ОДЗ “Ален мак”

Категория: Детски градини


Населено място: Трън


Телефон: 077312215


Мобилен: 0889589299; 0877120995;


Имейл: tran_odz@abv.bg


Web: http://

ОДЗ "Ален мак" е единствената детска градина в община Трън, в която се обучават 97 деца в четири групи. Заведението е натрупало опит във всекидневната работа с деца от етническите малцинства. Организират се различни форми за подпомагане на културните изяви на най-малките. Съвместно с общинската управа се работи ефективно с родители, възпрепятстващи децата си да посещават детската градина.

Цел

Прилагане на подходи, съвременни и разнообразни, за осигуряване на качеството на управленската дейност в детското заведение Оптимизиране и осъвременяване на педагогическите технологии, методи, средства и организация на обучителния и възпитателен процес. Обръща се внимание на ранната социализация на децата от 2 до 7 години, спрямо ценностните ориентации на българската и европейската културна традиция. Насърчаване на децата за учене през целия живот, обмен на знания, тяхното обогатяване, сътрудничество, популяризиране на нови педагогически подходи Прилагане на интерактивни форми и технологии за квалификация на помощния персонал, зает в детското заведение Прилагане на интерактивни форми и технологии за партньорство с родителите, с цел подпомагане на образователно-възпитателния процес, чрез избор на форми за ефективно сътрудничество Да се осигуря работещо партньорство и добра координация с общинските администрации, областната администрация, местната общност и други институции, целящо успешно осъществяване на националната и областната образователна политика