67 ОДЗ Мечо Пух – София

Категория: Детски градини


Населено място: София


Адрес: ул. "Хемус" №10


Телефон: 02/8704192 02/8720690


Мобилен: 0884 801510


Имейл: mechopux@abv.bg


Web: http://www.mechopuh.info/index.html

За насГалерияЗапитване

Информация

Като първа институция в системата на народната просвета осигуряваща отглеждане, възпитание и обучение на децата от 1,6 г. – 7 г. възраст, дейността ни се основава на Закона за народната просвета, Правилника за прилагане на закона за народната просвета и всички нормативни документи третиращи предучилищното обучение и възпитание. 67 ОДЗ Мечо Пух е детско заведение със собствен облик. Предлага качествено предучилищно обучение и възпитание, подготовка на децата за училище, основани на оптимално-резултативна организация на работа. Осигурява много добра материално-културна среда и здравословни условия на възпитание, обучение и труд. Интегриране с европейската възпитателна практика, свобода на избор, инициатива и творчество на децата и учителите, създаване на условия за природосъобразен и здравословен начин на живот, развитие на личностния потенциал, ранно откриване и развиване на интересите, способностите , заложбите на децата и тяхната изява.

Учебно-възпитателен процес

Възпитанието и обучението на децата се организират и провеждат в съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка и осигуряват готовност на децата за училище. Занимания съгласно държавните образователни изисквания в направления:
  • български език и литература;
  • математика;
  • социален свят;
  • природен свят;
  • изобразително изкуство (рисуване, моделиране, апликиране);
  • музика;
  • конструктивно-технически и битови дейности;
  • физическа култура;
  • игрова култура.

Логопедични занимания

Логопедът и логопедичната дейност подпомагат развитието на детската реч като цяло и при наличие на трудност при изговаряне на даден звук или на група от звукове, при заекване и при други говорни нарушения. Логопедичният кабинет в детското заведение извършва дейностите: консултация, диагностика, терапия и корекция на езиково-говорни нарушения. Посещението на логопедични занимания при деца с комуникативни нарушения от подготвителните групи е силно препоръчително, с оглед постъпването им в първи клас, защото са и вид подготовка за училище.

Компютърни занимания

Обучението за работа с компютър в детската градина е предназначено за деца от подготвителните групи. То е базирано на игровия подход, като основна негова задача е децата да се запознаят с компютъра като инструмент за решаване на различни образователни задачи. Компютърното обучение дава първоначална представа на детето за функционалната специфика и възможности на съвременните компютърни системи; формира положително емоционално отношение и желание за работа с компютъра. В този смисъл то е насочено към подпомагане цялостното развитие на детската личност, а не към придобиването на конкретни “професионални” умения. Провежда се в компютърната зала на детското заведение с помощта на специализиран софтуер за деца. Занятията са два пъти седмично с продължителност 30 минути.

Английски език

Обучението по английски език се извършва от ОЦ ”ИТИ” по методики, съобразени със съвременните изисквания, цели и насоки в тази област: съвременни Оксфордски системи, специално предназначени за съответните възрастови групи; системи учебни помагала на Европейския Лингвистичен Институт, одобрени от МОН; оригинални учебни тетрадки за самостоятелна работа; аудио и видео програми за обучение; театрални постановки с образователна насоченост. Чрез достъпни и увлекателни методи, системите осигуряват базисните познания по английски език, създават у децата афинитет към езика. За определяне степента на усвояване са предвидени тестове за всеки етап от обучението. Децата, преминали тригодишен курс на обучение, получават специални дипломи. Заниманията се провеждат в два учебни курса, според избора на родителите: редовно обучение - 3 пъти седмично; ускорено обучение (алианс) - 6 пъти седмично.

Футбол

Футболните занимания се провеждат от ДФК "Лъвчетата" - клуб с 18-годишна практика. Председател и активно участващ в учебния процес е доц. д-р Венцислав Гаврилов. Разработил методика за обучение по футбол с 4-11 годишни деца - съобразена с физиологическите особености на възрастовата група. Основна цел на обучението е да решава оздравителни, образователни и възпитателни задачи. В резултат на приложената методика, децата придобиват технически умения, физически качества и желание да се занимават с футбол. На ежегодно провежданите турнири, отборът ни е един от най-добре представилите се и заема призови места.

