Частен професионален търговски колеж

Категория: Колежи


Населено място: Сливен


Адрес: бул. "Бургаско шосе"59


Телефон: 044 667545


Мобилен: 0889766450; 0895586576;


Имейл: college_sliven@abv.bg


Facebook: Частен професионален търговски колеж - Сливен


Web: http://college-sliven.com/

За насСпециалностиЗапитване

Кои сме ние

Частен професионален търговски колеж в гр.Сливен е създаден през 2003 година със заповед № РД – 14 – 106/04.07.2003 г. (ДВ бр. 66 от 2003 г.) на Министъра на образованието и науката. Обучението е след средно образование с продължителност 2 години и 1 година /по ускорена програма/. Частен професионален търговски колеж в гр. Сливен е създаден през 2003 година със заповед № РД – 14 – 106/04.07.2003 г. (ДВ бр. 66 от 2003 г.) на Министъра на образованието и науката.

Мисия

Нашата мисия е да осигурим на своите възпитаници:
 • европейско равнище на обучение;
 • качествено образование – гаранция за успешна реализация на пазара на труда;
 • развитие на аналитично мислене и личните управленски качества на всеки колежанин;
 • създаване у колежаните на професионални компетенции за работа в екип, иновативност, амбициозност, предприемчивост, адаптивност.
Частен професионален търговски колеж в гр. Сливен организира курсове за квалификация и преквалификация за част от професията.
Със Заповед РД – 14 –43/13.05.2010 г. (ДВ бр. 41 от 01.06.2010 г.) на Министъра на образованието, младежта и науката са разкрити три нови специалности: „Предприемачество и мениджмънт”, „Организация и управление на хотелиерството” и „Организация и управление в ресторантьорството”
 1. Специалност „Предприемачество и мениджмънт”, професия „Фирмен мениджър”.
 2. Специалност „Организация и управление на хотелиерството”, професия „Хотелиер”.
 3. Специалност „Организация и управление в ресторантьорството”, професия „Ресторантьор”.
Форми на обучение: дневна, задочна, индивидуална, самостоятелна. 1. Специалност „Предприемачество и мениджмънт”, професия „Фирмен мениджър” „Предприемачество и мениджмънт” е най-добрият избор за тези, които желаят да се реализират в областта на икономиката и управлението на малки, средни или големи фирми. Целта на обучението по тази специалност е в подготовката на висококвалифицирани широкопрофилни кадри с професионално образование в областта на предприемачеството и мениджмънта, способни да заемат различни управленски длъжности на всички равнища, във всички сфери на държавния, частния и кооперативен сектор на икономиката. Мисията на специалност „Предприемачество и мениджмънт”, определяща уникалността и обществената значимост на тази специалност, се свежда до:
 • „усвояване” на формиращата се „ниша” в обществените потребности от кадри, способни да работят в условията на пазарна икономика и глобализация на бизнеса, като предприемачи и ръководители на различни йерархични нива на икономиката;
 • трансфер на наука и технологии, ускоряващи икономическата реформа и развитие на предприемаческата инициатива на населението при максимално отчитане спецификата и потребностите на страната;
 • обучение и възпитание на управленски кадри за нуждите както на националния, така и на международния бизнес в условията на отворена демократична икономика от нов тип.
Образователните цели, произтичащи от формулираната мисия се конкретизират така:
 • изпреварващо да се подготвят специалисти с професионално образование, отговарящи на динамиката на пазара на труда, промяната на неговите характеристики и структурата на търсенето; релевантни на достиженията на страните с развита пазарна икономика и гарантиращи на бъдещите мениджъри и предприемачи необходимия обем знания и умения;
 • разчупване на шаблоните в методите за обучение и контрол върху знанията и поставяне на акцента върху изграждането на качества като комуникативност, иновативни нагласи, умения да се вземат решения и да се поема отговорност, да се преценява риска;
 • приобщаване чрез учебния и изследователски процес на обучаваните колежани към националните и световни културни ценности, традиции и норми на поведение.
След завършване на обучението си при нас, колежаните могат да намерят своето работно място във всяка една управленска единица като икономисти, мениджъри, счетоводители, финансисти, касиери, специалисти „Човешки ресурси” или на длъжност, покриваща задълженията, свързани с вече придобитите при нас познания. 2. Специалност „Организация и управление на хотелиерството”,професия „Хотелиер”. Колежаните, завършили специалност „Организация и управление на хотелиерството” притежават фундаментални технологични, икономически и управленски, както и широко професионални знания в областта на хотелиерството. Те са подготвени:
