Вечерно училище в София – 5 СОУ “Пеньо Пенев”

Категория: Вечерни училища


Населено място: София


Адрес: ул. "Св.Св.Кирил и Методий" 63


Телефон: 02/983 31 34; 02/983 50 69;


Имейл: peta_vg@abv.bg


Web: http://peta-vg.com/

За насГалерияЗапитване

Информация за вечерната гимназия в София

Училището е създадено през 1954 година, за да отговори на нарастналите потребности на работещите столичани от образование. Гимназията носи добрите традиции на българската просвета и се развива в синхрон с модерните тенденции за европейско образование. Педагогическият състав се състои от преподаватели с висше образование, степен “Магистър”, които имат богат опит за работа в нестандартни ситуации. Разполага с модерно оборудвана компютърна зала и информационни технологии. Езиковото обучение е по английски и руски език.

Вечерно училилище в София район “Възраждане” предлага възможност за завършване на основно и средно образование на хора, навършили 16 години. Обучението е непрофилирано, което означава, че се изучават всички общообразователни дисциплини /български език и литература, математика, руски език, английски език, информатика и информационни технологии, история, география, химия, физика, биология и предмети от философския цикъл/, разпределени по учебен план в задължителна подготовка и задължителноизбираема подготовка. Училището предлага следните форми на обучение:

  • Вечерна форма на обучение – присъствена форма, учебните часове се провеждат от 17.20 до 21.30 часа в четири работни дни. Сряда е ден за самоподготовка на учениците, без учебни занятия. Учебната година започва на 15. септември и е с продължителност на учебните занятия до 15. юни за прогимназиален етап и до 30. юни за гимназиален етап на образование;
  • Самостоятелна форма на обучение – неприсъствена форма на обучение. Учениците полагат писмени изпити за оформяне на годишна оценка по всички предмети от учебния план. Изпитните сесии за са три: една редовна и две поправителни;
  • Индивидуална форма на обучение – неприсъствена форма, за ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не могат да посещават учебни занятия. Продължителност на обучението за придобиване на средно образование – четири години. Средно образование получават учениците, положили успешно държавни зрелостни изпити.

Документи при завършен етап:

  • Свидетелство за основно образование /след завършен 8 клас/
  • Диплома за средно образование /валидна за всички висши учебни заведения в България и в чужбина/
  • Удостоверение за завършен гимназиален етап след 12 клас /за ученици, които се отказват от полагане на зрелостни изпити/

15 септември в 5-то Вечерно СОУ “Пеньо Пенев” – град София:

Вашето съобщение