Професионална техническа гимназия “Иван Райнов”- Ямбол

Категория: Професионални гимназии


Населено място: Ямбол


Адрес: ул. "Цар Иван Александър" 42


Телефон: 046/66 31 61; 046/ 66 31 63;


Факс: 046 66 31 62 ;


Имейл: ptg_jambol2001@yahoo.com


Facebook: Професионална Техническа Гимназия Иван Райнов


Web: http://ptg-yambol.bg/

За насСпециалностиЗапитване

За училището:

Професионална техническа гимназия “Иван Райнов”- Ямбол е училище с 67-годишни традиции и престиж в града ни, училище на три поколения. Осигурете Вашето бъдеще в учебното заведение, дало едни от най-авторитетните кадри в страната ни: Настоящи ръководители, бизнесмени, техници във всички отрасли на икономиката, професори, артисти и поети.

ПТГ разполага с много добра учебно-материална база: Специализирани кабинети и лаборатории, компютърни зали, пройзводствен корпус. Гаранця за качествената общообразователна и професионална подготовка са високо квалифицираните учители, носители на първа, втора и трета квалификационна степен, следдипломни специализации, автори на научни публикации.
Физическата култура и спортът са на особена почит в професионалната гимназия. Впечатляващ е броя на медалистите и майсторите на спорта – възпитаници на гимназията. Спортуващите ученици печелят призови места във всички видове спорт на регионални и републикански състезания.

История

ТРУДНОТО НАЧАЛО

С решение на МНП и Министерството на индустриализацията през 1947 г. в Ямбол се открива „Държавно непълно средно техническо училище за превозни средства”. 3а директор е назначен Дойчин Крумов Костов от с. Замфирово, Берковско. Той е на 29 години със средно специално образование и държавен изпит за учителска правоспособност. Първите учители – специалисти са Ивайло Атанасов Петров и Петко Николов Дончев.

Първоначално училището се помещава в 3 общински дюкяна близо до пазара и до Каргонския мост и разполага с класна стая, учителска стая и учебна работилница.

След изтичане на първата година, училището се видоизменя и от 1.Х.1948 г. става “Народна механотехническа за земеделски машини гимназия” с 2 паралелки в I курс и една във II курс. С решение на Общинския съвет за сграда на гимназията се предоставя бившата тъкачна фабрика на братя Паспалджиеви, която се намира извън града, в индустриалния квартал близо до гарата.

В едно интервю, директорът Дойчин Крумов споделя следното: “Заварихме едно голо поле и едно голо помещение. През лятото се мобилизирахме учители и ученици и с помощта на Общинския съвет приготвихме чинове, черни дъски, маси. Преградихме помещението и отворихме класни стаи и учебни работилници. С помощта на братя Качулеви, които бяха електро-специалисти, на учениците и с наш труд изградихме ел. инсталацията и пуснахме първите машини. Материалите доставих лично от Министерството на мелиорациите и електрификацията.

Започнахме постепенното оборудване и на учебните работилници. Доставихме димоотводни тръби, стойки за наковални и огнища и отворихме ковачното отделение. Поставихме 8 струга, шепинг машина, бор машина, фрез и шлайф машини и пуснахме в действие стругарното помещение.

Последователно отворихме леярното, като изградихме пещ, доставихме пръст, каси и леярски инструменти. Дърводелното помещение оборудвахме с банциг, абрихт машини, електрожен и оксижен.

Сградата, която е служила за спални помещения на Паспалджиеви се ремонтира отново с общи усилия и се преразпредели за дирекция, учителска стая и стая за административния персонал. По желание на учениците и за развитието на художествената самодейност специално подготвихме театрален салон със сцена.”

Интересът към специалностите в механотехническата гимназия непрекъснато расте, необходимостта от добре подготвени кадри също. С писмо № 402 от 03.09.1949 г. до МНП г-н Крумов настоява за откриване на Вечерна механотехническа гимназия, която да подготви техници със средно образование. При него има подадени молби от 25 военни от поделение 2585, от 20 работници от Държавния машиностроителен завод „Сила”, от МТС и още 17 от други работещи. Крумов получава разрешението на МНП и открива вечерната гимназия. При така създалите се обстоятелства, сградата на гимназията не е в състояние да побере паралелките и изниква остра необходимост от търсене на нова. Със Заповед № 412 от 09.08.1951 г. на председателя на ГНС училището се настанява в сградата на мъжката гимназия, построена със средствата дарени от през 1937 г. от местния богаташ и дарител Иван Райнов.

