Технически университет – Варна

Категория: Университети


Населено място: Варна


Адрес: л. "Студентска" 1


Телефон: +359 52 302 444 ;+359 52 302 447, +359 52 383 640;+359 52 383 500


Имейл: ksp@tu-varna.bg


Facebook: ТУ Варна


Web: http://www2.tu-varna.bg/tu-varna/

За насГалерияЗапитване

История на университета

Технически университет – Варна е създаден през 1962 г. с Постановление на Министерския съвет на НР България и Указ на Народното събрание.Новото висше учебно заведение трябва да осигури инженери за корабостроенето, транспорта, машиностроенето, електроенергетиката и комуникационната техника, необходими за развиващите се в Североизточна България индустриални комплекси в областта на химията, корабостроенето и кораборемонта, двигателостроенето, транспорта, електроенергетиката, електрониката и съобщенията.

МЕИ-Варна

Първоначално университетът се създава под името Машинно-електротехнически институт (МЕИ-Варна) с три факултета: Машиностроителен, Електротехнически и Корабостроителен. Първият прием на студенти в МЕИ-Варна е през учебната 1963/64 г. по следните специалности: Двигатели с вътрешно горене, Корабни машини и механизми, Корабостроене, Технология на машиностроенето, Електрически машини и апарати, Радиотехника, Далекосъобщителна техника, Автоматика и телемеханика и Автоматизация на производството.Със създаването на МЕИ-Варна на практика е възстановен Техническият факултет към Държавния университет “Свети Кирил Славянобългарски” гр. Варна, официално отворил врати на 18 август 1945 г. Техническият факултет е имал следните отдели: машиностроителен, корабостроителен, електротехнически, строително-архитектурен и индустриална химия. С промените в обществено-политическия живот в България през този период, факултетът, както и университетът, претърпяват значителни реформи. Така през 1958 г. се дипломират последните инженери-корабостроители, обучавани в Техническия факултет.Първите преподаватели в МЕИ-Варна само допреди няколко години са обучавали студенти в Техническия факултет или са негови възпитаници. Заради това се смята, че МЕИ-Варна е правоприемник на Техническия факултет към Варненския държавен университет.

Технически университет-Варна

През годините на своето съществуване МЕИ-Варна от малък институт, подготвящ инженерни кадри с регионално значение, се превръща в Технически университет с национално значение, провеждащ обучение на студенти по 23 специалности. За 40-годишния период на дейност на ТУ-Варна са дипломирани 28976 специалисти с висше образование в областта на “Технически науки”, “Природни науки, математика и информатика”, “Социални, стопански и правни науки” и “Педагогически науки в направление Техника и технологии”.

2012

През 2012 г. нашият университет чества своята 50-годишнина. Честванията на юбилея ще продължат през цялата година, а кулминацията на тържествата ще бъде от 4 до 9 октомври. Към страницата на Юбилея »

Капмус

В настоящия момент ТУ-Варна разполага с пасивен сграден фонд с разгъната застроена площ от 67542 кв. м. Всички сгради на университета са сравнително нови – построени са след 1968 г. Университетът разполага с 3 студентски общежития с 1450 места и 2 студентски стола. Студентските общежития се намират на разстояние приблизително 750 м от сградите на университета. Компактното разположение на университета, общежитията и стола създава благоприятни условия за живот и работа на студентите.Университетът разполага със съвременна спортна база: спортна зала, фитнес център, зала за тенис на маса, шахклуб и открити спортни съоръжения (футболно, 2 баскетболни и 2 волейболни игрища).

Нашата мисия

МИСИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ДЕЙНОСТТА НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА, ВЪЗ ОСНОВА НА КОИТО ТОЙ ИЗГРАЖДА ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИ ПОЛИТИКА, КАТО Я НАСОЧВА КЪМ ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО В РЕГИОНАЛЕН И НАЦИОНАЛЕН МАЩАБ

Мисия

Технически университет–Варна е държавна образователна институция,която е поела предизвикателството и отговорността да обслужва потребностите на обществото от обучение и развитие в условията на глобални технологични и културни промени.

Нашата мисия е да бъдем фактор в развитието на интелектуалния потенциал на България, да подпомагаме процеса на устойчивото развитие и да допринасяме за постигането на нови стандарти в общуването между народите.

