Университет “Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

Категория: Университети


Населено място: Бургас


Адрес: Бул. ”Проф.д-р Якимов ”1


Телефон: (056) 704 212


Мобилен: 0886 699 088


Имейл: vshivacheva@abv.bg


Facebook: Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас


Web: http://www.btu.bg/

За насГалерияЗапитване

Информация:

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" е единственият държавен университет в Югоизточна България. Основан е на 6 октомри 1963 г. с Указ № 162 на МС като Висш химико-технологичен институт. Пет години по-късно институтът e преименуван на Висш химико-технологичен институт „Проф. д-р Асен Златаров“, което завинаги го свързва с името на неговия патрон. През 1995 г. с решение на Народното събрание е утвърден като Университет „Проф. д-р Асен.Златаров”. Университет "Проф. д-р Асен Златаров" e институционално акредитиран с решение №16 от 17.05. 2007 г. на Националната агенция за оценяване и акредитация за срок от 6 години. Обучението в Университета се осъществява в три факултета – Факултет по технически науки, Факултет по природни науки и Факултет по обществени науки. В неговия състав влизат три колежа – Технически колеж, Медицински колеж и Колеж по туризъм. Обучението се извършва по 29 акредитирани бакалавърски и над 60 магистърски програми. В структурата на Университета достойно място заемат Департаментът за чуждоезиково обучение, Централната научноизследователска лаборатория и Електронно-изчислителният център. Студентите, обучаващи се в Университета, придобиват образователно-квалификационни степени “професионален бакалавър”, “бакалавър” и “магистър“, както и научната и образователна степен “доктор”. В Университета преподават над 320 висококвалифицирани преподаватели, от които 127 хабилитирани. Организацията и управлението на образователния процес в него е в съответствие с Европейските изисквания и критерии за качествен образователен и изследователски процес. Разработена е университетската система за оценяване и поддържане на качеството на обучение. По качество на научните изследвания Университетът е класиран на едно от първите места в България по системата Хирш за принос в науката. В изпълнение политиката на ръководството за подмладяване и повишаване на квалификацията на академичния състав се наложи практиката за обявяване на конкурси на всички нива - от „асистент” до „професор”. Университет „Проф. д-р Асен Златаров” разполага със съвременна материална база, която е в съответствие с държавните изисквания за високо качество на обучението. Тя се състои от шест учебни корпуса, спортна база, три студентски общежития, три студентски стола и център за медицинско обслужване. Легловият фонд на студентските общежития дава възможност за настаняване на всички студенти, които не са жители на Бургас. Университетската библиотека включва Централна библиотека и три филиала. Библиотеката предоставя материали от широк спектър области на знанието - обществени, икономически, хуманитарни и технически науки. В читалните са оборудвани 150 читателски места. Осигурен е достъп до научните бази данни Scopus, ScienceDirect, EmBase, Web of Knowledge. Академичното ръководство полага системни усилия за поддържането, разширяването и ефективното използване на наличната материална база, за нейното модернизиране и обновяване. Университетът има установени активни научни връзки с институти и университети от Англия, Франция, Германия, Русия, Румъния, Турция, Испания, Италия, Унгария, Сърбия, Полша, Словения, Словакия и др. Те създават възможност за научни специализации и учебна практика на преподаватели и студенти, за обмен на лектори, на учебна и научна литература. Девизът на Университет ''Проф. д-р Асен Златаров''- Бургас е: “РАЗВИТИЕ, РАСТЕЖ, ИНВЕСТИЦИИ, ДОХОДИ”.

Мисия:

Мисията на Университет "Проф. д-р Асен Златаров“ е да осъществява образователна и научна подготовка на висококвалифицирани, морално устойчиви и конкурентоспособни специалисти с висше образование в области на педагогическите, хуманитарните, стопанските, природните, техническите и здравните науки, утвърждаващи го като водеща академична, научноизследователска и културна общност в регионален, национален, европейски и световен мащаби. Основна стратегическа цел: Осигуряване на непрекъснат растеж и устойчиво развитие чрез иновации, оптимално съчетаване на научните изследвания във фундаменталните и приложни науки с обучението и непрекъснатата квалификация, в съответствие с европейската квалификационна рамка, както и с потребностите на националния и международен пазари на труда.

Вашето съобщение