ЦПО към “ПИЕР БУРДИЙО” ООД

Категория: ЦПО


Населено място: Пловдив


Адрес: бул. Кукленско шосе 57


Телефон: 0893 / 36 77 00


Мобилен: 0887 / 49 73 12


Имейл: pier.burdio@gmail.com


Facebook: Център За Професионално Обучение "Пиер Бурдийо"


Web: http://pier-burdio.com/

За насГалерияЗапитване

Център за професионално обучение “ПИЕР БУРДИЙО” е лицензиран център с лиценз № 2015121239 от НАПОО през 2015г.

ЦПО към “ПИЕР БУРДИЙО” ООД разполага със съвременна база за обучение по съответните лицензирани професии:

 • Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба– 30 часа към БАБХ – курс по растителна защита
 • Оперативен счетоводител
 • Сътрудник в малък и среден бизнес
 • Техник растениевъд – Полевъдство,трайни насаждения, растителна защита и агрохимия
 • Техник в лозаровинарството
 • Техник животновъд – говедовъдство
 • Животновъд – Пчеларство
 • Озеленител – Цветарство
 • Еколог – Екология и опазване на околната среда
 • Компютърна графика
 • Графичен дизайнер
 • Финансова отчетност
 • Митническа и данъчна администрация
 • Митническо и данъчно обслужване
 • Бизнес – администрация
 • Програмист – Програмно осигуряване
 • Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки
 • Строителен техник – Строителство и архитектура
 • Фермер – Земеделец
 • Агроекология
 • Социален асистент – Подпомагане на деца, подпомагане на възрастни
 • Организация на хотелиерството
 • Организация на туризма и свободното време
 • Селски туризъм
 • Фризьорство
 • Козметика
 • Масаж
 • Маникюр, педикюр и ноктопластика
 • Банкова охрана и инкасова дейност
 • Лична охрана – курс за охранители
 • Физическа охрана на обекти
 • Строител – Кофражи, Армировка и бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски работи, Строително дърводелство, Строително тенекеджийство, Покриви
 • Строител – монтажник
 • Стоманобетонни конструкции
 • Метални конструкции
 • Сухо строителство
 • Дограма и стъклопоставяне
 • Изолации в строителството
 • Готвач – Производство на кулинарни изделия и напитки

ОБУЧЕНИЕ КЪМ АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА- ПРОЕКТ “АЗ МОГА ПОВЕЧЕ”И ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

През октомври 2015г. получава разрешение от БАБХ със заповед РД 11-1603/ 23.10.2015г. да провежда обучение на тема:
Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба- 30 часа

Предмет на дейност:

– организиране и провеждане на обучения и курсове, обучения за професионална квалификация и преквалификация;
– обучение, сертифициране и участие по национални и международни програми;
– дистанционно обучение; разработване и участие по образователни и обучителни проекти, програми и модули;
– организиране на семинари, конференции и други прояви

Цели:

1.Създаване на условия за непрекъснато професионално обучение, чрез усъвършенстване и актуализиране на професионалната квалификация на лица, навършили 16-годишна възраст за успешната им реализация на пазара на труда.
2. Развитие на предприемачеството чрез професионално обучение и консултиране на начинаещи предприемачи за собствен бизнес.
3. Повишаване гъвкавостта и адаптивността на работната сила според динамично изменящата се стопанска конюнктура.
4. Проучване потребностите на трудовия пазар в страната; създаване и предлагане на нови образователни и обучителни продукти; провеждане
на квалификационно сертифициране; обучение на работно място; обучения с ваучери по професионална квалификация и/или ключови компетентности, организиране и провеждане на семинари, конференции, кръгли маси, валидиране на знания и др.
5. Осигуряване на равнопоставеност между мъжете и жените в достъпа им до професионално обучение и възможностите за придобиване на професионални компетенции за успешната им реализация.

Средства за постигане на целите: участие в разработването на специализирани програми за развитие на образователната и квалификационната степен; подпомагане образованието и квалификацията на кадрите и стимулиране на високо образователно равнище и професионална компетентност; рекламиране на дейността; сътрудничество с асоциации и други обединения в областта на професионалното обучение и образование, икономиката и селското стопанство.

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “ПИЕР БУРДИЙО” е одобрен от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) да обучава на тема „ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА” – 30 ч, за придобиване на Сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията. /ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ В СЕКТОР РАСТЕНЕВЪДСТВО/

Форма на обучение: – Дистанционна

Курсът е задължителен за всички, които нямат висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“ и попадат в една от следните категории:
Употребяват продукти за растителна защита от професионална категория на употреба;
Продават продукти за растителна защита от професионална категория на употреба;
Опаковат/преопаковат продукти за растителна защита от професионална категория на употреба;
Предоставят консултантски услуги за интегрирано управление на вредители;
Извършва биологично изпитване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба.
Издавани документи при успешно завършване на курс: Удостоверение за придобиване на Сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията .
Съгласно чл. 87, ал. 2, т. 2: Сертификатът се издава със срок на валидност 10г.
Забележка: Продукти за растителна защита от професионална категория на употреба са продават само на лица, които притежават Сертификат по чл. 83.
Санкции:
Който използва продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, без да притежава сертификат по чл. 83 се наказва с глоба от 400 до 1400 лв. Когато нарушенията са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 800 до 2600 лв.
Който продава продукти за растителна защита от професионална категория на употреба на лица без сертификат по чл. 83 се наказва с глоба от 500 до 2500 лв.  Когато нарушенията са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 4000 лв.
Който извършва биологично изпитване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, без да притежава сертификат по чл. 83 се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв. Когато нарушенията са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.
Списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита:

• Фунгициди
• Инсектициди
• Акарициди
• Нематоциди

Списък с продукти за растителна защита, на които активните вещeства са в приложение ІІ на регламент (ЕО) № 889/2008

• Родентициди
• Лимациди
• Репеленти
• Феромони
• Хербициди
• Десиканти
• Растежни регулатор

Вашето съобщение