традиционното обучение методи. Ресурсният учител често е не само преподавател, но и родител, закрилник и приятел. Важното е децата и учениците, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, да постигнат това, което е по силите им, без да бъде нарушаван душевният им мир, и да се интегрират оптимално в училищната и извънучилищната среда. Ресурсните учители работят индивидуално и групово с децата и учениците със специални образователни потребности, подпомагат ги по един или по повече предмети. Броят на часовете, учебните единици и методите за допълнителна подкрепа се уточняват в плана за подкрепа, в индивидуалния учебен план и в индивидуалната учебна програма на всяко дете, нуждаещо се от допълнителна подкрепа.

Психолози

Психолозите работят с деца и ученици със специални образователни потребности по места – в училищата и детските градини в областта. Те могат да са част от съответния педагогически колектив или да бъдат предоставени на учебното заведение от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование или от друга институция, лицензирана да предоставя социални услуги на деца. При необходимост психологът може да работи и със съучениците на децата с увреждания. На децата и учениците се оказва помощ при регулиране на емоциите, чувствата и поведението в процеса на взаимодействие с околните. Работи се и за развиването на паметта, на основните мисловни операции, за повишаването на концентрацията и устойчивостта на вниманието. Психолозите осъществяват и консултативна дейност с родители, учители и ученици. В психологичния кабинет в Регионалния център се провежда и биофийдбек невротренинг – специфичен метод за контрол върху мозъчната активност. По време на тренинга детето се научава да контролира дейността на мозъка си чрез обратна връзка, осъществявана под формата на видеоигра. С всеки ученик се работи по индивидуална програма, като целта е да се постигне положителна промяна в поведението – развитие на комуникативните умения, намаляване на агресията, повишаване на концентрацията.

Логопеди

Основна цел на логопедичната дейност е да проучва, диагностицира, коригира и подпомага децата с езиково-говорни нарушения за адаптирането им към социалните и културни позиции в обществото. В заниманията си логопедът целенасочено и ефективно прилага научнообосновани и практически проверени методи за профилактика и преодоляване на речевите отклонения. Задачите на педагога на деца с езиково-говорни нарушения са: да открива и диагностицира деца и ученици с езиково–говорни и комуникативни нарушения в по-ранен етап от развитието им; да анализира структурата на отделните речеви нарушения при деца и ученици със специални образователни потребности и влиянието им върху общото психично развитие и социална интеграция; да изработва методи и похвати за корекция на езиково-говорните нарушения, съобразени с индивидуалните умения, потребности и интереси на всяко дете и ученик със специални образователни потребности. Учениците със специални образователни потребности, нуждаещи се от специализирана логопедична помощ са разделени на няколко групи и с тях се работи индивидуално и групово в учебните заведения по места. Педагогът на деца с езиково-говорни нарушения може да е част от съответния педагогически колектив или да бъде предоставен на учебното заведение от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование или от друга институция, лицензирана да предоставя социални услуги на деца. В началото на учебната година се провежда входяща диагностика и през годината с всяко дете се работи по индивидуална програма, в която са уточнени видът и броят на учебните занятия. При учениците с генерализирани разстройства, които не са развили експресивната си реч се търси развитие на пасивния речников фонд. При децата с нарушен слух или с кохлеарен инплант се работи за формиране на правилно речево дишане, за темп и ритъм, за възприемане на неречеви сигнали, за изграждане на умения за точно отчитане на думи, фрази и изречения. При учениците с нарушения в областта на четенето и писането се изпълняват практически задачи и упражнения за диференциране на звукове и букви, на букви и цифри, за откриване на сходни по облик букви.

Учител на деца с нарушено зрение

Учениците със затруднено зрение се подпомагат от специалния педагог по общообразователните предмети на брайлов или на уголемен шрифт – в зависимост от зрителните им затруднения. Провеждат се и занятия по предметите брайлово ограмотяване, полезни умения, ориентиране и мобилност и зрително подпомагане. Ограмотяването по брайлов текст е нужно за четивната и писмената дейност на частично виждащите, на учениците с тотална слепота и на тези с перцепция на светлината. Предметът полезни умения формира общопознавателни, всекидневни и социални умения, осигуряващи на учениците с нарушено зрение самостоятелен и независим живот. Обучението по предмета ориентиране и мобилност е свързано с формирането на добри пространствени представи както за положението на зрително затруднения ученик в пространството, така и за ориентацията му сред околните предмети. Работи се за овладяване на основните техники за самостоятелно придвижване, придвижване с виждащ водач, с бял бастун или с електронни помощни средства, използване на ориентири, на тактилни и вербални карти. Зрителното подпомагане изгражда умения за оптимално използване на слабото зрение и за подобряване на зрителната ефективност. С учениците се работи два, три или четири часа в седмицата в зависимост от нуждите и възрастта на всеки от тях. В кабинета и в учебните заведения се провеждат консултации с учителите и родителите на децата с нарушено зрение относно обучението им по общообразователните предмети, начина на изпитване, оценяване и проверка на писмените им работи.

Сензорен терапевт

При сензорно-интегративната терапия в специално подготвена за целта среда на детето се дава възможност да трупа богат сетивен опит, който то осмисля, като се акцентира на вестибуларния, проприоцептивния и тактилния опит. С помощта на терапевта детето стига до успех, който от своя страна развива самочувствието и самостоятелността му. Това е необходимо, за да се постигне оптимална мотивация, водеща от своя страна до подобряване на учебните резултати. Терапията е съобразена с индивидуалните възможности на всяко дете и е ориентирана към неговите потребности. Цел на терапията е да се постигне добро възприятие, преработка на собствените възприятия, на равновесието и на тактилните усещания, както и на всички други сетива, което е база за пълноценно учене. Стимулите подпомагат детето да работи активно, да изследва света и да оформя една зряла и ефективна организация на процесите в централната нервна система.

Вашето съобщение