МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. ИВАН РИЛСКИ”-ПРИЕМ

Минно-Геоложки Университет "Св.Иван Рилски"

Категория: Прием


Населено място: София


Адрес: Студентски град, ул."проф. Боян Каменов"


Телефон: 02 8060530; 02 8060208;


Мобилен: 0879 120 470


Имейл: education.uio@mgu.bg


Facebook: МГУ


Web: http://www.mgu.bg/

СпециалностиПрием бакалавриПрием магистри

БАЗОВИ СПЕЦИАЛНОСТИ В МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. ИВАН РИЛСКИ”-ПРИЕМ

Миннотехнологичен факултет – МТФ:

 • Маркшайдерство и геодезия – МиГ
 • Обогатяване и рециклиране на суровини – ОРС
 • Подземно строителство – ПС
 • Разработване на полезни изкопаеми – РПИ
 • Управление на ресурси и производствени системи – УРПС

Минно-eлектромеханичен факултет – МЕМФ:

 • Автоматика, информационна и управляваща техника – АИУТ
 • Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии – ГГПТТ
 • Електроенергетика и електрообзавеждане – ЕЕЕО
 • Компютърни технологии в инженерната дейност – КТИД
 • Механизация на минното производство – ММП

Геологопроучвателен факултет – ГПФ

 • Биотехнология – БТ
 • Геология и геоинформатика – ГГИ
 • Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси – ГПМЕР
 • Екология и опазване на околната среда – ЕООС
 • Приложна геофизика – ПГ
 • Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ – СДТНГ
 • Хидрогеология и инженерна геология – ХИГ
КАК СЕ КАНДИДАТСТВА В МГУ

ПРИЕМ 2015
АКТУАЛНА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ИНФОРМАЦИЯ
Уважаеми кандидат-студенти на МГУ ”Св. Иван Рилски”,

През 2015 г. Вие може да кандидатствате и да станете наши студенти чрез една от следните възможности:
1. С положен държавен зрелостен изпит (матура) по:
Български език и литература; Математика; Информатика; Физика; Чужд език;
2. С получената оценка от следните състезания и олимпиади, провеждани от МОН през 2015г., когато се кандидатства за редовна форма на обучение:

 • Национален (регионален) кръг на олимпиада (състезание) по: математика, физика и астрономия, информатика, чужд език, химия, биология, география, техническо чертане;
 • Национален (регионален) кръг на следните състезания по професии;
 • Национален учебно – професионален конкурс за най – добър газов техник;
 • Национален преглед за млади изследователи „Енергетика, икономика и математическо моделиране”;
 • Състезание по електроенергетика и икономика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“;
 • Най-добър техник в машиностроенето;
 • Най – добър млад автомонтьор и водач на МПС;
 • Състезание по приложна електроника „Мога и зная как”.

3. С положен конкурсен изпит в МГУ или в друго висше училище

За завършилите преди 2008г. кандидат-студенти

4. С оценка от защита на дипломна работа;
(Отнася се за завършили професионални гимназии или професионални училища преди 2008г.)
5. С оценка от зрелостен изпит по:
Български език и литература; Математика; Информатика; Физика; Чужд език;

Внимание!
За 30% от утвърдения прием (по направления) в ОКС „бакалавър”, редовна форма на обучение се състезават помежду си (за всяка отделна специалност) кандидат-студенти, завършили професионални гимназии по специалност от професионалните направления на МГУ.

Конкурсни изпити по математика

Предварителна сесия : 29 март 2015г. в МГУ „Св. Иван Рилски”, София, начало: 9.00ч.
5 април 2015г. в гр. Стара Загора, начало: 9.00ч.
Юлска сесия: 5 юли 2015г., начало: 9.00ч.

ПРАВИЛА
за приемане на студенти в образователно-квалификационна степен „магистър”на МГУ „Св. Иван Рилски” през учебната 2014/2015 г.