Приложни изкуства

В заниманията по Приложни изкуства децата се приобщават към света на изкуството. Успоредно с това се развиват сръчност и умения, добър естетически вкус, творческо самочувствие, артистичност и фантазия чрез: малка пластика; декоративно пано; колажи; мозайка; декоративно рисуване; работа с природни и отпадъчни материали.

Мажоретки

Овладяване на танцови движения със скандиране за футболния отбор на детското заведение “Мечо Пух”. Участие в състезания и турнири на градско ниво. Всеки учебен час започва със заемане правилна стойка на тялото. През цялата година децата учат упражнения развиващи гъвкавост и мускулна сила на цялото тяло и акробатични упражнения подходящи за възрастта им. Програмата включва разучаване на танц с помпони и подготовка за участие на Състезание за мажоретки на Футболния турнир в края на учебната година. Часовете се провеждат под музикален съпровод, с цел ритмично изпълнение на танцувалнте движения и положителни емоции.

Таекуондо

Особено значение в таекуондо се отдава на възпитателната функция. Днес, когато отмирането на семейната култура е световен процес, способността на таекуондо да се бори с „болестите на съвременното общество”, чрез образователния ефект на тренировките си е получило много висока оценка в целия свят. Таекуондо учи да не се проявява излишна смелост, да помагаш на слабите, възпитава в жертвоготовност, в дух на взаимопомопомощ. Ако се изучава правилно, Таекуондо изгражда здраво тяло, формира дисциплиниран, отзивчив, спокоен, уравновесен, склонен на отстъпки характер, нетърпящ несправедливост. Таекуондо е едно от средствата чрез които младите се възпитават в дух на традиции и респект. Основна цел на обучението по таекуондо е да запази и подобри здравето на трениращите, както и възпитание в дух на колективност, дисциплина, взаимопомощ и самостоятелност. В обучението децата придобиват нови знания, умения и навици, които им помагат да се справят по-лесно в ежедневието, като ги прави по-устойчиви - волеви, физически и психически на трудностите в ежедневието. В работата се използва подходяща методика съобразена с функционалните и морфологични особености на обхващаната възрастова група. Планирането, организирането и протичането на цялостния учебно тренировъчен процес се осъществява на базата на дидактическите принципи и методи на обучение. Във връзка с усъвършенстване на нравствените качества треньора изискват от децата спазването на определени морални принципи и норми на поведение по време на спортните занимания и извън тях. В резултат от приложената методика в края на учебната година, децата, придобиват технически умения, усъвършенствали са физическите си качества и демонстрират голяма любов към спорта и треньора.

Плуване

Заниманията по плуване се провеждат два пъти седмично на плувен комплекс „Спартак” от високо квалифицираните треньори на Клуб по плуване „Златно лъвче”. В обучението се използва подходяща, научно разработена методика с разнообразни игри и упражнения. В резултат на приложената методика в края на учебната година, децата придобиват технически качества, усъвършенстват техническите си умения и проявяват любов към плуването и спорта. Основна цел на обучението е да решава оздравителни, образователни и възпитателни задачи.

Ски

Обучението по най-популярният зимен спорт – ските се осъществява от високо квалифицираните инструктори на ски – сноуборд училище „Марина спорт” на Алеко – Витоша. Заниманията се осъществяват по специално създадена игрова методика за деца от 3 до 6 годишна възраст. Тези, които имат придобити вече ски умения усвояват елементите на състезателното каране и могат да участват в детски ски състезания. Курсът завършва с демонстрационни спускания, с много игри и изненади.

Отдих и туризъм

Формирането на родолюбив дух и екологична култура у децата, ориентирането им към здравословен начин на живот се постига чрез непосредственото общуване с природата. Участието на децата в туристически и спортни дейности, в детски отдих повишава жизнения им опит за контактуване с природата, развива интереса им в областта на екологията. Разгледайте още Детски градини в София https://www.youtube.com/watch?v=H2MsByh7qU0

Вашето съобщение