Медицински университет Плевен – Прием

Категория: Прием


Населено място: Плевен


Адрес: ул. "Св. Климент Охридски" 1


Телефон: 064 884 130


Факс: 064 801 603


Имейл: ksk@mu-pleven.bg


Web: http://www.mu-pleven.bg/

Прием бакалавриПрием магистриОНС „Доктор“

ПРИЕМ БАКАЛАВРИ

ОКС „БАКАЛАВЪР“  – 4 години, редовно обучение

 1. МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ
 2. ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ
 3. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 4. АКУШЕРКА

 

ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР“ – 3 години, редовно обучение

 1. МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ
 2. РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ
 3. ПОМОЩНИК- ФАРМАЦЕВТ
 4. МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА
 5. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ (платено обучение)

 

Приемът за посочените специалности е в две сесии, както следва:

 1. ПРЕДВАРИТЕЛНА СЕСИЯ:

Подаване на заявления за изпит: 18.03 – 27.03.2019 г.

ИЗПИТ: 30.03.2019 г. – биология

Кандидатите, желаещи да участват в класирането само с оценка от предварителен изпит, задължително подават  документи в сроковете за редовната сесия.

 1. РЕДОВНА СЕСИЯ:

Подаване на документи:

17.06 – 28.06.2019 г.

03.07 – 05.07.2019 г.

10.07 – 17.07.2019 г.

ИЗПИТ: 23.07.2019 г. – биология

 

ОКС „БАКАЛАВЪР“ след завършена степен на висше образование, задочно обучение

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

18.02 – 17.07.2019 г. във Факултет „Обществено здраве“, тел. 064 884 237

ИЗПИТИ: 18.07.2019 г. – писмени изпити , 19.07.2019 г. – устни изпити

 

ПРИЕМ МАГИСТРИ

ОКС “МАГИСТЪР” след завършено средно образование, редовно обучение

 1. МЕДИЦИНА – 6 години и професионална квалификация „лекар“
 2. ФАРМАЦИЯ – 5 години и професионална квалификация „магистър-фармацевт“

Кандидатстването за специалностите  е с изпити по биология и химия.

 

Приемът за посочените специалности е в две сесии, както следва:

 1. ПРЕДВАРИТЕЛНА СЕСИЯ:

Подаване на заявления за изпити: 18.03 – 03.04.2019 г.

ИЗПИТИ:

06.04.2019 г. – биология за специалности „Медицина” и „Фармация“

13.04.2019 г. – химия за специалности „Медицина” и „Фармация“

Кандидатите, желаещи да участват в класирането само с оценки от предварителни изпити, задължително подават  заявления в сроковете за редовната сесия.

 1. РЕДОВНА СЕСИЯ

Подаване на документи: 17.06. – 28.06.2019 г.

ИЗПИТИ:

02.07.2019 г. – биология за специалности „Медицина” и „Фармация“

09.07.2019 г. – химия за специалности „Медицина” и „Фармация“

 

ОКС “МАГИСТЪР” след завършена степен на висше образование, задочно и дистанционно обучение

 1. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ (ОЗЗМ) – дистанционно платено обучение,
 2. УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ (УЗГ) – задочно обучение
 3. МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ (МРЕТ) – задочно платено обучение

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

18.02 – 17.07.2019 г. във Факултет „Обществено здраве“, тел. 064 884 237

ИЗПИТИ:

18.07.2019 г. – писмени изпити  (ОЗЗМ, УЗГ)

19.07.2019 г. – устни изпити (МРЕТ, ОЗЗМ, УЗГ)

ОНС „ДОКТОР“

 

Акредитирани докторски програми в Медицински университет – Плевен
Докторска програма Професионално направление
1 Аналитична химия 4.2 Химически науки
2 Биохимия 4.3 Биологически науки
3 Генетика 4.3 Биологически науки
4 Микробиология 4.3 Биологически науки
5 Физиология на животните и човека 4.3 Биологически науки
6 Паразитология и хелминтология 4.3 Биологически науки
7 Медицинска биология 4.3 Биологически науки
8 Имунология 4.3 Биологически науки
9 Ендокринология и болести на обмяната 7.1 Медицина
10 Патологоанатомия и цитопатология 7.1 Медицина
11 Патофизиология 7.1 Медицина
12 Белодробни болести 7.1 Медицина
13 Психиатрия 7.1 Медицина
14 Дерматология и венерология 7.1 Медицина
15 Неврология 7.1 Медицина
16 Инфекциозни болести 7.1 Медицина
17 Офталмология 7.1 Медицина
18 Обща хирургия 7.1 Медицина
19 Анестезиология и интензивно лечение 7.1 Медицина
20 Акушерство и гинекология 7.1 Медицина
21 Кардиология 7.1 Медицина
22 Педиатрия 7.1 Медицина
23 Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията 7.1 Медицина
24 Ортопедия и травматология 7.1 Медицина
25 Клинична лаборатория 7.1 Медицина
26 Токсикология 7.1 Медицина
27 Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) 7.1 Медицина
28 Гастроентерология 7.1 Медицина
29 Нефрология 7.1 Медицина
30 Епидемиология 7.1 Медицина
31 Ото-рино-ларингология 7.1 Медицина
32 Урология 7.1 Медицина
33 Анатомия, хистология и цитология 7.1 Медицина
34 Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи) 7.1 Медицина
35 Пневмология и фтизиатрия 7.1 Медицина
36 Управление на здравните грижи 7.4. Обществено здраве