ЦПО към “Асилиънс” ЕООД

Категория: ЦПО


Населено място: София


Адрес: ул. „Родопски извор” № 60,ет.10, ат.3


Телефон: 0885065840


Мобилен: 0889260040


Имейл: krasy@gbg.bg


Web: http://

За насПрофесииСпециалности
Критериите на гъвкавите пазари на труда, заедно с пазарната икономика в страната прилагат адаптация на желаещите да работят. Работната ръка непрестанно се приспособява и подобрява своята пригодност. Обученията свързани с непознати професии са приоритет за всеки човек, имащ желание за нова квалификация, умения и професионална реализация. Тези приоритети, водят до създаването на ЦПО към "Асилиънс" ЕООД в който всеки желаещ може да се развива и обучава по важната за него професия или специалност.
ЦПО към "Асилиънс" ЕООД предлага лицензирано обучение по следните професии:
 • Продавач - консултант
 • Брокер
 • Финансист
 • Финансов отчетник
 • Оперативен счетоводител
 • Сътрудник в бизнес - услуги
 • Сътрудник в малък и среден бизнес
 • Касиер
 • Снабдител
 • Икономист
 • Офис - мениджър
 • Офис - секретар
 • Деловодител
 • Икономист - информатик
 • Оператор информационно осигуряване
 • Оператор на компютър
 • Организатор Интернет приложения
 • Техник - технолог в хранително - вкусовата промишленост
 • Оператор в хранително - вкусовата промишленост
 • Хлебар - сладкар
 • Техник-технолог по поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост
 • Работник в хранително - вкусовата промишленост
 • Техник-технолог по качеството на храни и напитки
 • Техник-растениевъд
 • Техник в лозаровинарството
 • Растениевъд
 • Техник-животновъд
 • Животновъд
 • Фермер
 • Техник на селскостопанска техника
 • Монтьор на селскостопанска техника
 • Лозаровинар
 • Работник в растениевъдството
 • Работник в животновъдството
 • Кинолог
 • Агроеколог
 • Техник – озеленител
 • Озеленител
 • Работник в озеленяването
 • Техник - лесовъд
 • Техник – механизатор
 • Механизатор на горска техника
 • Лесовъд
 • Дивечовъд
 • Работник в горското стопанство
 • Техник - рибовъд
 • Техник по промишлен риболов и аквакултури
 • Рибовъд
 • Работник в рибовъдството
 • Ветеринарен техник
 • Ветеринарен лаборант
ЦПО към "Асилиънс" ЕООД предлага лицензирано обучение по следните специалности:
 • Продавач - консултант
 • Недвижими имоти
 • Банково дело
 • Застрахователно и осигурително дело
 • Финансова отчетност
 • Оперативно счетоводство
 • Бизнес - услуги
 • Малък и среден бизнес
 • Касиер
 • Снабдител
 • Индустрия
 • Търговия
 • Земеделско стопанство
 • Икономика и мениджмънт
 • Горско стопанство
 • Бизнес - администрация
 • Административно обслужване
 • Деловодство и архив
 • Икономическа информатика
 • Икономическо информационно осигуряване
 • Текстообработване
 • Електронна търговия
 • Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи
 • Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия
 • Производство и преработка на мляко и млечни продукти
 • Производство на месо, месни продукти и риба
 • Производство на консерви
 • Производство на алкохолни и безалкохолни напитки
 • Производство на захар и захарни изделия
 • Производство на тютюн и тютюневи изделия
 • Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла
 • Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи
 • Производство и преработка на мляко и млечни продукти
 • Производство на месо, месни продукти и риба
 • Производство на консерви
 • Производство на алкохолни и безалкохолни напитки
 • Производство на захар и захарни изделия
 • Производство на тютюн и тютюневи изделия
 • Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла
 • Производство на хляб и хлебни изделия
 • Производство на сладкарски изделия
 • Декорация на сладкарски изделия
 • Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост
 • Хранително - вкусова промишленост
 • Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки
 • Полевъдство
 • Зеленчукопроизводство
 • Трайни насаждения
 • Селекция и семепроизводство
 • Тютюнопроизводство
 • Гъбопроизводство
 • Растителна защита и агрохимия
 • Лозаровинарство
 • Зеленчукопроизводство
 • Селекция и семепроизводство
 • Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури
 • Растителна защита
 • Говедовъдство
 • Овцевъдство
 • Свиневъдство
 • Птицевъдство
 • Зайцевъдство
 • Пчеларство и бубарство
 • Коневъдство и конна езда
 • Пчеларство
 • Отглеждане на кучета
 • Специализирано обучение и селекционно развъждане на кучета
 • Агроекология
 • Цветарство
 • Парково строителство и озеленяване
 • Озеленяване и цветарство
 • Горско и ловно стопанство
 • Горско стопанство и дърводобив
 • Механизация на горското стопанство
 • Горско и ловно стопанство
 • Лесокултурни дейности
 • Дърводобив
 • Дивечовъдство
 • Билкарство
 • Рибовъдство
 • Промишлен риболов и аквакултури
 • Ветеринарен техник
 • Ветеринарен лаборант