Технически университет Габрово – Прием

Категория: Прием


Населено място: Габрово


Адрес: Х. Димитър 4


Телефон: 066 801 219; 066 827 229; 066 827 350


Имейл: info@tugab.bg


Web: http://ksp.tugab.bg/

БъкалавриМагистриДокторанти

Специалности

1.Факултет “Електротехника и електроника”

 1. Автоматика, информационна и управляваща техника
 2. Електроника (Е
 3. Електроснабдяване и електрообзавеждане (ЕЕ
 4. Мобилни и сателитни комуникации (МСК)
 5. Компютърни системи и технологии (КСТ)

2.Факултет “Машиностроене и уредостроене”

 1. Дизайн, техника и технологии в текстила (ДТТТ)
 2. Компютърни технологии в машиностроенето (КТМ)
 3. Компютърен дизайн в индустрията
 4. Мехатроника (М)
 5. Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника (ОВКГТ)
 6. Техника и технологии за опазване на околната среда (ТТООС)
 7. Технология на материалите и мениджмънт (ТММ)
 8. Хидравлична и пневматична техника (ХПТ)

3.Факултет “Стопански”

 1. Индустриален мениджмънт (ИМ
 2. Икономика на търговията (ИТ)
 3. Публична администрация (ПА)
 4. Социални дейности (СД)
 5. Стопанско управление (СУ)
 6. Инженерна педагогика по машиностроене (ИПМ)
 7. Инженерна педагогика по електротехника и електроника (ИПЕЕ)

Условия за прием и документи за кандидтстване

В Технически университет Габрово могат да кандидатстват ли­ца­та, които:

1. притежават диплома за завършено средно образование;
2. нямат заболявания, противопоказни за обучение в желаните от тях спе­­циалности;
3. не са лишени от свобода поради изтърпяване на присъда към на­ча­ло­то на учебната година.

Отстранени студенти на Технически университет Габрово могат да кан­­­дидатстват за възстановяване на студентските им права в съ­ща­та спе­ци­ал­­ност и същата форма на обучение, след завършен първи курс.

Състезателни изпити

Технически университет – Габрово провежда редовни изпити по ма­тематика, български език и литература, география, общотехническа под­го­товка (ОТП), икономика и рисуване.

1.За инженерните специалности, конкурсът е по математика – тест, бъл­гарски език и литература – тест, география – тест или общотехническа под­готовка – тест (по избор), посочени в Приложение 1.

2.За социалните и стопански специалности, конкурсът е по ма­те­ма­ти­ка – тест, български език и литература – тест, география – тест или ико­но­ми­ка – тест (по избор), посочени в Приложение 1.

3.За специалност ”Компютърен дизайн в индустрията”, конкурсът е по математика – тест, български език и литература – тест, география – тест, об­щотехническа подготовка – тест или рисуване (по избор), посочени в Приложение1.

Балообразуване

Балът за всички инженерни специалности се образува като сума от:

– оценката по математика от дипломата;
– оценката по физика от дипломата;
– удвоената оценка от конкурсния изпит или от държавния зрелостен из­пит по математика, физика и астрономия, български език и литература, гео­гра­фия и икономика, или оценките от държавните изпити за придобита степен на професионална квалификация или защита на дипломна работа, съгласно изискванията на НАПО (Приложение 1).
Максималният бал е 24.00.

Записване на новоприети студенти

Записването на новоприетите студенти се извършва със запо­вед на Рек­то­ра съгласно утвърдения календарен график в съответна­та факултетна кан­це­ла­рия:

– Ф-т “Машиностроене и уредостроене” – стая № 3103 (Ректорат), тел. 066/ 827 236

– Ф-т “Електротехника и електроника” – стая № 3102 (Ректорат), тел. 066/ 827 216

– Ф-т “Cтопански” – стая № 4205 (Библиотека), тел. 066/ 827 407

Приетите студенти, които не са се записали в опре­де­ле­ните сро­­ко­ве губят правата си.

Такси за студентските изпити

– Такса за 1 изпит: 25 лв.

– Всеки следващ се заплаща по 15 лв.

Магистърски специалности

1. Факултет „МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ”

 1. Индустриално инженерство

– Индустриално инженерство
– Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти

 1. Машиностроителна техника и технологии

– Компютърни методи и технологии в машиностроенето
– Технологии и оборудване в машиностроенето

 1. Прецизна техника и уредостроене:

– Прецизна техника и уредостроенe
– Мехатроника

 1. Текстилна техника и технологии
 1. Техника и технологии за опазване на околната среда
 1. Технология на материалите и материалознание
 1. “Хидравлична и пневматична техника”:

– Хидравлична и пневматична техника
– Вентилационна и климатична техника

2.Факултет „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА”

По държавна поръчка с продължителност 3 семестъра:

 1. Автоматика, информационна и управляваща техника
 2. Електроника
 3. Електроенергетика и електроснабдяване
 4. Компютърни системи и технологии
 5. Комуникационна техника и технологии

Платена форма на обучение:

 1. Автоматика, информационна и управляваща техника
 2. Автомобилна електроника
 3. Безопасност на труда
 4. Електроника
 5. Електроенергетика и електроснабдяване
 6. Компютърни системи и технологии
 7. Комуникационна техника и технологии
 8. Оптоелектроника и лазерна техника

3.Факултет „СТОПАНСКИ”

Факултет „Стопански” приема документи за обучение в ОКС „магистър” по държавна поръчка и платено обучение в редовна и задочна форми на обучение по следните специалности:

– ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
– СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
– СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ:

 1. Магистърска програма – „Управление на човешките ресурси”;
 2. Магистърска програма – „Управление на бизнеса”.

– ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ:

 1. Магистърска програма – „Мениджмънт на индустриалното предприятие”;
 2. Магистърска програма – „Иновационен и инвестиционен мениджмънт”.

– ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Акредитиране научни специалности за ОНС “ДОКТОР”

Научна специалност:

 • Приложна механика
 • Материалознание и технология на машиностроителните материали
 • Машинознание и машинни елементи
 • Теория на механизмите, машините и автоматичните линии
 • Хидравлични и пневматични задвижващи системи
 • Технология на машиностроенето
 • Рязане на материалите и режещи инструменти
 • Металорежещи машини и системи
 • Металорежещи машини и системи
 • Машини и съоръжения за леката промишленост
 • Светлинна техника и източници на светлина
 • Електромеханика
 • Електроснабдяване и електрообзавеждане
 • Метрология и метрологично осигуряване
 • Точно уредостроене
 • Промишлена топлотехника
 • Комуникационни мрежи и системи
 • Технология на текстилните материали
 • Микроелектроника
 • Квантова и оптоелектроника
 • Електронизация (по отрасли и групи научни специалности)
 • Индустриална електроника
 • Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника
 • Компютърни системи, комплекси и мрежи
 • Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (по отрасли)
 • Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)