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Настоящите Правила уреждат приемането на студенти в образователно-квалификационна степен „магистър” на Минно-геоложкия университет „Св. Ив. Рилски” през 2014 г.
Правилата са изготвени въз основа на Закона за висше образование (ЗВО), Наредбата за държавни изисквания за приемане на студенти във висшите училища, Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и Правила за учебна дейност на МГУ.
Чл.2 (1) В МГУ могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение при еднакви условия български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, както и лица, граждани на страните от ЕС, които притежават диплома за висше образование.
(2) Приемът на студенти в образователно-квалификационна степен „магистър” става чрез конкурс по документи.
(3) Обучението е по държавна поръчка и срещу заплащане.
(4) Държавните такси за обучение се утвърждават от Министерски съвет, а таксите за платено обучение се определят с решение на Академичния съвет на МГУ.
(5) Таксата за платено обучение на магистрант може да се различава от тази по ал. 4, когато потребител изяви желание обучението да се проведе при специфични па­раметри на магистратурата със студенти, чийто брой е посочен от потребителя. В този случай, след проучване на възможностите за такова обучение, се изготвя актуа­лизиран учебен план по исканата магистратура, калкулира се стойността на обуче­нието и се определя съответната семестриална такса за обучението на един магист­рант.
(6) По държавна поръчка в ОКС „магистър” могат да бъдат обучавани само лица, които имат ОКС „бакалавър” по базовата специалност, към която е магистратурата и до този момент не са били обучавани в ОКС „магистър” по държавна поръчка.
(7) Завършилите висше образование, които ползват правата на магистри по § 6 от Преходни и Заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗВО могат да кандидатстват само платена форма на обучение.
(8) Студенти, които са приети за обучение в ОКС „магистър” в нарушение на ал. 6, поради укриване на информация, се отстраняват от МГУ „Св. Иван Рилски”. На отстранени студенти не се възстановява платената семестриална такса.
Чл.3. Правото да се обучават срещу заплащане в ОКС „магистър” ползват лицата, които имат успех не по-малко от „добър” от диплома за завършена степен на висше образование (чл. 21 (4) от ЗВО).
Чл.4 В МГУ се приемат магистри в редовна и задочна форма на обучение.
Чл.5 (1) Български граждани и граждани на страни, членки на ЕС, които са завър­шили висшето си образование в чуждестранни университети, представят при кандидатстването си в МГУ диплома, легализирана от Министерство на образо­ванието, младежта и науката (МОН) и копие от нея.
(2) Приемането на чужденци, граждани на страни извън ЕС, за студенти в МГУ става съгласно разпоредбите на раздел ІV от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Р България и правила за прием на чуждестранни студенти в МГУ.
(3) Чужденци, които:
1. са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление №103 на МС от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина;
2. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Р България;
3. имат статут на бежанци;
могат да кандидатстват за обучение в МГУ при условията и реда за приемане на български граждани във висшите училища на Р България. Приемът по т. 1 се регулира и контролира от МОН.
Чл.6 (1) За лица, завършили базова специалност в образователно-квалифика­ционната степен „бакалавър” на МГУ (240 кредита) или „магистър” по § 6 от ПЗР на ЗВО, срокът на обучение в образователно-квалификационна степен „магистър” е с продължителност 1,5 години за редовно обучение и 2 години за задочно обучение (1,5/2), респ. (3/4) семестъра по съответната базова специалност и завършва със защита на дипломна работа или държавен изпит. Студентите, изпълнили задълженията си по учебен план, получават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър”.
(2) Обучението се осъществява по учебни планове, утвърдени от Академичния съвет, и календарен график за съответната учебна година.
(3) Учебните планове се изготвят в съответствие с изискванията на „Правила за учебна дейност” (ПУД) на МГУ.
Чл.7 (1) Кандидати, завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър” в специалности, различни от базовата специалност на магистратурите, за които кандидатстват, се обучават един или два семестъра повече от предвидените в основния учебен план. Това става в случаите, когато е необходимо да положат допълнително повече от два изпита. Възможно е срокът на обучение да не се различава от този на завършилите базовата специалност. В Приложение 1 на магистърския справочник е посочен срокът на обучение в редовна и задочна форма в зависимост от специалността, по която кандидатът има ОКС „бакалавър”. В Приложение 1 са посочени само базовите специалности, които се изучават в МГУ „Св. Иван Рилски”.

