Професионален колеж по спорт “Био Фит” – Прием

Категория: Прием


Населено място: София


Адрес: бул. България, жк. Бокар 33


Телефон: 02/ 958 27 13


Мобилен: 0886/ 274 984


Имейл: office@biofitcollege.com


Web: http://biofitcollege.com/

За насПриемЗапитване
Частен професионален колеж „БИО ФИТ”, гр. София провежда обучение за придобиване на ІV – та степен на професионална квалификация по следните професии:
1.Треньор по вид спорт
2.Инструктор по фитнес

Обучението в Професионален колеж по спорт се извършва по авторски учебни планове и програми, утвърдени от МОМН. Продължителността на обучението е 2 години след завършено средно образование в задочна и самостоятелна форма на обучение.

Задочната форма на обучение включва учебни занятия, самостоятелна подготовка и изпити по учебни предмети съгласно учебния план.
Учебните занятия и изпитите по учебни предмети се организират в сесии.

Учебните занятия включват обзор на учебното съдържание по съответния учебен предмет и насоки за самостоятелна подготовка за изпитите.

Самостоятелна форма на обучение е неприсъствена форма, при която колежаните се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно учебния план.Съгласно сключен договор между ЧПК по спорт „Био фит” и Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг” (МТМ), гр. София, завършилите колежа могат да продължат обучението си за придобиване на по-висока степен – бакалавърска програма в Колеж по МТ&М по специалност „Маркетинг”. Обучението ще започне от втори курс по учебен план определен от Колеж по МТ&М във алтернативно-задочна и задочна традиционна форма на обучение.Придобитите кредити от обучението в ЧПК по спорт „Биофит„ по икономическите предмети и английски език ще бъдат зачетени.

Частен професионалния колеж по спорт „БИО ФИТ” извършва прием по професиите:

1.Треньор по вид спорт – кондиционна подготовка
2.Инструктор по фитнес.
задочна и самостоятелна форма на обучение по документи .

Документите за записване са молба по образец на колежа и сканиран документ за платена годишна такса за обучение, които се изпращат по интернет на e-mail: office@biofitcollege.com в срок до 30.09.2014 година. Изтеглят се от интернет страницата на колежа.
В три дневен срок след получаване на документите колежа изпраща потвърждение на посочените от вас тел. и имейл адрес.

Необходимите документи за започване на обучението :

  1. Декларация по образец на колежа.
  2. Медицинско удостоверение от личния лекар, че професията, по която кандидата желае да се обучава не му е противопоказана.
  3. Копие и оргинал на дипломата за завършено средно образование.
  4. Копие и оргинал на лична карта.
  5. Четири броя снимки за документи -матови.

Размерът на годишната такса за обучение е :

– за задочна форма на обучение – 1400 лв.
– за самостоятелна форма на обучение – 1200 лв.

Обучението на чужди граждани се извършва в съответствие с нормативните документи на Р България. Условията за записване са същите както за български граждани. Обучението се провежда на български език.

Вашето съобщение