ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ -ПРИЕМ

Категория: Прием


Населено място: Пловдив


Адрес: ул. "Цар Асен" 24


Телефон: 032/261 303


Имейл: ztaneva@uni-plovdiv.bg


Web: https://uni-plovdiv.bg/

Специалности бакалавърМагистърски програмиЗапитване

Информация за бакалавърските специалности в ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ по факултети:

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ -ПРИЕМ 2015/2016 Списък със специалностите от ФИ­ЛО­ЛО­ГИ­ЧЕ­СКИ ФА­КУ­ЛТЕТ:
 • Бъл­гар­ска фи­ло­ло­гия;
 • Сла­вистика - полски език, чешки език, сръбски и хърватски език;
 • Ан­глий­ска фи­ло­ло­гия;
 • Ру­ска фи­ло­ло­гия;
 • Френска филология;
 • Бал­ка­ни­сти­ка;
 • При­лож­на лин­гви­сти­ка;
 • Лин­гви­сти­ка с ин­фор­ма­цион­ни тех­но­ло­гии;
 • Бъл­гар­ски език и ис­то­рия;
 • Бъл­гар­ски език и ис­то­рия с културен мениджмънт;
 • Бъл­гар­ски език и ан­глий­ски език;
 • Бъл­гар­ски език и италиански език;
 • Бъл­гар­ски език и ру­ски език;
 • Бъл­гар­ски език и ис­пан­ски език;
 • Бъл­гар­ски език и но­во­гръ­цки език;
 • Бъл­гар­ски език и тур­ски език;
 • Бъл­гар­ски език и китайски език;
 • Български език и корейски език;
 • Лингвистика с маркетинг;
 • Лингвистика с бизнес администрация;
Списък със специалностите от ФИ­ЛО­СОФ­СКО-ИС­ТО­РИ­ЧЕ­СКИ ФА­КУ­ЛТЕТ:
 • Фи­ло­со­фия;
 • Ис­то­рия;
 • Со­ци­оло­гия и науки за човека;
 • Со­ци­оло­гия на правото, икономиката и иновациите;
 • Ет­но­ло­гия;
 • Ар­хео­ло­гия;
 • Социална антропология;
 • Тео­ло­гия;<
Списък със специалностите от ПЕ­ДА­ГО­ГИ­ЧЕ­СКИ ФА­КУ­ЛТЕТ:
 • Спе­циал­на пе­да­го­ги­ка;
 • Со­циал­на пе­да­го­ги­ка;
 • Пе­да­го­ги­ка;
 • Психо­ло­гия;
 • Со­циал­ни дей­но­сти;
 • На­чал­на учи­лищ­на пе­да­го­ги­ка и чужд език;
 • Начална училищна педагогика;
 • Пре­ду­чи­лищ­на пе­да­го­ги­ка и чужд език;
 • Пре­ду­чи­лищ­на и на­чал­на учи­лищ­на пе­да­го­ги­ка;
 • Пе­да­го­ги­ка на об­уче­ние­то по фи­зи­че­ско въз­пи­та­ние;
 • Музика;
 • Пе­да­го­ги­ка на об­уче­ние­то по му­зи­ка;
 • Джаз и поп из­пъл­ни­тел­ско из­ку­ство;
 • Пе­да­го­ги­ка на об­уче­ние­то по изо­бра­зи­тел­но из­ку­ство;
 • Ак­тьор­ство за дра­ма­ти­чен те­а­тър;
 • Пе­да­го­ги­ка на об­уче­ние­то по бит и тех­но­ло­гии;
Списък със специалностите от ФА­КУ­ЛТЕТ ПО МА­ТЕ­МА­ТИ­КА И ИН­ФОР­МА­ТИ­КА:
 • Ма­те­ма­ти­ка;
 • При­лож­на ма­те­ма­ти­ка;
 • Бизнес математика;
 • Ин­фор­ма­ти­ка;
 • Биз­нес ин­фор­ма­цион­ни тех­но­ло­гии;
 • Софтуерни технологии и дизайн;
 • Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт;
 • Ма­те­ма­ти­ка и ин­фор­ма­ти­ка;
Списък със специалностите от ФИЗИЧЕСКИ ФА­КУ­ЛТЕТ:
 • Ин­же­нер­на фи­зи­ка (с четири профилиращи модула: медицинска физика; нови материали; полимери и полимерни технологии; лазерни и фотонни технологии);
 • Телеко­му­ни­ка­ционни и информационни системи;
 • Телекомуникации с мениджмънт;
 • Телематика;
 • Индустриална физика с иновативен мениджмънт;
 • Физика и астрономия;
 • Фи­зи­ка и ма­те­ма­ти­ка;
Списък със специалностите от БИО­ЛО­ГИ­ЧЕ­СКИ ФА­КУ­ЛТЕТ:
 • Био­ло­гия;
 • Еко­ло­гия и опаз­ва­не на окол­на­та сре­да;
 • Мо­ле­ку­ляр­на био­ло­гия;
 • Еко­ло­гия на био­тех­но­ло­гич­ни­те про­из­вод­ства;
 • Ме­ди­цин­ска био­ло­гия;
 • Био­ин­фор­ма­ти­ка;
 • Био­ло­гия и хи­мия;
 • Биология и английски език;
 • Биология, човешко поведение и здраве;
 • Консервационна биология и екотуризъм;
 • Био­ло­гия и опаз­ва­не на окол­на­та сре­да;
Списък със специалностите от ХИ­МИ­ЧЕ­СКИ ФА­КУ­ЛТЕТ:
 • Хи­мия;
 • Ком­пютър­на хи­мия;
 • Ме­ди­цин­ска хи­мия;
 • Хи­мия с мар­ке­тинг;
 • Анализ и контрол;
Списък със специалностите от ЮРИ­ДИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ:
 • Пра­во;
Списък със специалностите от ФА­КУ­ЛТЕТ ПО ИКО­НО­МИ­ЧЕ­СКИ И СО­ЦИАЛ­НИ НАУ­КИ:
 • Мак­ро­ико­но­ми­ка;
 • Мар­ке­тинг;
 • Меж­ду­на­род­ни ико­но­ми­че­ски от­но­ше­ния;
 • Финанси;
 • Счетоводство;
 • Сто­пан­ско упра­вле­ние;
 • Публична администрация;
 • По­ли­то­ло­гия.
 • Информация за магистърски програми в ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ по факултети:

  БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ:
  • БИОДИАГНОСТИКА
  • БИОИНФОРМАТИКА
  • БИОЛОГИЯ
  • БИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО
  • БИОТЕХНОЛОГИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ
  • БИОФАРМАЦЕВТИЧНА БИОХИМИЯ
  • БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ЕКОЛОГИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ
  • ГЕНЕТИКА
  • ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ
  • ЕКОЛОГИЯ НА СЕЛИЩНИ СИСТЕМИ(изнесено обучение
  • във Филиал „Любен Каравелов“ – Кърджали)
  • ЕКОЛОГИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
  • ЛЕЧЕБНИ И ЕТЕРИЧНИ РАСТЕНИЯ
  • МЕДИЦИНСКА БИОЛОГИЯ
  • МИКРОБИОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИ
  • МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ
  • ПАРАЗИТОЛОГИЯ
  • РЕПРОДУКТИВНА БИОЛОГИЯ
  • УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В БИОИНДУСТРИИТЕ
  • УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ
  • БИОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ
  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ:
  • МЕНИДЖМЪНТ НА СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАТА РАБОТА
  • СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТА С ПРАВОНАРУШИТЕЛИ
  • УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
  • ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
  • КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ НА РАЗВИТИЕТО
  • ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ
  • СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА – РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ
  • ПРЕВАНТИВНА ПЕДАГОГИКА
  • ИНОВАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА СОУ
  • ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА СОУ
  • ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ТВОРЧЕСТВО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА СОУ
  • НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
  • ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
  • ЕЗИКОВО И ЛИТЕРАТУРНО РАЗВИТИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНА
  • НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
  • ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
  • ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
  • СПОРТ В УЧИЛИЩЕ
  • ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА В ДГ И СОУ
  • РЪКОВОДСТВО НА ВОКАЛНИ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ СЪСТАВИ
  • УЧИЛИЩНА ПСИХОЛОГИЯ
  • ПСИХОЛОГИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО
  • ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ
  • ПСИХО-СОЦИАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ НА ДЕЦА И ЮНОШИ
  • МЕНИДЖМЪНТ НА СОЦИАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
  • СОЦИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ И СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
  • МУЗИКАЛНО ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО
  • ПОЗИТИВНА ПСИХОЛОГИЯ
  • СОЦИАЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА РАБОТА С ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ
  • ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПОДГОТОВКА ЗА УЧИЛИЩЕ В ГРУПИТЕ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
  ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ:
  • БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ
  • БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
  • УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
  • КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
  • МЕНИДЖМЪНТ НА КОРПОРАТИВНАТА СИГУРНОСТ
  • ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ
  • МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ
  • СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ
  • МАРКЕТИНГ
  • БИЗНЕС ИКОНОМИКА
  • СЧЕТОВОДСТВО
  • ФИНАНСИ
  • КУЛТУРНИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ В ТУРИЗМА
  • МЕНИДЖМЪНТ В ТУРИЗМА
  ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА:
  • ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА
  • СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ
  • БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
  • ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ
  • ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА В УЧИЛИЩЕ
  • ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
  • ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОГИМНАЗИЯТА
  ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ:
  • ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
  • INFORMATION AND COMMUNICATION SYSTEMS (на английски език)
  • ИНВЕСТИЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ
  • ФИЗИКА НА КОНДЕНЗИРАНАТА МАТЕРИЯ
  • ФОТОНИКА И МОДЕРНИ ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ
  • OPTOPHOTONICS“ (на английски език)
  • ЕЛЕКТРОННА И ЛАЗЕРНА ТЕХНИКА
  • ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
  • УЧИТЕЛ ПО ФИЗИКА
  • ХРАНИТЕЛНА ФИЗИКА
  • СУБАТОМНА ФИЗИКА
  • МЕДИЦИНСКА РАДИАЦИОННА ФИЗИКА И ТЕХНИКА
  • ФИЗИКА НА ЗЕМЯТА
  • ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
  • ИКОНОФИЗИКА
  • ТЕЛЕМАТИКА
  • ТЕЛЕМАТИКА (след ОКС „професионален бакалавър“)
  • ОПТОМЕТРИЯ
  • УЧИТЕЛ ПО ИНЖЕНЕРНИ ДИСЦИПЛИНИ
  • ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
  ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ:
  • АКТУАЛНА БЪЛГАРИСТИКА
  • АКТУАЛНА РУСИСТИКА
  • LANGUAGE AND LINGUISTICS
  • АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ – ЛИНГВИСТИКА И ПРЕВОД
  • АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ – ПРЕВОД И БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ
  • ПРЕВОД ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ
  • ПРЕВОД И ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ (с един чужд език)
  • ПРЕВОД И ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ (с два чужди езика)
  • ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (ИСПАНСКИ ЕЗИК)
  • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА
  • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА ЗА РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
  • УЧИТЕЛ ПО ЧУЖД ЕЗИК – ИСПАНСКИ ЕЗИК/НЕМСКИ ЕЗИК/ ФРЕНСКИ ЕЗИК/РУСКИ ЕЗИК (за специалисти)
  • УЧИТЕЛ ПО ЧУЖД ЕЗИК – ИСПАНСКИ ЕЗИК/НЕМСКИ ЕЗИК/ ФРЕНСКИ ЕЗИК/РУСКИ ЕЗИК(за неспециалисти)
  • ОБРАЗОВАНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ
  • МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА РУСКИ ЕЗИК(за специалисти)
  • МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (за неспециалисти)
  • В ДЕТСКАТА ГРАДИНА(за педагози)
  • МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА РУСКИ ЕЗИК(за неспециалисти)
  ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ:
  • ЕТНОЛОГИЯ. ОБЩНОСТИ, ИДЕНТИЧНОСТИ, КУЛТУРА
  • КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ И КУЛТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ
  • УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
  • УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ
  • ОБЩЕСТВО И ПРАВО
  • ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ НА СТАРИЯ И НОВИЯ СВЯТ
  • БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ В БАЛКАНСКИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ КОНТЕКСТ
  • ДИПЛОМАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ
  • АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА. ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
  • СИГУРНОСТ В ПУБЛИЧНИЯ И ЧАСТНИЯ СЕКТОР. ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ И ТРАДИЦИИ
  • МЕДИИ, ОБЩЕСТВО, КУЛТУРА (ЖУРНАЛИСТИКА, РЕКЛАМА, PR)
  • СОЦИОАНАЛИЗА И МЕЖДУЧОВЕШКИ ОТНОШЕНИЯ
  • СОЦИАЛНА МЕДИАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ
  • ТУРИЗЪМ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА БАЛКАНИТЕ
  • КУЛТУРЕН МЕНИДЖМЪНТ
  • АРХЕОЛОГИЯ И АРХЕОЛОГИЧЕСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
  • БИОПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
  • ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВЕНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
  ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ:
  • МЕДИЦИНСКА ХИМИЯ
  • ОРГАНИЧНА ХИМИЯ
  • СПЕКТРОХИМИЧЕН АНАЛИЗ
  • КОМПЮТЪРНА ХИМИЯ
  • ХИМИЯ И ЕКОЛОГИЯ
  • ХРАНИТЕЛНА ХИМИЯ
  • УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ
  ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ:
  • ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
  • МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

