Ресурсен център – Стара Загора

Категория: Ресурсни центрове


Населено място: Стара Загора


Адрес: ул. "Ген.Столетов" N 183


Телефон: 042/264188


Имейл: info@rcsz.org


Facebook: Ресурсен център Стара Загора


Web: http://www.rcsz.org/

За насГалерияЗапитване
Екипът на Ресурсен център-Стара Загора се състои от високо квалифицирани специалисти в сферата на специалното образование,психология и интеграция на ученици със специални образователни потребности. IMG_2370-web Директорът на Ресурсен център-Стара Загора ръководи и контролира цялостната дейност на ресурсните учители и другите специалисти в центъра. Директор на Ресурсния център-Стара Загора е Калоян Дамянов. Калоян Дамянов е бакалавър по специална педагогика и магистър по социализация на деца в риск.Притежава степен Master of Intercultural and environmental managment of schools на Ca Foscari University of Venice, Italy. Има множество квалификации,обучения и тренинги по социална работа за деца и семейства, по социален мениджмънт, Приобщаващо образование на деца и ученици със специални образователни потребности,Организация и управление на образованието и др. Обучавал се е в България и редица страни в Европа /Великобритания, Италия, Франция, Исландия, Холандия,Малта и Румъния/. Работил е като социален работник и началник-отдел "Закрила на детето", също и като ст.експерт в Национален педагогически център. Докторант е в Тракийски университет-Стара Загора. Участвал е в изработването и изпълнението на редица проекти и програми на български и европейски неправителствени организации. Калоян Дамянов е автор на няколко международни и национални научни публикации в сферата на приобщаващото образование и социалната работа.   РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ Ресурсен център-Стара Загора разполага с екип от ресурсни учители, които имат бакалавърска и/или магистърска степен по специална педагогика. Много от тях имат дългогодишен опит в работата с деца със специални образователни потребности. Освен корекционна и обучителна дейност ресурсните учители имат и поддържаща роля в процеса на комуникация в самото семейство. Това включва стимулиране на познавателното развитие, следване на специфичните интереси на всяко дете и семейство и предлагане на дейности, които развиват умения за учене и усвояване на нов стимулен материал. Ресурсните учители участват в адаптирането на учебните материали и средата в училище и детската градина, за да се постигне максимално приобщаване на децата и учениците. Някои от ресурсните учители участват като консултанти при провеждането на държавните зрелостни изпити и външно оценяване на ученици със специални образователни потребности. В момента в Ресурсен център-Стара Загора работят 52 ресурсни учители в 80 общообразователни училища и 25 общообразователни детски градини в цялата област Стара Загора. ПСИХОЛОЗИ Екипът от психолози включва висококвалифицирани специалисти в сферата на детската и специална психология, които имат опит в работата с деца със специални образователни потребности. Прилагат диагностични, консултативни и корекционни методи на работа. Психолозите участват в изготвянето на индивидуална образователна програма за всяко дете на ресурсно подпомагане. В момента в Ресурсен център-Стара Загора работят 5 психолози, които обслужват цялата област Стара Загора. ЛОГОПЕДИ Екипът от логопеди са висококвалифицирани специалисти в езиково-говорното развитие. Прилагат диагностични, консултативни и корекционни методи на работа. Логопедите участват в изготвянето на индивидуална образователна програма за всяко дете на ресурсно подпомагане. В момента в Ресурсен център-Стара Загора работят 6 логопеди, които обслужват цялата област Стара Загора. СЛУХОВО-РЕЧЕВИ РЕХАБИЛИТАТОР Слухово-речевия рехабилитатор подпомага обучението на децата и учениците с намален слух чрез различни специализирани методики и помощно технически средства. Ресурсните центрове са държавни обслужващи звена - извънучилищни педагогически учреждения, в системата на народната просвета. Тяхна основна цел е подпомогане успешното интегриране и включване на децата и учениците със специални образователни потребности (СОП) в общообразователна среда. Екипът на Ресурсен център - град Стара Загора
  • ресурсни учители
  • логопеди - работят системно с ученици, нуждаещи се от корекция на говора и върху техните умения за общуване
  • педагози на зрително затруднени деца
  • слухово-речеви рехабилитатори
  • психолози

Вашето съобщение