Шуменски университет – специалности

Шуменски университет – специалности

Скъпи кандидат-студенти, представяме ви актуална информация относно специалностите в ШУ “Епископ Константин Преславски“
Всичко за търсещите за Шуменски университет – специалности!

Шуменски колеж Добрич

Специалности

 • Начална училищна педагогика и информационни технологии
 • Начална училищна педагогика и чужд език – Английски език
 • Предучилищна педагогика и чужд език – Английски език
 • Информатика и информационни технологии
 • Растителна защита

Педагогически факултет

Специалности ПФ:

Бакалавърски специалности:

 • Начална училищна педагогика
 • Начална училищна педагогика и чужд език – Английски език
 • Педагогика
 • Предучилищна и начална училищна педагогика
 • Предучилищна педагогика
 • Социална педагогика
 • Специална педагогика – Логопедия
 • Специална педагогика – Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност
 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство
 • Педагогика на обучението по музика
 • Педагогика на обучението по техника и технологии
 • Педагогика на обучението по физическо възпитание
 • Социални дейности

Магистърски програми (след Бакалавър) :

 • Управление на образованието – магистърска програма Управление на образованието
 • Педагогика – магистърска програма Гражданско и интеркултурно образование
 • Педагогика – магистърска програма Иновации в технологичното обучение и професионалното образование
 • Педагогика – магистърска програма Педагогическо консултиране в училище
 • Педагогика – магистърска програма Училищна педагогика
 • Предучилищна и начална училищна педагогика – магистърска програма Иновации в началното образование
 • Предучилищна и начална училищна педагогика – магистърска програма Иновации в предучилищното и началното образование
 • Предучилищна и начална училищна педагогика – магистърска програма Иновации в предучилищното образование
 • Предучилищна и начална училищна педагогика – магистърска програма Иновационни технологии в предучилищното и началното образование
 • Предучилищна и начална училищна педагогика – магистърска програма Начална училищна педагогика и информационни технологии
 • Социална педагогика – магистърска програма Компетенции и умения при бедствия и аварии
 • Социална педагогика – магистърска програма Организация и управление на социално-педагогическите дейности
 • Социална педагогика – магистърска програма Социално консултиране
 • Специална педагогика – магистърска програма Диагностика и корекция на комуникативни нарушения
 • Специална педагогика – магистърска програма Логопедия
 • Специална педагогика – магистърска програма Педагогика на интелектуалната недостатъчност
 • Специална педагогика – магистърска програма Педагогическа и функционална рехабилитация на умствената изостаналост
 • Специална педагогика – магистърска програма Педагогическа рехабилитация на умствената изостаналост
 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство – магистърска програма Педагогика на обучението по пластични изкуства – Графика и графична комуникация
 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство – магистърска програма Педагогика на обучението по пластични изкуства – Живопис
 • Педагогика на обучението по музика – магистърска програма Музикална педагогика
 • Педагогика на обучението по физическо възпитание – магистърска програма Физическо възпитание и спорт в училище
 • Социални дейности – магистърска програма Артмениджмънт
 • Социални дейности – магистърска програма Арттехники в превантивната и корекционната дейност
 • Социални дейности – магистърска програма Регулиране и контрол в системата на социалните дейности

Магистърски програми (след Професионален бакалавър):

 • Педагогика – магистърска програма Гражданско и интеркултурно образование
 • Педагогика – магистърска програма Иновации в технологичното обучение и професионалното образование
 • Педагогика – магистърска програма Педагогическо консултиране в училище
 • Педагогика – магистърска програма Училищна педагогика
 • Предучилищна и начална училищна педагогика – магистърска програма Иновации в началното образование
 • Предучилищна и начална училищна педагогика – магистърска програма Иновации в предучилищното и началното образование
 • Предучилищна и начална училищна педагогика – магистърска програма Иновации в предучилищното образование
 • Предучилищна и начална училищна педагогика – магистърска програма Иновационни технологии в предучилищното и началното образование
 • Предучилищна и начална училищна педагогика – магистърска програма Начална училищна педагогика и информационни технологии
 • Социална педагогика – магистърска програма Организация и управление на социално-педагогическите дейности
 • Социална педагогика – магистърска програма Социално консултиране
 • Специална педагогика – магистърска програма Диагностика и корекция на комуникативни нарушения
 • Специална педагогика – магистърска програма Педагогика на интелектуалната недостатъчност
 • Специална педагогика – магистърска програма Педагогическа рехабилитация на умствената изостаналост
 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство – магистърска програма Образователни аспекти на пластичните изкуства – Графика и графична комуникация
 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство – магистърска програма Образователни аспекти на пластичните изкуства – Живопис
 • Социални дейности – магистърска програма Арттехники в превантивната и корекционната дейност
 • Социални дейности – магистърска програма Регулиране и контрол в системата на социалните дейности

Факултет по природни науки

Специалности ФПН

Бакалавърски специалности:

 • Педагогика на обучението по биология и физика
 • Педагогика на обучението по биология и химия
 • Педагогика на обучението по география и биология
 • Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда
 • Туризъм
 • Астрономия
 • Астрономия и метеорология
 • Медицинска физика и радиоекология
 • Физика
 • Медицинска химия
 • Химия
 • Екология и опазване на околната среда
 • Растителна защита

Магистърски програми (след Бакалавър):

 • Педагогика на обучението по география и биология – магистърска програма География и интерактивно образование
 • Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда – магистърска програма Методология на обучението по химия и опазване на околната среда
 • Физика – магистърска програма Астрофизика
 • Физика – магистърска програма Медицинска физика
 • Физика – магистърска програма Метеорология
 • Химия – магистърска програма Екологична химия
 • Химия – магистърска програма Екологични биотехнологии и контрол на храни
 • Химия – магистърска програма Органична химия
 • Химия – магистърска програма Химични аспекти в растителната защита
 • Екология и опазване на околната среда – магистърска програма Управление и опазване на екосистемите
 • Растителна защита – магистърска програма Растителна защита

Магистърски програми (след Професионален бакалавър):

 • Растителна защита – магистърска програма Растителна защита

Факултет по хуманитарни науки

Специалности ФПН

Бакалавърски специалности:

 • Педагогика на обучението по биология и физика
 • Педагогика на обучението по биология и химия
 • Педагогика на обучението по география и биология
 • Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда
 • Туризъм
 • Астрономия
 • Астрономия и метеорология
 • Медицинска физика и радиоекология
 • Физика
 • Медицинска химия
 • Химия
 • Екология и опазване на околната среда
 • Растителна защита

Магистърски програми (след Бакалавър):

 • Педагогика на обучението по география и биология – магистърска програма География и интерактивно образование
 • Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда – магистърска програма Методология на обучението по химия и опазване на околната среда
 • Физика – магистърска програма Астрофизика
 • Физика – магистърска програма Медицинска физика
 • Физика – магистърска програма Метеорология
 • Химия – магистърска програма Екологична химия
 • Химия – магистърска програма Екологични биотехнологии и контрол на храни
 • Химия – магистърска програма Органична химия
 • Химия – магистърска програма Химични аспекти в растителната защита
 • Екология и опазване на околната среда – магистърска програма Управление и опазване на екосистемите
 • Растителна защита – магистърска програма Растителна защита

Магистърски програми (след Професионален бакалавър):

 • Растителна защита – магистърска програма Растителна защита

Факултет по математика и информатика

Специалности ФПН

Бакалавърски специалности:

 • Педагогика на обучението по биология и физика
 • Педагогика на обучението по биология и химия
 • Педагогика на обучението по география и биология
 • Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда
 • Туризъм
 • Астрономия
 • Астрономия и метеорология
 • Медицинска физика и радиоекология
 • Физика
 • Медицинска химия
 • Химия
 • Екология и опазване на околната среда
 • Растителна защита

Магистърски програми (след Бакалавър):

 • Педагогика на обучението по география и биология – магистърска програма География и интерактивно образование
  Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда – магистърска програма Методология на обучението по химия и опазване на околната среда
 • Физика – магистърска програма Астрофизика
 • Физика – магистърска програма Медицинска физика
 • Физика – магистърска програма Метеорология
 • Химия – магистърска програма Екологична химия
 • Химия – магистърска програма Екологични биотехнологии и контрол на храни
 • Химия – магистърска програма Органична химия
 • Химия – магистърска програма Химични аспекти в растителната защита
 • Екология и опазване на околната среда – магистърска програма Управление и опазване на екосистемите
 • Растителна защита – магистърска програма Растителна защита

Магистърски програми (след Професионален бакалавър):

 • Растителна защита – магистърска програма Растителна защита

Факултет по технически науки

Специалности ФПН

Бакалавърски специалности:

 • Педагогика на обучението по биология и физика
 • Педагогика на обучението по биология и химия
 • Педагогика на обучението по география и биология
 • Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда
 • Туризъм
 • Астрономия
 • Астрономия и метеорология
 • Медицинска физика и радиоекология
 • Физика
 • Медицинска химия
 • Химия
 • Екология и опазване на околната среда
 • Растителна защита

Магистърски програми (след Бакалавър):

 • Педагогика на обучението по география и биология – магистърска програма География и интерактивно образование
 • Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда – магистърска програма Методология на обучението по химия и опазване на околната среда
 • Физика – магистърска програма Астрофизика
 • Физика – магистърска програма Медицинска физика
 • Физика – магистърска програма Метеорология
 • Химия – магистърска програма Екологична химия
 • Химия – магистърска програма Екологични биотехнологии и контрол на храни
 • Химия – магистърска програма Органична химия
 • Химия – магистърска програма Химични аспекти в растителната защита
 • Екология и опазване на околната среда – магистърска програма Управление и опазване на екосистемите
 • Растителна защита – магистърска програма Растителна защита

Магистърски програми (след Професионален бакалавър):

 • Растителна защита – магистърска програма Растителна защита

Вижте още информация за ШУ “Епископ Константин Преславски“

Тагове:

Източник: ОБРАЗОВАНИЕТО.БГ