Всички специалности, които дават професионалната квалификация „инженер” се разглеждат като базови за магистърските специалности „Индустриален мениджмънт”, „Инженерна безопасност” и „Газоснабдяване”. По специалността „Газоснабдяване” обучението се осъществява само в пла­тена форма.
(2) Обучението е с продължителност 4/5 семестъра (съответно редовно/задочно обучение), когато допълнителните изпити са не повече от 6 и когато започва с началото на летния семестър на съответната учебна година.
(3) Обучението е с продължителност 5/6 семестъра (съответно редовно / задочно обучение), когато допълнителните изпити не са повече от 12 и когато започва в началото на учебната година.
(4) Когато броят на допълнителните изпити е повече от 12, на кандидат-магистъра се отказва записване, съгл. чл. 7 (15) от ПУД.
(5) За някои магистратури срокът на обучение в редовна и задочна форма (РО/ЗО) може да бъде един и същ (Приложение 1).
(6) Обучението на приетите по ал. 2 и ал. 3, които са с увеличен срок на обучение, се извършва по учебни планове, включващи (през I и II семестър) дисциплини, които не се изучават в основния учебен план на съответната магистратура и задължително се преподават в ОКС „бакалавър” на базовата специалност. Учебните планове за I и II семестър могат да включват и сборни дисциплини, които фигурират в номенклатурата на съответната катедра.
(7) Кандидатите по този член се обучават само в платена форма на обучение. Те се класират отделно в рамките на определения за специалността капацитет.
(8) Местата за този вид обучение се обявяват на интернет страницата на МГУ след публикуването в Държавен вестник на утвърдения от МС на Република България прием на студенти в държавните висши училища за учебната 2014/ 2015 г.
Чл.8 Допуска се обучение в образователно-квалификационна степен „магистър” по индивидуален учебен план с цел усвояване на фундамента, необходим за съот­ветната магистърска специалност в случаите, когато броят на полаганите изпити от базовата специалност не надвишава два. Индивидуалният план се изготвя от про­филиращата катедра на основание календарния график и съответния учебен план за ОКС „бакалавър”. Той влиза в сила след утвърждаване от съответния Факултетен съ­вет на университета.
Чл.9 Изпълнението на учебните планове за обучение при условията на чл. 7 не е основание за признаване на професионална квалификация „инженер”.