  Важна информация:

  Информация за специалностите по факултети: БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Документи за кандидатстване се приемат от 14.09.2015 г. до 16.10.2015 г. в стая 131 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24), 032/261 456 ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Документи за кандидатстване се приемат от 14.09.2015 г. до 30.09.2015 г. в каб. 218 (Нова сграда, бул. „България“ 236 ), 032/261 701 ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ - Документи за кандидатстване се приемат от 14.09.2015 г. до 30.10.2015 г. в стая 2 (Университетски информационен център, Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24), 032/261 388 или 032/261 365 ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - Документи за кандидатстване се приемат от 15.09.2015 г. до 10.11.2015 г. в стая 339 и стая 340 (Нова сграда, бул. „България“ 236 ) ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Документи за кандидатстване се приемат от 14.09.2015 г. до 30.10.2015 г. в стая 131 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24), 032/261 394 ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Документи за кандидатстване се приемат от 14.09.2015 г. до 16.10.2015 г. Може да видите в коя стая тук според специалността ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Документи за кандидатстване се приемат от 14.09.2015 г. до 16.10.2015 г. в стая 208 (Ректората, ул. „Цар Асен“ 24), 032/261 358 Събеседването с кандидатите за магистърските програми Културен туризъм и културно проектиране, Управление на културното наследство и Културен мениджмънт ще се проведе на 17.10.2015 г. от 9.30 ч. в сградата на ПУ на ул. Костаки Пеев 21. Резултатите ще бъдат обявени на 20.10.2015 г. на сайта на Философско-исторически факултет: http://logos.uni-plovdiv.net/en/147 Записване: от 22 до 30.10.2015 г. ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Документи за кандидатстване се приемат от 14.09.2015 г. до 9.10.2015 г. в стая 131 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24), 032/261 394 ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Документи за кандидатстване се приемат от 21.09.2015 г. до 20.10.2015 г. в стая 225 (Ректората, ул. „Цар Асен“ 24)

  Вашето съобщение