Шуменски университет – Прием

Категория: Прием


Населено място: Шумен


Адрес: ул. "Университетска" 115


Телефон: 054 830495; 054 830365


Имейл: rector@shu-bg.net


Web: http://shu-bg.net/

ОКС БакалавърОКС МагистърМагистърски програми
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Чл. 8. В Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“ за всички специалности в образователно-квалификационните степени бакалавър и професионален бакалавър, в редовна и в задочна форма на обучение, могат да кандидатстват български граждани, отговарящи на следните условия: Да имат завършено средно образование, даващо им право да про­дължат обучението си във висшите училища.Да притежават диплома за средно образование, в която са впи­сани всички оценки, необходими за образуване на бала съгласно Прило­жение 3. При липса на балообразуваща оценка е необходимо канди­датът предварително да положи изпит по съответния предмет в опре­делено от МОН средно училище. Чл. 9. По реда, установен за български граждани, могат да кандидатстват и чуждестранни граждани, които са: - Постоянно пребиваващи на територията на Република България. - Постоянното пребиваване се удостоверява с документ за самоличност. - Граждани на страни от Европейския съюз. Чл. 10. Кандидати със завършено висше образование, желаещи да се обуча­ват в същата или в по-ниска образователно-квалификационна степен кандидатстват по реда на този правилник с дипломата си за средно образование и могат да продължат образованието си само по чл. 5 от настоящия правилник. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Чл. 11. Кандидат-студентите подават лично или чрез други лица докумен­тите си за кандидатстване в Университета. Документи, изпратени по пощата, не се приемат. Чл. 12. За участие в конкурса кандидат-студентите подават следните доку­менти: Кандидатстудентски картон (по образец). Оригинал и копие на дипломата за завършено средно обра­зо­вание. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след оформяне на документите. Български граждани, завършили средно образование в легитимни училища на други държави, представят диплома, преведена и легали­зи­рана, както и удостоверение за признато средно образование, издадено от Регионалния инспекторат по образование по местоживеене към Министерството на образованието и науката, в което са вписани при­равнените по шестобалната система оценки по отделните предмети и средният успех от дипломата. Лауреатите от национални и международни олимпиади пред­ста­вят документ от МОН или ММС. Кръглите сираци, ненавършили 25-годишна възраст, лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 процента, военноинвалидите, лицата, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и майките с три и повече деца представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства. Кандидатстващите с оценка от друго висше училище представят служебна бележка. Чл. 13. При подаване на документи по чл. 12 се заплаща такса за участие в кандидатстудентските конкурси. От такса за кандидатстване се осво­бождават: кръглите сираци (до 25-годишна възраст); лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 процента; военноинвалиди; лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа; майки с три и повече деца. Чл. 14. Не се приемат кандидатстудентски документи, които не отговарят на чл. 12. Кандидат-студенти, представили документи с невярно съдър­жание или направили опит да дадат невярна информация при попъл­ване на кандидат­студентския картон, се отстраняват от участие в кон­курса. Чл. 15. Кандидат-студентите носят лична отговорност за попълнените дан­ни в документите си, съгласно чл. 313 на НК. Чл. 16. Извън сроковете, определени в чл. 24 и чл. 27 на настоящия пра­вилник не се правят промени в подреждането на желаните специал­ности. ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ Чл. 22. В първия етап на класиране за 20% от местата могат да участват кандидат-студенти, притежаващи диплома за средно образование към датата на кандидатстване. Чл. 23. За участие в първия етап на класиране кандидат-студентите подават документите, изброени в чл. 12. Чл. 24. Срокът за приемане на документи за участие в първия етап на класиране е от 02.02.2015 г. до 23.05.2015 г. Чл. 25. Документи за участие в първия етап на класиране се приемат: - В гр. Шумен, в Университетския информационен център (до Корпус 1), от 8.00 ч. до 16.00 ч. (без неделните дни). - В гр. Варна, в Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование, в работни дни от 8.00 ч. до 16.00 ч. - В сградата на Колежа – гр. Добрич, в работни дни от 8.00 ч. до 16.00 ч. ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ Чл. 26. За участие във втория етап на класиране кандидат-студентите подават документите, изброени в чл. 12. Чл. 27. Срокът за приемане на документи за участие във втория етап на класиране е от 15.06.2015 г. до 07.07.2015 г. Чл. 28. Документи за участие във втория етап на класиране се приемат: - В гр. Шумен, в Университетския информационен център (до Корпус 1), от 8.00 ч. до 16.00 ч. (без неделните дни). - В гр. Варна, в Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование, в работни дни от 8.00 ч. до 16.00 ч. - В сградата на Колежа – гр. Добрич, в работни дни от 8.00 ч. до 16.00 ч. - В бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация и Националната асоциация за прием на студенти (Прило­жение 4 и Приложение 5). КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ И ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ Първи етап на класиране Чл. 50. В първия етап на класиране могат да участват само кандидат-сту­дентите, които са издържали успешно всички необходими конкурсни изпити за съответната специалност или имат оценки от държавните зрелостни изпити, проведени в периода 2008 г. – 2014 г. Чл. 51. (1) Резултатите от първия етап на класиране се обявяват на 26 май 2015 г. (2) В срок до 05 юни 2015 г. включително всички класирани кан­дидат-студенти трябва да се запишат окончателно, независимо от жела­нието, по което са класирани. Придобитите студентски права се губят, ако кандидат-студентът не се запише. (3) За да участват във втория етап на класиране, некласираните или незаписалите се кандидат-студенти подават отново документи в сро­ковете по чл. 27. Втори етап на класиране Чл. 52. В класирането участват само кандидат-студентите, които са издър­жа­ли успешно всички необходими конкурсни изпити за съответната специалност или имат оценки от държавните зрелостни изпити, проведени в периода 2008 г. – 2015 г. Чл. 53. Кандидат-студентите със състезателен бал, равен с този на послед­ния приет в същата специалност, се приемат независимо от обявените места. Чл. 54. Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал само по реда на специалностите, попълнени в картона. Чл. 55. Вторият етап се състои от три класирания. Kандидатите са длъжни да се информират сами за резултатите от всяко отделно класиране. Университетът не изпраща писмени съобщения за резултати от изпити, класирания и срокове за записване. Чл. 56. (1) Първото класиране от втория етап се обявява на 18 юли 2015 г. (2) В срок от 20 юли до 24 юли 2015 г. включително всички класирани кандидат-студенти трябва да подадат заявление и да оставят дипломата си за средно образование, за да запазят мястото си. (3) Класираните по първо желание остават в специалността, в която са приети, и в срок от 20 юли до 24 юли 2015 г. включително се записват окончателно. (4) Класираните по второ, трето и всички следващи желания, подали заявление и оригинал на дипломата за средно образование, запазват правото си да участват във второ и трето класиране. При наличие на свободни места те преминават в по-предно желание по реда, посочен в състезателния картон. Желаещите да се запишат в специалността, в която са приети, могат да направят това веднага. (5) Некласираните кандидат-студенти автоматично участват във вто­ро класиране, без да подават заявление. (6) Придобитите студентски права се губят, ако оригиналът на дипломата за средно образование не бъде оставен в Университета в посочения в ал. 2 срок. (7) За свободните места след първо класиране могат да кан­ди­датстват и кандидат-студенти, неучаствали в първо класиране. Доку­менти се подават до 23 юли 2015 г. включително. Конкурсните изпити ще се проведат на 24 юли 2015 г. Чл. 57. (1) Второто класиране от втория етап се обявява на 26 юли 2015 г. (2) В срок от 27 юли до 31 юли 2015 г. Включително приетите от второ класиране по първо желание се записват окончателно в студент­ската канцелария. (3) Приетите от второ класиране по други желания подават за­яв­ле­ние и оригинал на дипломата за средно образование, за да участват в следващото класиране. (4) Кандидат-студенти, които вече са оставили диплома оригинал и заявление, но не са приети по първо желание, участват автоматично в третото класиране, без да подават ново заявление. При желание могат да се запишат окончателно в специалността, в която са приети във второ класиране, независимо че тя не е посочена на първо място. (5) За свободните места след второ класиране могат да кан­ди­дат­стват и кандидат-студенти, неучаствали в първо и второ класиране. До­кументи се подават до 30 юли 2015 г. включително. Конкурсните изпити ще се проведат на 31 юли 2015 г. Чл. 58. Окончателното трето класиране от втория етап се обявява на 02 август 2015 г. Приетите на окончателното класиране се записват от 03 август до 07 август 2015 г. включително. Чл. 59. (1) При записване новоприетите студенти представят следните доку­менти:
  • Оригинал и копие на диплома за завършено средно образо­вание.