РАЗДЕЛ ІІ

КАНДИДАТСТВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-МАГИСТРИ, ЗАВЪРШИЛИ ОКС „БАКАЛАВЪР” ПО БАЗОВИ ЗА МАГИСТРАТУРИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ
Чл.10 (1) В срок от 19 септември до 26 септември 2014 г. вкл. кандидатите за магистър по държавна поръчка подават в Приемна „Кандидат-студенти” на МГУ следните документи:
1. Заявление-декларация (Приложение 2 от справочника на МГУ за ОКС „Магистър”) ;
2. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър” или магистър по § 6 от ПЗР на ЗВО и копие от нея;
3. Приложение към дипломата (академична справка) и копие от него;
4. Уверение, издадено от съответния Деканат за завършена ОКС „бакалавър„. Отнася се за кандидати на МГУ, които нямат към момента на кандидатстване някой от документите по т.2 и т.3. В него Деканатът нанася задължително балообразуващите оценки по ал.3 на същия член.
5. Вносна бележка (платежно нареждане) на банка за платена такса за кандидатстване.
Таксата за кандидатстване се внася по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на МГУ:
IBAN: BG88BNBG96613100162401
Банка: БНБ – BIC: BNBGBGSD
Титуляр: МГУ
Във вносната бележка за „задължено лице” се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на КАНДИДАТА.
За „основание на плащане” се изписва ТАКСА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.
(2) Не се приемат документи за кандидатстване без наличие на някои от изброените по ал.1.
Документи за кандидатстване не се приемат след определените срокове.
(3) Състезателният бал за участие в класиране е сума от:
1. Средната оценка от положените изпити по време на следването за при­добиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
2. Оценката от дипломната защита (държавен изпит) за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър”.
Максималният бал на кандидат за магистър е 12.
Чл.11 (1) Класирането на кандидатите за магистър по държавна поръчка се извършва по базови специалности (първите две цифри от посочените кодове), в съответствие с утвърдения от МС прием. То се осъществява по низходящ ред на бала.
(2) Класираните кандидати с най-висок бал запълват местата по държавна поръчка съгласно утвърдения прием.
(3) Кандидатите, неприети по държавна поръчка, могат да участват в класиране за обучение срещу заплащане, при условията на чл.3 и чл.4 от настоящите правила.
(4) Класирането на кандидатите за магистър за обучение срещу заплащане се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидата кодове на магистърски специалности в Заявление-декларацията.
(5) Броят на местата и магистърските специалности за платена форма на обучение се определя от профилиращата катедра в зависимост от нейния капацитет, както и в зависимост от капацитета на професионалното направление.
Чл. 12 (1) МГУ провежда две класирания, всяко от които е последвано от период на записване на класираните кандидат-магистри. Второ класиране е за кандидати, неприети по държавна поръчка и/или такива, които желаят да се обучават срещу заплащане.
(2) Горната алинея на същия член не се отнася за кандидатите по чл. 7.
Чл. 13 (1) Резултатите от първо класиране (за обучение по държавна поръчка) се обя­вяват на 29 септември 2014 г. пред съответния Деканат. Това класиране се извършва по базова специалност.
(2) Деканските съвети разпределят класираните по ал. 1 кандидати по магистърски специалности (посочени в Приложение 2) в съответствие с утвърдения от МС прием, ред на желанията и публикувания в класирането състезателен бал. Резултатите от разпределението по магистърски специалности се обявяват на 30 септември 2014 г.
Записването на приетите по магистърски специалности се извършва на 1, 2 и 3 октомври 2014 г.
(3) Кандидат-магистри, приети на първо класиране и незаписали се в горните срокове, не получават статут на студенти. Местата, освободени от тези кандидат-магистри се попълват от обявените резерви.
Чл. 14 Списъкът на приетите резерви се обявява на 4 октомври 2014 г. Срокът за записването им е до 16.30 ч. на 6 октомври 2014 г.
Чл. 15 (1) Във второ класиране участват неприетите по държавна поръчка кандидат-ма­гистри, които желаят да се обучават срещу заплащане. Същите трябва да удовлетворяват изискването на чл. 3.
(2) В срок от 1 октомври до 7 октомври 2014г. вкл. кандидатите по ал. 1 подават в Приемна „Кандидат-студенти” на МГУ Заявление-декларация (Приложение 3 от справочника за ОКС „магистър” на МГУ), където вписват кодовете на магистърските специалности, по които желаят да се обучават срещу заплащане. В този период подават документи и желаещите да се обучават в платена форма по специалността „Газоснабдяване”.
(3) Резултатите от второ класиране се обявяват на 8 октомври 2014 г. Срокът за за­писване на приетите за магистри е на 9 и 10 ок­томври 2014 г.
Чл. 16 (1) Кандидат-магистрите са длъжни лично да се информират за сроковете, свързани с приема на документи, класирането и записването и стриктно да ги спазват.
(2) Приетите за студенти се записват в съответните Деканати.
При записването си те представят:
1. Диплома-оригинал (или копие от нея) за завършена образователно-квалификацион­на степен „бакалавър”;
2. Комплект документи за записване (по образец на МГУ);
3. Пет снимки (паспортен формат);
4. Медицинско удостоверение от личния лекар (оригинал и копие) и удосто­верение от психиатрично диспансерно заведение по местоживеене (оригинал и копие); Отнася се за случаите, когато има прекъсване на обучението между двете образователни степени;
5. Вносна бележка (платежно нареждане) на банка за платена семестриална такса.
6. Диплома-оригинал (или копие от нея) за завършено средно образование. Отнася се за кандидат-магистрите по чл.7, завършили ОКС „бакалавър„ в друго ВУ.
Семестриалната такса се внася по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на МГУ:
IBAN: BG88BNBG96613100162401
Банка: БНБ – BIC: BNBGBGSD
Титуляр: МГУ
Във вносната бележка за „задължено лице” се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на СТУДЕНТА.
За „основание на плащане” се изписва СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА.
Чл. 17 Кандидатите по чл. 15 (1) не заплащат такса за кандидатстване при подаване на Приложение 3. Те участват във второ класиране с получения вече входящ номер.

