ДГ “Здравец” – с .Чернолик

Категория: Детски градини


Населено място: с. Чернолик


Адрес: ул. „Кирил и Методий“ 1


Телефон: 08644240


Мобилен: 0893445218


Имейл: cdg_chernilik@mail.bg


Web: http://www.dg-zdravec.com/

ЗА НАС

ДГ„Здравец” е институция в системата на предучилищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от двегодишна възраст до постъпването им в I клас и се осигурява подготовката им за училище в съответствие с държавните образователни стандарти за предучилищното образование. Настоящата стратегия проектира развитието на ДГ „Здравец”, през следващите 4 години чрез оптимизиране и иновиране на технологиите, методите, средствата и организацията на дейностите в ДГ в съответствие със ЗПУО и принципите на общото Европейско образователно пространство. Тя се опира на миналия положителен опит, начертава бъдещи действия по посока на очаквания резултат, търси ресурсни решения и потенциални възможности. Определя условията и характера на дейностите, очертава вероятните трудности, усвоява принципите на ръководството. Стратегията е съвкупност от взаимосвързани мисия, визия, принципи, дейности и цели, определящи нейната структура и съдържание.

І. МИСИЯ

Мисията определя приоритетите на детската градина и съдържа информация за най-важните (значимите) аспекти и бъдещи ориентации на педагогическата работа. Мисията на Детска градина „Здравец” е: • да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете; • да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие; • да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си; • да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.

ІІ. ВИЗИЯ

Визията е реалистична, краткосрочна и дългосрочна картина на настоящето и бъдещето на детската градина. В ДГ ”Здравец” се стремим да привлечем и задържим децата с помощта на поддържана и обновяваща се материална база, висока квалификация на състава и качество на образователно-възпитателния процес. ДГ”Здравец” да бъде със следната визия: o Място, където детето се чувства щастливо, защитено, уважавано и подкрепяно; o Предпочитана среда за 3-7-годишните деца, където се работи за тяхното физическо, познавателно, езиково, духовно- нравствено, социално, емоционално и творческо развитие; o Център за родители, намиращи подкрепа, сътрудничество, педагогическа информация; o Средище на хора, които обичат децата и професията си; поддържат квалификацията си, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.

ІІІ. ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

Предприемане на промени в ДГ”Здравец”, гарантиращи по-високо качество на образователно-възпитателния процес, съизмерим с държавните образователни стандарти за предучилищното образование. Съхраняване и обогатяване на съществуващите възможности и традиции при осигуряване на равен достъп до образование.

Подцели:

1. Създаване на условия и възможности за избор и включване в значими дейности, адресирани към индивидуалните потребности: на децата (кътове, материална база, дейности, ателиета, школи) и на учителите (работна среда, работно поле за изява). 2. Ново осмисляне на целта и етапите на предучилищната възраст по посока обогатяване възможностите за социализация на детето, опознаване на заобикалящата го среда, подготовката му за училище. 3. Иницииране на нов стил на управление за приспособяване на детската градина към постоянно изменящата се среда, за стимулиране адекватната реакция на успехите и неуспехите и др. 4. Стимулиране възможностите на педагогическите и други кадри по отношение на непрекъснатата им квалификация. 5. Активизиране на социалното общуване и партньорство с родители, общественост, община, РУО, неправителствени организации, движения, сдружения - установяване ефективни контакти и сътрудничество

ІV. ЦЕННОСТИ И РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА СТРАТЕГИЯТА

Главна ценност в образователната система е Детето – всяка идея за развитие на българското образование трябва да бъде осмисляна през призмата на детската ценност. Интересите на всички участници в образователния процес трябва да бъдат подчинени на тази ценност. Динамичният, високотехнологичен и глобализиращ се свят поставя предизвикателства, на които образованието трябва да може да отговори. Осъзнавайки всичко това си даваме сметка, че е необходимо да придобием нови компетентности. Поради това, разработихме цели и стратегии, които да осигуряват успешен отговор на динамично променящите се условия на средата: o Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности в играта; o Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете; o Хуманизъм и толерантност; o Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език; o Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес; o Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното образование; o Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;

V. ЕТАПИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

1. Анализ на състоянието на детската градина и външната среда 1.1. Деца В Детска градина „Здравец” се приемат деца на възраст 2–7 години, пожелание на родителите (съгласно ЗПУО и Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование Обн. - ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.), като броят на групите и броят на децата в група се определят от директора на детската градина след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Понастоящем функционират осем групи, разпределени в пет населени места: с. Чернолик – с 2 групи, с. Правда – 2, с. Яребица – 2, с. Златоклас – 1 и с. Руйно – 1 група.

Силни страни: 

1. Детските градини работят с пълен капацитет групи. 2.Децата са физически и психически здрави и правилно развити. 3. Осъществена е приемственост детска градина–училище. 4. Осигурено е здравно обслужване и здравна профилактика. 5. Висок процент обхванати деца в с. Правда и с. Руйно. 6. Преместване на децата има само при промяна местоживеенето на семейството.

Затрудняващи моменти

1. Списъчен състав на норматива, което предполага по-голямо посещаемост и вероятност за снижаване качеството на индивидуална работа. 2.Неблагоприятни социални фактори-нарастваща агресивност сред децата, много семейства са засегнати от финансовата криза и безработица. 3.Материалната база се намира в район с преобладаващо ромско население, поради което често е подлагано на кражби, рушене и разбиване.

 ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

1. Осъвременяване на материалната среда в детската градина. 2. Творчество, идейност и вариативност на всички кадри. 3. Позитивна вътрешна комуникация между работещите. 4. Положителна нагласа на педагогическия колектив към съвременните деца и родители. 5. Емоционален комфорт и успешна адаптация на децата. Формиране на чувство за приобщеност към социалната среда. 6. Мобилност в управленските функции на директора. 7. Разширяване на взаимно полезните контакти на детската градина с другите социални и обществени институции.