Квалификация за учители от Аполи инвест ЕООД

Категория: Квалификация


Населено място: Плевен


Адрес: ул. "Кирил и Методий"18


Мобилен: 0882532124


Имейл: apoli.infos@gmail.com


Facebook: Аполи


Web: http://apoli.info

Обучения за учители от лицензиран център Аполи инвест ЕООД с одобрение на Министъра на образованието. Одобрението е със заповед № РД 09-2797 / 17.07.2017. Организацията се представя от г-жа Анита Хинова. Тя е доказан професионалист в тази сфера. Времевият диепазон на обучението е 16 часа. Формата за придобиване на кредити е присъствена. За да се финализира курса се прави презентация.

Квалификация за преподаватели носеща кредити:

Програма: Мирна педагогика и медиацията в училище Програмата предоставя възможност за придобиване на знания и изграждане на умения от педагогическите специалисти за прилагане принципите и методите на съвременната «мирна педагогика», която има за цел да намали агресията и насилието в училище и да даде на педагогическите специалисти инструментариум за системно, изграждане и поддържане на културата на мира като се използват алтернативни методи за решаване на спорове и конфликти - училищна медиация, помирение и др.

Насоченост на плана за квалификация на учителите:

Програмата е насочена към справяне с проблемите и конфликтите чрез средствата на училищната медиация. Педагогическите специалисти ще получат практически умения как да водят процеса на медиация, така че да постигат трайни решения, които да удовлетворяват и двете страни. Обучителната програма е структурирана по начин, който дава възможност да се разгледат и коментират различни казуси и конфликтни ситуации, възникващи в детската градина и училището. Тя предоставя възможност разглежданите техники, методи и подходи да се насочат към спецификата на образователната институция и към спецификата на конкретни конфликтни ситуации.

Част от основните акценти на програмата за квалификация на учителите:

Училищното посредничество:
  • Добри практики и чуждестранен опит;
  • Предимства и недостатъци на училищното посредничество в сравнение с административните санкции в училище;
  • Подготовка на училищни медиатори;
  • Организиране на кабинет за училищна медиация и др.
Аполи инвест ЕООД е член на ОБРАЗОВАНИЕТО.БГ