Езиково училище ДОРИС ТЕНЕДИ

Категория: Езикови школи


Населено място: София


Адрес: ул."Нишава" №66


Телефон: + 359 2 952 39 00


Мобилен: + 359 889 10 39 01


Факс: + 359 2 952 39 01


Имейл: doristenedi@doristenedi.com


Facebook: Doris Tenedi Secondary school


Web: http://www.doristenedi.com/

За насПриемЗапитване
Времето, в което живеем, е истинско предизвикателство за родители и деца. Светът е в период на динамични промени на структури, връзки и отношения, които изискват ново мислене и поставят нови, отговорни задачи за адекватното образование и възпитание на младото поколение. Като правят своя избор, родителите трябва да преценят възможностите и перспективите, които училището предлага за развитие на детето, да знаят какво точно искат за него, и подбирайки най-доброто училище, да задават основни въпроси:
 • Какво е нивото на подготовка на учениците в училището?
 • Каква е атмосферата в училището?
 • Отговаря ли екипът на съвременните изисквания?
 • До каква степен концепцията на училището покрива европейските стандарти?
 • Има ли в училището академичен подход, базиран върху най-съвременни педагогически изисквания?
 • Какви са приоритетите и какво „повече“ дава училището на своите възпитаници?
 • Методиката на обучение мотивира ли децата да учат?
Получавайки положителен отговор на всеки от тези въпроси, родителят може да бъде сигурен, че е направил най-добрия избор за своето дете. Какво повече получават учениците в „Дорис-Тенеди“? Езиково училище ДОРИС ТЕНЕДИ е с цел комплексно изграждане на учениците като личности с максимална конкурентна способност при завършване на средното образование. За постигане на тази цел е разработена собствена концепция за елитарно образование и възпитание. В концепцията са заложени добрите традиции на българската образователна система и достиженията на световната практика. Една концепция за модерно образование! Главната цел на училище „Дорис-Тенеди“ е обучение по европейски стандарти и изграждане на конкурентни личности. Приоритетите за постигането на тази цел са:
 • Изграждане на система за елитарно образование и възпитание;
 • Професионализъм в обучението;
 • Прагматичност и непрекъснато регулиране на учебния процес;
 • Творческо интерпретиране и оптимизиране на учебното съдържание;
 • Развитие на таланта и способностите на учениците и уменията за гъвкава адаптация и действие в нестандартни ситуации;
 • Непрекъсната мотивация на учениците;
 • Интегриране на общообразователната подготовка и чуждоезиковото обучение при съхраняване на националната идентичност.
Условия за прием в „Дорис Тенеди“ Всяка учебна година в училището се разкриват нови паралелки:
 • предучилищна подготовка - 6-годишни;
 • първи клас;
 • осми клас с интензивно изучаване на английски език (английска езикова гимназия);
 • осми клас с интензивно изучаване на немски език (немска езикова гимназия);
 • Ученици във IІ - VII и IX - XII клас се приемат при условие, че има свободни места в съответните паралелки.
Условия за прием Зa подготвителен (0) клас:
 • събеседване с родителите и детето;
За първи клас:
 • диагностичен тест за училищна готовност;
За осми клас:
 • комбиниран входен тест по български език и математика;
 • минимален общ успех от І срок на VІІ клас - Мн. добър (5,00).
За всички останали класове:
 • тест по първия чужд език;
 • есе по зададена тема;
 • тест по математика.
Кандидатстване
 • Приемът започва непосредствено след коледната ваканция на учениците и продължава до попълване на паралелките.
 • Приемните тестове нямат състезателен характер.
 • Приемните тестове се провеждат индивидуално на уговорена с кандидата дата.
Записване Записването на кандидатите се извършва веднага след успешното полагане на приемните тестове и при представяне на:
 • документ за завършен клас или образователна степен;
 • удостоверение за преместване;
 • медицински картон на ученика.
Записването се извършва с подписване на договор за обучение от родителя на ученика и платена учебна такса. Учебни такси Годишната такса за целодневно обучение (I - VI клас) е в размер на EUR 4400 и включва всички разходи, свързани с редовното целодневно обучение на ученика (от 8,00 до 16,00 часа), интензивното изучаване на английски език, изучаването на втори чужд език от V клас, подготовката за получаване на международни езикови сертификати, за попълването на Европейско езиково портфолио, получаването на компютърна грамотност и работа в интернет среда, участие в проекти, консултации, задължителна спортна дейност (вкл. плуване, бойни изкуства и хореография), ски курс, ежедневно двукратно хранене, медицинско обслужване, охрана и др. Годишната такса за обучение в VІІ клас и в гимназиалната степен е в размер на EUR 2600 и включва разходите, свързани със задължителното обучение на ученика, консултации, интернет за учебни цели, курс по бизнес и мениджмънт с диплома от Техническия университет, участие в проекти, попълване на Европейско езиково портфолио, медицинско обслужване и охрана. Училището осигурява за желаещите ученици транспорт „от врата до врата“ срещу допълнително заплащане.

Вашето съобщение