От 1952 г. механотехническата гимназия е преименувана в Техникум по механотехника /ТМТ/.

През 1953 г. ТМТ носи името Техникум по машиностроене и приборостроене. Учебната 1955-56 г. е открита с името Техникум по машиностроене и уредостроене.

От 1958 г. училището отново е преименувано в Техникум по механотехника. През същата година на IV национален технически преглед на ТНТМ, ТМТ става национален първенец.

На 14 01. 1959 г. директорът Крумов е преместен на работа в София. Той оставя ТМТ с 21 паралелки с 821 ученика.

Политиката на училището от самото начало е да отговаря на нуждите от кадри в промишлеността.

За високият си професионализъм през годините и обучените хиляди технически специалисти през юбилейната 1997 г. педагогическата колегия на ТМТ е наградена със „Златен Герб на Ямбол”

Първият директор на ТМТ г-н Дойчин Крумов получава „Поздравителен адрес от Община Ямбол.

На 27.IV. 2001 г. по повод 50 г. от преместването на ТМТ в сградата строена от Иван Райнов и по повод 65 г. от неговото дарение ученикът Димитър Георгиев Димитров ІV ти курс на специалност “Техник-технолог на художествени изделия от метал” с помощта на баща си Георги Димитров изработват барелеф на дарителят Иван Райнов, който е поставен вдясно от входа на техникума.

Освещаването на барелефа е извършено от Сливенския митрополит Йоаникий.

Със Заповед РД-09-332 от 7.IV.2003 на Министъра на образованието и науката ТЕХНИКУМ ПО МЕХАНОТЕХНИКА се преобразува в ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “ИВАН РАЙНОВ”.
Основната цел на учителските колективи през годините е била, е и ще бъде, подготовката на нов тип кадри с развито технологично и евристично мислене, способни самостоятелно и творчески да мислят, бързо и ефективно да овладяват и внедряват нови и прогресивни технологии.

РЪКОВОДСТВО

инж. Николина Маркова
Директор

инж. Валентина Стойкова
ПДУД

инж.Николай Колев
Помощник директор по учебно производствена дейност

Прием и специалности:

КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СЛЕД 7-МИ КЛАС

Професия – 523050 Техник на компютърни системи,
Специалност – 5230501 Компютърна техника и технологии

Техниците, завършили тази специалност ще могат да работят във всички предприятия и фирми от държавния и частния сектор по ремонт, техническо обслужване и поддръжка на компютърна техника. Могат да се реализират в проектантски и други звена на развойната дейност.

Придобитото образование със солидна техническа и компютърна подготовка дава възможност за ефективна реализация в страната и чужбина и за продължаване на образованието в по-висока степен.

Училището разполага с добре обзаведени кабинети и две работилници по компютърна техника. Към момента разполагаме с четири компютърни кабинета за обучение на учениците по информатика, информационни технологии и приложни програмни продукти, което дава възможност за изработване на технически чертежи и симулации на действието на електронни схеми. Двата от тези кабинети са напълно обновени по НП „ИКТ в училище” в края на 2013г. с две сървърни системи, всяка от които с по 13 терминални станции.

За първа година в училището е организирано състезание по специалността от фирми – спонсори, които поставиха на учениците задания от реалната своя работа. Най – добре представилите се получиха награди и възможност за провеждане на платен летен стаж във фирмите.

Интензивното развитие на информационното обслужване с компютърна техника, мрежи и системи, както в региона така и в страната налагат все повече необходимостта от подготовка на квалифицирани кадри в това направление.

Учениците от специалност КТТ, приети за обучение след завършен седми клас интензивно изучават Английски език в осми клас (486 часа за годината), а в дванадесети – технически английски.

Балообразуване, класиране и реализация

1. Балообразуване
Балът за класиране се образува съгласно чл. 18, ал. 1, т.2 от Наредба № 11 на МОН и Протокол № 6/08.01.2014 г. на Педагогическия съвет:

Оценката от теста по български език и литература;
Утроената оценка от теста по математика;
Оценката по математика от удостоверението за завършен седми клас;
Оценката по технологии от удостоверението за завършен седми клас
Максимален бал 36

2. Класиране на кандидатите
Класирането се извършва в сроковете, съгласно приложението в НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища, издадена от министъра на образованието и науката. Подреждането на кандидатите е по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания.

