РЦПППО – Кърджали

Категория: Ресурсни центрове


Населено място: Кърджали


Адрес: ул. "Кап. Петко войвода" 3 А


Телефон: 0361/8 60 61


Имейл: rc_kj@mail.bg


Web: http://rckj.org

 

За нас

Със заповед на Министъра на образованието и науката на 13 септември 2006 г. в град Кърджали е разкрит Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности. Ресурсният център е държавно обслужващо звено – извънучилищно педагогическо учреждение в системата на народната просвета. Подпомага успешното интегриране на децата и учениците със специални образователни потребности в общообразователна среда. Осъществява дейността си чрез екип от специалисти, в който се включват ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатор на зрителни затруднения. Ресурсният център има консултативна, образователно-възпитателна, рехабилитационна и координираща функция. В Ресурсният център работят 17 ресурсни учители, един психолози,един логопед, един учител на деца с езиково-говорни нарушения, eдин учител на деца със зрителни нарушения, които подпомагат обучението на децата със СОП (Специални образователни потребности) интегрирани в общообразователните училища на територията на област Кърджали.

Какво трябва да знаят родителите на деца със специални образователни потребности?

След като забележат някакъв проблем в развитието на детето си , да се обърнат към личния си лекар , или към специалистите от Ресурсен Център. Ако те не констатират необходимост от специализирана помощ, детето трябва да бъде насочено към лекар- специалист или към Лекарска консултативна комисия. Лекарят –специалист или Лекарската комисия изготвят документ/протокол, в който се описва проблемът и се дават препоръки . Заедно с документа /протокола/ родителя подава молба до председателя на Екипа за комплексно педагогическо оценяване ( ЕКПО) на РИО на МОМН за насочване на детето към подходящо обучение или подпомагане. Явават се с детето пред ЕКПО на насочената дата за извършване на комплексно педагогическо оценяване. При провеждането му те участват в работатана Екипа и изразяват своето мнение . В заключениетона протокола , издаден от ЕКПО, се дава мнение как да продължи обучението на детето – интегрирано с ресурсно подпомагане, или в специално училище . Директорът на общообразователното училище / детска градина / със заповед определя училищен екип за педагогическо оценяване, който изработва индивидуална образователна програма. В края на всяка учебна година Екипът за педагогическо оценяване в уцилището / детската градина / определя как да продължи по нататъшното обучение на детето / ученика - по индивидуална образователна програма или по общообразователна.Детето / ученикът може да е със специални образователни потребности през целия курс на обучение или частично . Главната цел на интегрираното обучение на децата със специални образователни потребности е максимално проявяване на потенциала на личността ( а не на нейните дефицити ), равни шансове за развитие и обучение . Тази цел може да бъде постигната само в партньорство между масовия и ресурсния учител, родителите и семейството . Ученикът, обучавал се по индивидуална образователна програма, който не е постигнал държавното образователно изискване за учебно съдържание, получава качествени оценки в края на учебната година. Ученик , който е усвоил учебното съдържание за клас, етап или степен на образование, т.е постигнал е държавните образователни изисквания по отделните предмети, получава количествени оценки независимо от това, че се е обучавал по индивидуална програма .