Софийски университет – Прием

Категория: Прием


Населено място: София


Адрес: бул. "Цар Освободител" 15


Телефон: (02) 9308 200


Факс: (02) 9460 255


Имейл: webmaster@uni-sofia.bg


Web: https://www.uni-sofia.bg

Бакалавърски специалностиМагистърски програмиЗапитване

В Софийски университет степен бъкалваър се предлагат следните специалности :

Исторически факултет

 1. История
 2. Археология
 3. Етнология
 4. История и география
 5. Архивистика и документалистика
 6. Минало и съвремие на Югоизточна Европа
 7. История и философия

Факултет по класически и нови филологии

 1. Класическа филология
 2. Новогръцка филология
 3. Унгарска филология
 4. Френска филология
 5. Италианска филология
 6. Румънска филология
 7. Немска филология
 8. Скандинавистика
 9. Английска филология
 10. Испанска филология
 11. Португалска филология
 12. Арабистика
 13. Китаистика
 14. Японистика
 15. Кореистика
 16. Арменистика и кавказология
 17. Индология
 18. Иранистика
 19. Тюркология
 20. Междукатедрена програма “Южна, Източна и Югоизточна Азия”

Юридически факултет

 1. Международни отношения

Факултет по начална и предучилищна педагогика

 1. Предучилищна и начална училищна педагогика
 2. Начална училищна педагогика и чужд език
 3. Предучилищна педагогика и чужд език
 4. Специална педагогика
 5. Социална педагогика
 6. Изобразително изкуство
 7. Музика
 8. Логопедия
 9. Педагогика на масовата и художествена комуникация
 10. Физическо възпитание и спорт

Стопански факултет

 1. Икономика и финанси (прием от 2014 г.)
 2. Икономика (без прием от 2014 г.)
 3. Стопанско управление

Физически факултет

 1. Физика
 2. Инженерна физика
 3. Ядрена техника и ядрена енергетика
 4. Астрофизика, метеорология и геофизика
 5. Медицинска физика
 6. Физика и математика
 7. Физика и информатика
 8. Комуникации и физична електроника
 9. Квантова и космическа теоретична физика
 10. Оптометрия
 11. Фотоника и лазерна физика
 12. Nuclear and Particle Physics

Медицински факултет

 1. Медицинска сестра
 2. Медицинска рехабилитация и ерготерапия

Факултет по славянски филологии

 1. Българска филология
 2. Славянска филология
 3. Руска филология
 4. Балканистика

Философски факултет

 1. Философия
 2. Психология
 3. Социология
 4. Политология
 5. Културология
 6. Библиотечно-информационни науки
 7. Публична администрация
 8. Европеистика

Факултет по педагогика

 1. Педагогика
 2. Социални дейности
 3. Неформално образование

Богословски факултет

 1. Теология (Богословие)

Факултет по журналистика и масова комуникация

 1. Журналистика
 2. Връзки с обществеността
 3. Книгоиздаване

Факултет по математика и информатика

 1. Математика
 2. Приложна математика
 3. Математика и информатика
 4. Статистика
 5. Информатика
 6. Компютърни науки
 7. Софтуерно инженерство
 8. Информационни системи

Факултет по химия и фармация

 1. Химия
 2. Екохимия
 3. Компютърна химия
 4. Ядрена химия
 5. Инженерна химия и съвременни материали (с частично обучение на английски език)
 6. Химия и информатика
 7. Химия и английски език – нова специалност с първи прием през учебната 2014/2015 г.
 8. Химия и физика – нулев прием за учебната 2014/2015 г.

Геолого-географски факултет

 1. Геология
 2. География
 3. Туризъм
 4. Регионално развитие и политика

Биологически факултет

 1. Биология
 2. Молекулярна биология
 3. Биотехнологии
 4. Екология и опaзване на околната среда
 5. Биология и химия
 6. География и биология
 7. Биомениджмънт и устойчиво развитие
 8. Биология и английски език

Специалност Философия

 1. Социални изследвания на пола
 2. История на философията
 3. Виртуална култура
 4. Философия с преподаване на английски език
 5. Философия на съзнанието и езика
 6. Глобалистика
 7. Философия
 8. Интегративна биоетика
 9. Философска антропология

Специалност Социология

 1. Трудови пазари и развитие на човешките ресурси
 2. Градски изследвания
 3. Политическа социология

Специалност Културология

 1. Културна антропология
 2. Медии, комуникация, култура
 3. Изкуства и съвременност (ХХ и ХХI век)
 4. Мениджмънт и социализация на културното наследство
 5. История на жените и половете

Специалност Публична администрация

 1. Публична администрация
 2. Европейска публична администрация
 3. Публичeн мениджмънт и политики
 4. Катедра Реторика
 5. Реторика

Специалност Психология

 1. Детско-юношеска и училищна психология за бакалаври по психология
 2. Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) за бакалаври с хуманитарна специалност
 3. Клинична и консултативна психология
 4. Социална и юридическа психология
 5. Организационно поведение и консултиране на организацията
 6. Трудова и организационна психология
 7. Обща психология на английски език

Специалност Политология

 1. Международни отношения и проблеми на сигурността
 2. Политически мениджмънт
 3. Политическо консултиране
 4. Специалност Европеистика
 5. Европеистика и социални науки
 6. Европейска интеграция и дипломация на ЕС
 7. E-Европа
 8. Европейски проекти

Специалност Библиотечно-информационни науки

 1. Библиотечно-информационни науки и културна политика
 2. Библиотечно-информационни технологии
 3. Управление на електронно съдържание
 4. Библиотечно-информационни науки на руски език

Вашето съобщение