3. Реализация на нашите ученици
По време на курса на обучение нашите ученици провеждат част от практическото си обучение в следните фирми: „КОНТРАСТ 94”ЕООД, „ОПТИНЕТ”ООД, „ДИАНА КАБЕЛ ТВ”ООД, „БАЛАНС 37”ООД, „МИТОН 2000”ООД, „МАКСМИРА НЕТ”ЕООД и др.

Зрелостниците могат да кандидатстват във всички висши учебни заведения в страната и чужбина. За прием в техническите университети в България се ползват с предимство.

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Професия – 522010 Електротехник,
Специалност – 5220103 Електрообзавеждане на производството

Специалност с традиции, разкрита през 1967 г. в училището. Тя дава универсална подготовка за работа в ел. мрежи за ниско и високо напрежение. Актуализираната програма за регионално развитие на Ямболска област включва реконструкция на стари и изграждане на нови производствени мощности, което от своя страна изисква специалисти, владеещи компетенциите по изграждането, поддръжката и ремонта на електросъоръжения. Завършилите специалността се реализират в областите за електроразпределение и електропренос, монтаж и поддръжка на електросъоръжения.

В училището е изградена много добра база за обучение – кабинет, работилници и ел. лаборатория, които обновяваме ежегодно.

Традиция е провеждането на състезания по специалността. Фирми-спонсори определят заданията от реални обекти. Класираните на първи места ученици получават награди от работодателите и възможност за платен летен стаж във фирмите.

Учениците от специалност ЕОП, приети за обучение след завършено основно образование в дванадесети клас изучават технически английски език..

Балообразуване, класиране и реализация

1. Балообразуване
Балът се образува съгласно чл. 28, ал. 1 от Наредба № 11 на МОН и решение на Педагогическия съвет (Протокол № 7/08.01.2013 г.) за всички специалности, от оценките, вписани в свидетелството за основно образование, както следва:

 • Математика;
 • Български език и лтература;
 • Физика;
 • Удвоената оценка по Информационни технологии.
 • Максимален бал 30

2. Класиране на кандидатите
Класирането се извършва в сроковете, съгласно приложението в НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища, издадена от министъра на образованието и науката. Подреждането на кандидатите е по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания. Когато в класирането има ученици с равен бал и броят на класираните надхвърля 26, те се подреждат в низходящ ред в зависимост от следните оценки от свидетелството за основно образование: първо – среден успех, след това оценката по физика, след това оценката по математика. Ученици с еднакви показатели и след последното класиране се приемат в ПТГ в съответната специалност.

3. Реализация на нашите ученици
Учениците провеждат стажовете си в “Дикс 2001″ЕООД, “Диана Комерс” ЕООД , „Елтър” ЕООД и др. След дипломиране могат да работят във всички фирми, чиято дейност е свързана с електропренос и електрообзавеждане.

Зрелостниците могат да кандидатстват във всички висши учебни заведения в страната и чужбина. За прием в техническите университети в България се ползват с предимство.

АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Професия – 525010 Техник на транспортна техника
Специалност – 5250101 Автотранспортна техника

Специалността АТТ съществува от създаването на училището (1947г.) и е една от традиционните в ПТГ”Иван Райнов”. По време на обучението учениците получават качествена професионална подготовка. Те усвояват знания за конструктивните особености и техническото обслужване, както и умения за поддръжка, експлоатация и ремонт на различни автомобили.

Гимназията разполага с обновен специализиран кабинет по безопасност на движението, нов кабинет по ДВГ , ремонтирана работилница по измерване и изпитване на ДВГ, лаборатории по ДВГ и Електрообзавеждане на автомобила. Обучението в тях се извършва от високо квалифицирани инженери.

Всички ученици преминават безплатен курс по кормилна практика и придобиват свидетелство за управление на МПС категория В.

Традиционно нашите ученици заемат призови места в националното състезание Млад автомонтьор.

Учениците от специалност АТТ, приети за обучение след завършено основно образование в дванадесети клас изучават технически английски език.