На базата на тясно партньорство с индустрията,активна научноизследователска дейност, тясно сътрудничество с европейските университети,използвайки постиженията и традициите на университета, да се осигури подготовка на пазарно ориентирани висококвалифицирани инженерни специалисти от всички образователно-квалификационни и научни степени за нуждите на българската и световната икономика в областта на:

 • корабостроенето и корабоплаването
 • машиностроенето и машиностроителните технологии
 • електротехниката, електрониката и автоматиката
 • комуникационната и компютърна техника и технологии
 • енергетиката
 • индустриалния мениджмънт
 • екологията и техниката и технологиите за опазване на околната среда и морето.

Технически университет–Варна е единственото българско гражданско държавно висше училище, което предвид географското си положение изпълнява специфичната мисия да интегрира в цялостен процеспо дготовката на специалисти с висше образование и провеждането на научни изследвания, свързани с корабостроенето и морските технологии, корабоплаването и водния транспорт, екологията,техниката и технологиите за опазването на морската акватория.

За изпълнение на тази мисия Технически университет–Варна разчита:

 • на компетентността, ентусиазма и вярата на своите преподаватели, служители и студенти в прогреса на обществото по пътя на знанието и споделените ценности
 • на доброто име,създадено през почти половин вековното присъствие в духовния и икономически живот на град Варна и Република България
 • на сътрудничеството с държавните и регионалните институции и бизнес организации
 • на разширяващото се партньорство с университети и научни институции от България, ЕС и извън него.

Дългосрочни цели

 • Утвърждаване на Технически университет–Варна като съвременен университет, реализиращ обучение през целия живот
 • Утвърждаване на Технически университет–Варна като иновационен и технологичен център, обслужващ промишлеността на страната и Черноморския регион; § Постигане и утвърждаване на международна позиция в областта на обучението и на научноизследователската дейност
 • Активизиране на политиката на Университета по квалификацията и приемствеността в развитието на академичния състав
 • Усъвършенстване на университетския мениджмънт за ефективно използване на финансовите ресурси (cost effectiveness)
 • Поддържане и усъвършенстване на качеството на учебния процес за изграждане на високо квалифицирани и пазарно ориентирани специалисти.

Стратегия

Стратегията на ТУ-ВАРНА за осъществяване на мисията и целите включва:

 • диверсификация на образователните продукти в хоризонтален аспект (чрез развитие на специалности в различни области на науката) и във вертикален аспект (за придобиване на образователно-квалификационните степени”специалист” („професионален бакалавър”), “бакалавър”, “магистър” и “доктор”)
 • диверсификация на формите на обучение – редовно, задочно, вечерно и дистанционно обучение
 • развитие и поддържане на уникални за страната специалности,даващи сериозно стратегическо предимство при обособяване и развитие на уникални технологии и производства
  географско развитие на пазара чрез привличане на чуждестранни студент
 • превръщане на Университета от образователна институция, даваща образование за “целия живот”, в институция, провеждаща образование “през целия живот” чрез развитие на образователните услуги от сферата “long life learning”
 • въвеждане на нови форми и методи на обучение,активизиращи самоподготовката и практическото обучение на студентите,включително и с приложение в учебния процес на дистанционно обучение,базирано на интернет базирано обучение и проверка на знанията (“Е-learning”) и при използването на глобални и локални компютърни мрежи и Интернет
 • създаване на дългосрочни партньорства за научно обслужване на индустрията
 • създаване на постоянни интеграционни връзки с Български и Европейски университети посредством участие в съвместни проекти
 • превръщане на Технически университет–Варна в международен научен и конгресен център за Черноморския регион.

Хармонизация на стратегията и целите на ТУ-ВАРНА с националните и регионалните стратегически задачи

Основен приоритет, стоящ пред ТУ-Варна след присъединяването на България към Европейския съюз е хармонизиране на параметрите на учебната и изследователската работа в Университета с тенденциите на развитие на висшето образоване на ЕС чрез:

 • развитие на тристепенната система на обучение (бакалавър, магистър, доктор)
 • управление и тотално използване на системата за трансфер на кредити, осигуряваща мобилност на студентите;
 • мобилност в обучението и изследователската работа на преподавателите, студентите и докторантите
 • утвърждаване на системата за управление на качеството на учебната и изследователската работа като гарант за устойчиво развитие.

Вашето съобщение