 • да планират, организират, ръководят и контролират дейностите, свързани с обслужването на туристите;
 • да познават технологичните процеси в хотела и ресторанта- организацията, управлението и техниката;
 • да познават науката за хранене и съвременните маркетингови и рекламни концепции, както и съвременните изисквания за качество и безопасност в храненето и туризма.
Колежаните умеят:
 • да осъществяват контрол върху качеството и безопасността на храните и туристическите услуги;
 • да контролират експлоатацията на машините, апаратите и инсталациите, използвани в туристическата индустрия;
 • да прилагат съвременните принципи на здравословно хранене;
 • да организират туристически услуги в хотела и ресторанта;
 • да създават благоприятен социално-психологически климат във фирмата и да работят в екип;
 • да участват в маркетинговата и рекламната дейност; да анализират организационно-икономическото състояние на фирмата;
 • да избират оптимална бизнес-стратегия в конкретна бизнес среда;
 • да организират и управляват дейности свързани с технологията и организацията на работа във всички сектори на хотелския комплекс.
Завършилите специалността „Организация и управление на хотелиерството” могат:
 • да правят прогресивна кариера в широк кръг от хотелиерски организации, както в международни корпорации, така и в независими хотел-ресторанти;
 • да работят като висококвалифицирани изпълнителски кадри и ръководители в системата на туризма, в специализирани търговски и производствени единици;
 • да извършват консултантски дейности в областта на технологията, техниката, проектирането и организацията в системата на храненето и обслужването в туризма, в служби, във фирми и организации за контрол.
Колежаните имат възможност да се реализират на трудовия пазар: като мениджъри на хотели; ще могат да изпълняват длъжности като рецепционисти, камериери, лоби-бар служители, администратори на хотели, както и всички длъжности, свързани с хотелиерския бизнес. С придобитите знания и умения, завършилите имат възможност за организиране на собствен бизнес в хотелиерството. 3. Специалност „Организация и управление в ресторантьорството”, професия “Ресторантьор”. Специалността „Организация и управление в ресторантьорството” е насочена към всички, които имат желание да работят или вече работят в сферата на ресторантьорските услуги. Завършилите тази специалност притежават фундаментални технологични, икономически и управленски, както и широко професионални знания в областта на ресторантьорството. Те са подготвени:
 • да планират, организират, ръководят и контролират дейностите, свързани с обслужването на туристите;
 • да познават технологичните процеси в ресторанта - организацията, управлението и техниката;
 • да познават науката за хранене и съвременните маркетингови и рекламни концепции, както и съвременните изисквания за качество и безопасност в храненето и туризма.
Колежаните, завършили специалността „Организация и управление в ресторантьорството” умеят:
 • да осъществяват контрол върху суровини, готова кулинарна, сладкарска продукция и напитки;
 • да управляват технологичните процеси;
 • да създават нови продукти в храненето и туризма;
 • да осъществяват контрол върху качеството и безопасността на храните и туристическите услуги;
 • да прилагат съвременните принципи на здравословно хранене;
 • да контролират експлоатацията на машините, апаратите и инсталациите, използвани в туристическата индустрия;
 • да организират туристически услуги в ресторанта;
 • да създават благоприятен социално-психологически климат във фирмата и да работят в екип;
 • да участват в маркетинговата и рекламната дейност;
 • да анализират организационно-икономическото състояние на фирмата;
 • да избират оптимална бизнес-стратегия в конкретна бизнес среда;
 • да организират и управляват дейности свързани с технологията и организацията на работа във всички сектори на ресторантския комплекс.
Завършилите тази специалност могат:
 • да правят прогресивна кариера в организацията и управлението на ресторанта;
 • да работят като висококвалифицирани изпълнителски кадри и ръководители в системата на туризма, в специализирани търговски и производствени единици;
 • да извършват консултантски дейности в областта на системата на храненето в туризма.
С придобитите знания и умения, завършилите имат възможност за организиране на собствен бизнес в ресторантьорството.

Прием-студенти

Приемът в Частен професионален колеж – Сливен е по документи, след средно образование. При записване са необходими:
 1. Диплома за средно образование
 2. Медицинско удостоверение
 3. 4 бр. снимки за документи
 4. Такса за първи срок

Вашето съобщение