Балообразуване, класиране и реализация

1. Балообразуване
Балът се образува съгласно чл. 28, ал. 1 от Наредба № 11 на МОН и решение на Педагогическия съвет (Протокол № 7/08.01.2013 г.) за всички специалности, от оценките, вписани в свидетелството за основно образование, както следва:

 • Математика;
 • Български език и лтература;
 • Физика;
 • Удвоената оценка по Информационни технологии.
 • Максимален бал 30

2. Класиране на кандидатите
Класирането се извършва в сроковете, съгласно приложението в НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища, издадена от министъра на образованието и науката. Подреждането на кандидатите е по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания. Когато в класирането има ученици с равен бал и броят на класираните надхвърля 26, те се подреждат в низходящ ред в зависимост от следните оценки от свидетелството за основно образование: първо – среден успех, след това оценката по физика, след това оценката по математика. Ученици с еднакви показатели и след последното класиране се приемат в ПТГ в съответната специалност.

3. Реализация на нашите ученици
Учениците провеждат стажовете си в „БРАТАНОВ – Георги Христов” ЕТ, ” БИ АУТО”ЕООД, „Таньо Видев 62” ЕООД и др.След дипломиране могат да работят във всички фирми, чиято дейност е свързана с търговия, поддръжка, ремонт и експлоатация на автомобилна техника.

Зрелостниците могат да кандидатстват във всички висши учебни заведения в страната и чужбина. За прием в техническите университети в България се ползват с предимство.

ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО – ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Професия – 521010 Машинен техник
Специалност – 5210117 Технология на машиностроенето

Техниците, завършили тази специалност ще могат да работят във всички машиностроителни предприятия и фирми от държавния и частния сектор. Ще познават устройството, принципа на работа и възможностите на всички видове металорежещи машини. Ще умеят да разчитат техническа документация, да съставят технологични карти, да работят с различни видове измервателни инструменти и изработват различни детайли и възли по зададен чертеж.

Придобитото образование със солидна техническа и компютърна подготовка дава възможност за ефективна реализация в страната и чужбина и за продължаване на образованието в по-висока степен.

Училището разполага с добре обзаведен кабинет, лаборатория и три работилници по машиностроене. Към момента разполагаме с четири компютърни кабинета за обучение на учениците по информатика, информационни технологии и приложни програмни продукти, което дава възможност за изработване на технически чертежи. Двата от тези кабинети са напълно обновени по НП „ИКТ в училище” в края на 2013г. с две сървърни системи, всяка от които с по 13 терминални станции.

За първа година в България и в училището се организира ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ за тази специалност по Австрийски проект с партньорство на фирмите ХЕС АД и ПАЛФИНГЕР ПТ БЪЛГАРИЯ ЕООД. Обучението се организира по нов Учебен план, в който са предвидени много часове за практика на реално работно място. Под зоркото наблюдение на обучени от фирмата наставници учениците от 11 и 12 клас ще усвояват практически умения и навици. Отношенията между фирмата и ученика са регламентирани с договор, в който е отразен и размера на заплащането, което ще получи ученика.

Учениците от специалност ТМ, приети за обучение след завършено основно образование изучават в дванадесети клас Чужд език по професията-английски..

Балообразуване, класиране и реализация

1. Балообразуване
Балът се образува съгласно чл. 28, ал. 1 от Наредба № 11 на МОН и решение на Педагогическия съвет (Протокол № 6/08.01.2014 г.) за всички специалности, от оценките, вписани в свидетелството за основно образование, както следва:

 • Математика;
 • Български език и лтература;
 • Физика;
 • Удвоената оценка по Информационни технологии.

Максимален бал 30

2. Класиране на кандидатите
Класирането се извършва в сроковете, съгласно приложението в НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища, издадена от министъра на образованието и науката. Подреждането на кандидатите е по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания. Когато в класирането има ученици с равен бал и броят на класираните надхвърля 26, те се подреждат в низходящ ред в зависимост от следните оценки от свидетелството за основно образование: първо – среден успех, след това оценката по физика, след това оценката по математика. Ученици с еднакви показатели и след последното класиране се приемат в ПТГ в съответната специалност.

3. Реализация на нашите ученици
По време на курса на обучение нашите ученици провеждат по-голямата част от практическото си обучение в следните фирми: ПАЛФИНГЕР Продукционстехник България ЕООД и ХЕС АД. Ще бъдат сключени договори и с други фирми в региона ( АЦ Инженеринг ЕООД и Хидросистем ЕООД).

Зрелостниците могат да кандидатстват във всички висши учебни заведения в страната и чужбина. За прием в техническите университети в България се ползват с предимство.

Вашето съобщение