Минно-Геоложки Университет “Св.Иван Рилски”

Минно-Геоложки Университет "Св.Иван Рилски"

Категория: Университети


Населено място: София


Адрес: Студентски град, ул."проф. Боян Каменов"


Телефон: 02/8060530


Имейл: education.uio@mgu.bg


Facebook: МГУ "Св. Иван Рилски"


Web: http://www.mgu.bg

ИнформацияГалерияЗапитване

Обучение

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” е защитил правото си да обучава по всички образователни степени. По продължителност и обхват те съответстват на степените давани в университетите на САЩ и Европа.

Във Филиал – гр. Кърджали, който е основно звено в структурата на МГУ, се обучават студенти по образователно-квалификационната степен бакалавър.

Първата основна квалификационна степен е бакалавър и се получава след 4 (4,5) годишен курс на обучение. Тази образователна степен се дава по основните 17 специалности на университета. При успешно положени изпити, изработени и защитени проекти и дипломна работа се получава държавна диплома и степен “бакалавър”. Завършилите бакалавърска степен са високо квалифицирани кадри за производството.

Магистър е втората образователно-квалификационна степен. Обучението е с продължителност 1 (1,5) години след завършване на бакалавърската степен. При успешно положени изпити, изработени и защитени проекти и дипломна работа се получава държавна диплома и степен “магистър”.

Третата образователна и научна степен включва обучение на докторанти. Обучението е по индивидуален план, като на завършилите се присъжда образователна и научна степен доктор, съответстваща на PhD от САЩ и Европа.

С решение на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация от 10.01.2013 година на МГУ “Св. Иван Рилски” се дава редовна институционална акредитация с оценка 8.72 и правото да обучава в образователно-квалификационните степени – “бакалавър” и “магистър”, до 10.01.2018 г.

Хуманитарен департамент – ХД

Лаборатории

  • Научно развойна лаборатория по Минно оборудване
  • Лаборатория “ЕксТехника”
  • Лаборатория “Управление на процесите в скалния масив”
  • Научно изследователска лаборатория “Енергийни георесурси”
  • Шлифова лаборатория
  • Централна научно изследователска лаборатория “Геохимия”
  • Учебно-изследователска лаборатория по фазови методи и рентгеноструктурен анализ
  • Учебно-изследователска лаборатория по електронна микроскопия
  • НИЛ “Осветителна техника”

История

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” съществува като самостоятелна образователна институция от 1953 г. За тези 60 години той се утвърждава като учебен и научен център, където се подготвят инженери по геоложки, минни и електромеханични специалности, провеждат се фундаментални и приложни научни изследвания и се осъществяват всички форми за следдипломна квалификация.

Доброто съчетание на една обща инженерна подготовка с по-тясно профилирани знания и умения дава широки възможности за реализация на завършилите университета в страната и в чужбина. От създаването на университета досега са подготвени над 21 000 инженери, реализиращи се в областта на геологията, минното дело, в енергийно-суровинния отрасъл, гражданското и промишлено строителство, опазването на околната среда и др., сред които граждани на близо 40 държави от Европа, Азия, Африка и Южна Америка.

Вашето съобщение