Колеж по туризъм – Благоевград

Категория: Колежи


Населено място: Благоевград


Адрес: ул. Брегалница 2


Телефон: +359 (0) 73 835626


Имейл: cotur@abv.bg


Facebook: ЧВУ


Web: http://www.cotur.org/

ИнформацияГалерияЗапитване

Частно висше училище Колеж по туризъм – Благоевград е основан на 16.10.2003г. с решение от XXXΙX Народно събрание на Република България на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование.Колежът по туризъм е компетентна и отговорна образователна институция, която дава специализирана образователна подготовка по професионалните направления Туризъм и Администрация и управление, осигуряваща компетенции и конкурентноспособност на глобалния специалист за локалния, националния и международния пазар на труда.

В колежа са обучавани студенти за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ по следните специалности

– Бизнес администрация

– Организация и управление на хотели и ресторанти

– Организация и управление на туристическото обслужване

Колеж по туризъм – Благоевград осигурява качеството на  образованието и научните изследвания  чрез вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав, която включва и проучване на студентското мнение.Всяка година академичният състав утвърждава професионалните направления, специалности и форми на обучение по които ще се осъществява прием и обучение в колежа.Приемът на студенти се осъществява  при спазване на законите и вътрешните нормативни актове на колежа.

Колежът ежегодно оргранизира и провежда обучение по професионални направления, специалности и форми на обучение, съгласно утвърдения от Министерски съвет на Република България план за прием.

Вашето съобщение