  • Комплект документи за новоприети студенти (по образец).
  • 4 снимки с формат 35 х 45 мм.
  • Удостоверение от психиатричното диспансерно заведение по местожителство на студента.
  • Карта за предварителен медицински преглед (издава се от личния лекар).
  • Квитанция за платена такса за обучение през първия семестър.
(2) Внесената семестриална такса не се възстановява при напус­кане на студента. Чл. 60. Приетите студенти, които не са потвърдили желанието си да се обучават в Университета или не са се записали в определените за съответното класиране срокове, губят придобитите студентски пра­ва. https://www.youtube.com/watch?v=J0g6RuAGRZM
ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ В ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ С тези правила се уреждат условията за кандидатстване и класиране на кандидатите за обучение в образователно-квалификационната степен магистър. Местата за прием са по чл. 21, ал. 3 от ЗВО (платено обучение) и се определят от Академическия съвет. Приетите по чл. 21, ал. 3 от ЗВО сключват договор с Шуменския университет и заплащат семестриална такса, определена от Академическия съвет. Обучението се извършва в редовна и задочна форма в зависимост от утвърдените места за прием. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ За обучение в магистърска степен по чл. 21, ал. 3 от ЗВО (платено обучение) могат да кандидатстват лица, които имат завършено висше образование и притежават образователно-квалификационна степен професионален бакалавър, бакалавър или магистър с успех от дипломата за завършена степен на висшето образование не по-нисък от добър 3.50 (Успех от дипломата за завършена степен на висше образование е успехът, който се формира като средноаритметична оценка от средния успех от семестриалните изпити и средния успех от държавните изпити.) СЪСТЕЗАТЕЛЕН БАЛ И КЛАСИРАНЕ Състезателният бал на кандидатите по чл. 21, ал. 3 от ЗВО се образува, като сумата от средния успех от семестриалните изпити и от средния успех от държавните изпити се удвоява. До участие в класирането се допускат кандидати с минимален бал 14.00. Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал. СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Документи се приемат в Информационния център на университета в периода от 04.03.2015 г. до 20.03.2015 г.; ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Кандидатите подават следните документи: * кандидатстудентски картон (по образец); * оригинал и копие на дипломата за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен). Оригиналът на дипломата се връща на кандидата веднага след сверяване с копието. В случай, че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава академическа справка (оригинал) или уверение за завършен курс на обучение, специалност и образователно-квалификационна степен, в които е отразен и средният успех от следването и успехът от държавните изпити; При подаване на документи кандидатите заплащат такса утвърдена от АС. Завършилите чужди висши училища представят документите посочени в чл. 6 от Правилника за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища в ШУ „Епископ К. Преславски”. Лица, завършили висше образование в чуждестранни университети и признали образованието си преди промяната в Закона за висше образование, обн. ДВ бр.99 от 16.12.2011 г., прилагат към пакета документи и Удостоверение за призната степен на предходно висше образование, придобито в чужбина, издадено от компетентния орган. КЛАСИРАНЕ Кандидатите се информират лично за резултатите от класирането, което се обявява на 21.03.2015 г. СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ Записването за обучение се извършва въз основа на заповед на Ректора за прием в съответната магистърска програма. Приетите студенти, трябва да се запишат в периода от 23.03.2015 г. до 27.03.2015 г. При записване студентите представят: * диплома за висше образование (оригинал, бакалавърска или магистърска степен). В случай, че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава академическа справка (оригинал) или уверение; * диплома за средно образование; * лична карта; * квитанция за платена семестриална такса за обучение; * снимки формат за лична карта – 3 броя; * удостоверение от психиатричното диспансерно заведение по местожителство на кандидата; * карта за предварителен медицински преглед; * комплект документи за новоприети студенти, който се закупува от Университета. Кандидатствалите с академическа справка или уверение студенти не се дипломират до представянето на дипломата за завършено висше образование. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ Приети и записани кандидат-студенти, за които се установи, че са представили документи с невярно съдържание, се отстраняват от университета и се уведомява Прокуратурата.