РАЗДЕЛ ІІІ

КАНДИДАТСТВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-МАГИСТРИ, ЗАВЪРШИЛИ ОКС „БАКАЛАВЪР” В СПЕЦИАЛНОСТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ БАЗОВАТА СПЕЦИАЛНОСТ С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА МАГИСТРАТУРИТЕ 5 СЕМЕСТЪРА ЗА РЕДОВНА И 6 СЕМЕСТЪРА ЗА ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ (5/6)

Чл.18 (1) На 1 септември 2014 г. кандидатите по чл. 7, ал. 3 пода­ват в съответния Деканат документите по чл. 10, ал. 1.
(2) Резултатите от класирането се обявяват на 4 септември 2014 г. пред съответния Деканат.
(3) Записването на новоприетите магистри става на 4 септември 2014 г. в съответния Деканат. При записването си те представят документите по чл. 16, ал. 2.
Обучението им започва в началото на учебната година.
Чл.19 Процедурите по балообразуването, класирането и записването на студентите по чл. 7 , ал. 3 са съгласно разпоредбите на чл. 10 (при спазване на сроковете, упоме­нати в чл. 18, ал. 1) и чл.11, ал. 1 и 5 на раздел ІІ от настоящите правила.
Чл. 20 Класирането на кандидатите се извършва от комисии, назначени със заповед на Ректора на МГУ „Св. Иван Рилски”.
РАЗДЕЛ ІV

КАНДИДАТСТВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-МАГИСТРИ, ЗАВЪРШИЛИ ОКС „БАКАЛАВЪР” В СПЕЦИАЛНОСТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ БАЗОВАТА СПЕЦИАЛНОСТ С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА МАГИСТРАТУРИТЕ 4 СЕМЕСТЪРА ЗА РЕДОВНА И 5 СЕМЕСТЪРА ЗА ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ (4/5)

Чл. 21 (1) Обучението на магистрите по чл. 7, ал. 2, отговарящи на условията на При­ложение 1 започва с началото на летен семестър на учебната 2014/2015 г. В срок от 10 до 13 ноември 2014 г. вкл. те подават документите по чл. 10, ал.1 в съответния Деканат.
(2) Списъкът на приетите за обучение в ОКС „магистър” се обявява на 18 ноември 2014 г. пред Деканата, администриращ обучението по посочената магистратура.­
Записването на новоприетите магистри се извършва на 19 ноември 2014 г. При записването си те представят документите по чл.16, ал.2.

РАЗДЕЛ V

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22 Жалбите по всички въпроси, свързани с приема на документи, класирането и записването на магистрите, се отправят до Ректора чрез Декана на съответния фа­култет. Отговорите по тях се дават писмено и са окончателни.
Чл. 23 Със заповед на Ректора се коригират последствията от допусната техническа грешка, ако по такава причина е ощетен кандидат.
Чл. 24 Отстранява се приет студент, за който се установи, че е кандидатствал, нару­шавайки тези Правила, Закона за висше образование или други действащи норма­тивни документи в Р България.
Чл. 25 Ректорът на МГУ си запазва правото да променя процедурите по приема на магистри при възникнали допълнителни обстоятелства или в съответствие с бъдещи нормативни актове.